Eseti állásfoglalások

A metrofood.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2013 (IV. 02.) sz. Állásfoglalása

A metrofood.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(935/2013. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A metrofood.hu domain név a Dentaura Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

A metrofood.hu domain nevet az Dentaura Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. február 26-án. Az igény ellen – jogi képviselõje útján – a MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását, illetve igényelte a domain név delegálását a METRO SYSTEMS GmbH részére teljesíteni.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a Panaszolt által választott ‘metrofood.hu’ domain név védjegyjogosultságot sért és jellegbitorló mivel a ‘metrofood’ megjelölés „metro” szóeleme azonos a Panaszos OHIM, illetve WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) által nyilvántartott, Magyarországon is oltalom alatt álló és jóhírû „METRO” szó-, illetõleg ábrás védjegyei sorozatának domináns szóelemével, így különösen az IR 1096843 lajstromszámú „METRO” ábrás védjeggyel, amelynek lajstromozásának napja 2011. február 9.

 

A hivatkozott védjegy árujegyzéke többek között 29, 30, 32. nizzai osztályba tartozó élelmiszerekre terjed ki, illetõleg oltalmat élvez 35. osztályba tartozó élelmiszerrel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások vonatkozásában is.

 

A ‘metrofood’ megjelölés elsõ helyen található, ezáltal hangsúlyos és megkülönböztetõ képességgel bíró tagja, a „METRO” szóelem a Panaszos védjegyeinek domináns, METRO szóelemével azonos. Álláspontja szerint a delegálási igény „food” szóeleme – melynek jelentése angol nyelven „étel” / „élelmiszer” – különösebb megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezik, így a „METRO FOOD” megjelölés alkalmazását az áltagos fogyasztó képzettársítás útján a Panaszossal, illetve annak tevékenységével és védjegyeivel hozza összefüggésbe, ami emiatt megtévesztõ.

 

A Panaszolt gazdasági társaság, amelynek fõtevékenysége – az iratokhoz csatolt cégkivonatával bizonyítottan – tartósított lisztes áru gyártására / élelmiszergyártásra terjed ki, alaposan feltehetõ tehát, hogy a metrofood.hu domain nevet a METRÓ védjegyek áruosztályába tartozó azonos áruk vonatkozásában használná, amellyel a Panaszos fent hivatkozott védjegyjogainak bitorlását valósítaná meg. Ezt meghaladóan a Panaszolt által a „METRÓ FOOD” megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata feltehetõen a magyar versenytörvény jellegbitorlást tilalmazó 6. §-ba is ütközne, mivel az Panaszos leányvállalata, a METRÓ Kft jogait is sértené, amely cég többek között élelmiszerforgalmazással is foglalkozik.

A Panaszolt hivatkozott a közösségi védjegyrendelet 9. cikke (1) bekezdésére melynek értelmében a közösségi védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a közösségi védjeggyel azonos vagy összetéveszthetõségig hasonló megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal.

 

Hivatkozott továbbá a védjegytörvény 12.§ (2) bekezdésének b), valamint ugyanezen szakasz (3) bekezdésének e) pontjaira. E jogszabályhelyek értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel, illetve olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

Kijelentette, hogy a Panaszos semmilyen módon és teljedelemben nem jogosította fel a Panaszoltat az ‘metrofood.hu” domain név igénylésére és használatára, így annak Panaszolt általi igénylése és használata jogsértõ, így a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja és c) pontja szerint a domain nem választható és nem delegálható részére.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy a Dentaura Kft. 15 éve foglalkozik élelmiszergyártással és kereskedelemmel. A piaci terjeszkedés és a megnövekedett on-line vásárlás iránti felhasználói igény kielégítésére a Dentaura Kft részt kíván venni az internetes kereskedelemben, és létre kíván hozni egy egyedi webáruházat, ami alkalmas a mindenkori jogszabályok betartásával kielégíteni leendõ on-line vásárlói körét.

 

A webáruház üzemeltetésének elengedhetetlen tartozéka a domain név, ezért igényelték a szerintük megfelelõ, metrofood.hu domain nevet, amelyet mindenféle rossz szándék, és jogosulatlan elõnyszerzési szándék nélkül választottak. Álláspontjuk szerint a METRÓ áruházláncnak lett volna elég ideje levédetni a tárgyi domain nevet amennyiben igényt tartott volna rá, a több évtizedes magyarországi jelenléte alatt.

 

Hivatkozott még arra, hogy az interneten megtalálható a metrofood.com és a metrofood.net domain is, amelynek amerikai illetve kínai tulajdonosa van, tehát nem képezik a Panaszos tulajdonát.

 

A Panaszolt Dentaura Kft megerõsítette továbbá, hogy ragaszkodik a metrofood.hu domain névhez amit a saját piaci bõvítéséhez, on-line értékesítési rendszerének kiépítéséhez vásárolt meg.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megjegyzi, hogy feladata a .hu domain nevek delegálása jogszerûségének biztosítása, ennek kapcsán az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak (DRSZ) való megfelelõségével kapcsolatban hoz elvi vagy eseti állásfoglalást, eljárását nem befolyásolja az, hogy más domain szolgáltatók milyen rendelkezések szerint adják ki – adott esetben a Panaszolt által megjelölt domain neveket – illetve az, hogy védjegye és jogainak megvédése érdekében ezen szolgáltatóknál a Panaszos eljárt-e?

 

A TT eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, különös tekintettel a Panaszos nemzetközi védjegyének a domain névben való feltüntetésére.

 

A Tanácsadó Testület, a Panaszos érvelését elfogadva úgy véli, hogy a domain név gyaníthatóan jogellenes jellege miatt nem delegálható Panaszolt részére, mivel a ‘metrofood.hu’ domain név és a „METRO” védjegy az egyezõ domináns METRO elem miatt az átlagfogyasztók számára összetéveszthetõ, továbbá a forgalmazandó termékek köre közös (élelmiszerek), ezért gyaníthatóan fennáll a védjegybitorló helyzet.

 

A TT álláspontja szerint a fentiek szerinti tényállás alapján a domain név igénylése gyaníthatóan jogellenes az 1997. évi XI. védjegytörvény (Vt.) 12. §-a, az 1996. évi LVII. versenytörvény 2. és 6. §-a értelmében.

 

A TT utal a 7/2000 (V.31.) sz. elvi állásfoglalására, amely szerint, ha más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatra irányuló szándékkal, akkor a delegálást meg kell tagadni.

 

A TT felhívja továbbá a figyelmet a DRSZ 2.2.1. pontjára mely szerint:

 

„2.2.1 A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

 

A TT megállapítja, hogy a Panaszolt nem tett eleget a Domainregisztrációs Szabályzat fenti elõírásának, igénye a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik, erre tekintettel a „metrofood.hu” a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

A Panaszos azon igényével kapcsolatban, hogy a tárgyi domain delegálása a METRO SYSTEMS GmbH részére történjen meg, a TT utal a DRSZ 9.7 pontjára, mely szerint:

 

„A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában állást foglalhat abban a kérdésben, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható, vagy nem delegálható, továbbá hogy az adott domain a Panaszos számára delegálható. Ez utóbbi esetben a domain feltételes használatból történõ visszavonása napjától számított 30 napig az adott domainre csak a Panaszos nyújthat be újabb igényt, amennyiben ilyen irányú szándékát a panasz benyújtásánál jelezte.”

 

Mivel a Panaszos a „metrofood.hu” domaint nem a maga, hanem egy eljárásban részt nem vevõ harmadik szervezet számára igényelte, a TT az igény elbírálására nem jogosult.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 04. 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.