Eseti állásfoglalások

A metin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 04/2015 (III. 16.) sz. Állásfoglalása

 

A metin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(968/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A metin.hu domain név nem delegálható a Cetinje s.r.o. részére.

 

Indokolás

 

A metin.hu domain nevet a Cetinje s.r.o. igénylõ (a továbbiakban: Panaszolt) 2015. február 11-én igényelte. Az igény ellen, jogi képviselõje útján a Gameforge 4D GmbH (Albert-Nestler-Str. 8 D-76131 Karlsruhe Németország, a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy jogosultja a „METIN2” CTM 007153943 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma különösen a következõ nizzai osztályozás szerinti árukra és szolgáltatásokra terjed ki:

 

9 Számítógépek, számítógépes és videojátékok, számítógépes programok, számítógépes szoftverek; számítógépes programok és számítógépes szoftverek video-, számítógépes és internetes játékokhoz, valamint más elektronikus és/vagy vizuális játékokhoz; számítógépes programok és számítógépes szoftverek interaktív játékokhoz és játékprogramokhoz mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; audio és video felvételek.

28 Játékok.

41 Szórakoztatás; interaktív szórakozás; szolgáltatások játékok, a szórakozás és szórakozás területén; az interneten vagy egy globális hálózaton keresztül biztosított video- és számítógépes játékok és játékprogramok mobiltelefonokra és vezeték nélküli kommunikációs készülékekre; interaktív játékok, video- és számítógépes játékok biztosítása az interneten vagy globális hálózat által; információnyújtás a szórakoztatással kapcsolatosan – különösen az internet vagy egy globális hálózat által, valamint elektronikus vagy számítógéppel támogatott formában.

 

A Panaszos csatolta a védjegyoltalom fennállását bizonyító dokumentumait.

A Panaszos ezt meghaladóan jogosultja és használója a ‘metin2.hu’ és ‘metin3.hu’ domaineknek is.

 

A Panaszos az Európában és Magyarországon is jó hírnévvel rendelkezõ „METIN2” MMORPG számítógépes kalandjáték forgalmazója, melynek promóciójára a Panaszos jelentõs befektetéseket eszközölt, ami ezáltal jó hírnevet ért el az Európai Unió területén. A METIN2 védjegy európai és magyarországi jó hírnevének alátámasztásához a Panaszos csatolta több szaklap releváns oldalait, illetve Anke Schmeding panaszosi jogtanácsos büntetõjogi felelõssége tudatában tett, Affidavitba foglalt nyilatkozatát. A Panaszos jelezte, hogy a Metin2 védjegy kiemelkedõ jóhírûségének alátámasztására további anyagokat is kész rendelkezésre bocsátani.

 

A Panaszos a Panaszolttal kapcsolatban elõadta, hogy a Cetinje s.r.o. egy szlovák hátterû cég, amelynek tevékenysége online portálok üzemeltetésére, illetõleg tartalomszolgáltatásra terjed ki. A portálok üzemeltetését és az online tartalomszolgáltatást meghaladóan – amely tevékenység kétségtelenül azonos, illetõleg kiemelkedõen hasonló a panaszosi Metin2 védjegy árujegyzékében szereplõ 41. nizzai szolgáltatási osztályba tartozó szolgáltatásokhoz -, a Panaszolt rendszeresen nyújt be „cybersquatting” és „typosquatting” jellegû, visszaélésszerû magatartásnak minõsülõ domain bejelentéseket. A Panaszolt ezen tevékenysége közismert brandek jellemzõen ún. „pay per click” módszerrel történõ meglovagolására terjed ki. A Panaszolt ezen magatartásának igazolására a Panaszos számos domain nyilvántartási adatot csatolt kifogásához, illetve kitért arra is, hogy a Panaszolt kifogásolt magatartásával kapcsolatban több vitarendezési eljárás is lefolytatásra került, így pl. a swarowski.hu, mnsz.hu illetve az ute.hu ügyekben.

 

A Panaszos elõadta, hogy a Panaszolttal szemben korábban a metin4.hu domain jogsértõ használata miatt folytatott le az Alternatív Vitarendezõ Fórum elõtt vitarendezési eljárást, tehát a Panaszolt számára ezen eljárás alapján is ismertek a Panaszos jogai, és így megállapítható, hogy a Panaszolt a panaszosi kifogások ismeretében tette meg visszaélésszerû domain bejelentését.

 

A Panaszos kiemelte, hogy a WIPO ADR Centrum következetes gyakorlata szerint az ún. „typosquatting” visszaélések – mint amit a Panaszolt jelentõs számban elkövet – rosszhiszemû domain regisztrációt és rosszhiszemû használatot valósítanak meg. (vö. General Electric Company v. Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, D2000-0377 (WIPO July 19, 2000))

 

Panaszos elõadta még, hogy védjegyének és domainjeinek elsõbbsége minden esetben korábbi a Panaszolt delegálási igényének napjánál. Rögzítette továbbá, hogy a ‘metin.hu’ megjelölés „METIN” szóeleme összetévesztésig hasonló a fent hivatkozott panaszosi szóvédjeggyel, tekintettel arra is, hogy a panaszosi szóvédjegy utolsó karaktere, a „2”-es szám nem rendelkezik különösebb megkülönböztetõ képességgel 9, 28 és 41. osztályba tartozó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Ebben a vonatkozásban kérte annak figyelembe vételét, hogy számítógépes játékok esetében gyakori a játékok sorszámmal való ellátása. Ekként az internet felhasználó a metin.hu domaint alaposan feltehetõen a Panaszos közismert játékának „elsõ részével” azonosítaná. Ebbõl következõen a „METIN” megjelölés alkalmazását az átlagos fogyasztó képzettársítás útján a Panaszossal, annak közismert játékával / szoftverével, illetve ügyfelünk védjegyével hozza összefüggésbe, ami ezáltal megtévesztõ. A fogyasztó ugyanis a Panaszos hazai leányvállalatát vagy hazai dealerét azonosítaná e domain mögött, míg ilyen kapcsolata a Panaszosnak a Panaszolttal nincsen.

 

Ugyanezen indokból a ‘metin.hu‘ domain név használata a védjegybitorlás mellett a versenytörvény 6. § szerinti jellegbitorlást is megvalósítana, mivel ezen megjelölés distinktív „METIN” szóelemérõl a kereskedelmi forgalomban szintén a Panaszost ismerik fel.

 

A Panaszos véleménye szerint a kifejtettek alapján a Panaszolt a Panaszos versenytársa, és alaposan feltehetõ, hogy a Panaszolt a METIN.hu megjelölést védjegybitorló módon, illetõleg oly módon hasznosítaná, hogy azzal a Panaszos METIN2 játékának ismertségét tisztességtelenül meglovagolná, mellyel tisztességtelen piaci magatartást (jellegbitorlást), illetõleg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítana meg a Panaszos jogai vonatkozásában. Utalt a BDT2012. 2677 szám alatt közzétett határozatra, amely szerint „a domainnév jogsértõ használatával is megvalósulhat a jellegbitorlás, mivel a versenyjogi szabályok értelmében a domainnév olyan névnek minõsül, amelynek használata alkalmas a versenytárs, illetve árujának felismerésére.” Ezt meghaladóan utalt a versenytörvény generálklauzulájára, melynek értelmében tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni. A domain Panaszolt általi igénylése alaposan feltehetõen e generálklauzula sérelmének megvalósítására is alkalmas.

 

Megjegyezte még, hogy a Panaszos semmilyen módon és terjedelemben nem jogosította fel az Panaszoltat a ‘ metin.hu ‘ domain név igénylésére és használatára, így annak Panaszolt általi használata a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik.

 

A Panaszolt az erre irányuló megkeresés és ígérete ellenére álláspontját az ügyben nem közölte.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során elsõsorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain delegálása, illetve jogellenesség keretében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait?

 

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A becsatolt iratok alapján a TT elfogadta a Panaszos védjegyjogi érveit.

 

A tényállásból a TT arra következtetésre jutott, hogy az üzleti tevékenységet folytató Panaszolt a domain névvel azt a látszatot keltheti, mintha az igényelt domain alatt folytatott tevékenysége a Panaszoshoz, a Panaszos védjegyéhez, illetve termékéhez kötõdne, amely sérti a védjegy-kizárólagosság elvét, illetve visszaélésszerû domain használatot valósítana meg, ezért az igénylést nem tartja teljesíthetõnek.

 

Ezt követõen, a Panaszos hivatkozása alapján, a TT vizsgálta az igénylésnek, illetve annak teljesíthetõségének a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ába foglaltakkal való esetleges összeütközését.

 

A Tpvt. 6. §-a szerint tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzõt vagy egyéb megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

A TT álláspontja szerint a tárgyi domain és a Panaszos számítógépes játéka nevének összetéveszthetõsége, a domain használatával megvalósuló piaczavaró hatás ugyan elvileg nem zárható ki, ám a rendelkezésre álló információk alapján egyértelmûen nem állapítható meg, hogy a felek versenytársak lennének, ezért a Tpvt. 6. §-nak alkalmazhatósága a TT jelen eljárásában nem állapítható meg. Ez nem zárja ki, hogy a Panaszos – más eljárásban – e jogszabályhelyre hivatkozással jogait érvényesítse.

 

Helytállónak ítélte ezzel szemben a TT a Panaszos hivatkozását a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja és c) pontjára. A hivatkozott rendelkezések szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy megtévesztõ. A Panaszos jelezte, hogy jogosultja és használója a ‘metin2.hu’ és ‘metin3.hu’ domaineknek.

 

A TT a védjegyjogok sérelmének, így a domain igénylés jogellenességének megállapításán túl, megtévesztõnek ítéli a Panaszos által használt domain nevektõl csak egy számkarakter különbségû igényelt domain Panaszolt általi használatát. A számítógépes játékok esetében gyakori a játék új verziójának sorszámmal való ellátása, így a felhasználó a „metin” domain mögött a metin játék valamilyen verzióját feltételezheti, ezért az igényelt domain név Panaszolt által történõ használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére. A domain nevek majdnem teljes azonossága, illetve az érdemi megkülönböztetést nem jelentõ számkarakter alapján a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy az igényelt domain név és használója, illetve a Panaszos között valamiféle üzleti kapcsolat áll fenn, ami jelentõsen sérti a Panaszos üzleti érdekeit.

 

A fentieken túl, a domain kapcsán fennáll az „elgépelés” lehetõségébõl más szolgáltató oldalára való átlépés lehetõsége is, tehát a domain név használata eredményezhet megtévesztõ helyzetet. A TT többször hangsúlyozta már, hogy a gyakorlatban a visszaélésszerû domainhasználat („potyázás”) egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsõsorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelõ) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függõen akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét.

 

A TT itt is megjegyzi, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja szerint a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse. A domain igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A Cetinje s.r.o. nem tett nyilatkozatot, a rendelkezésre álló anyagok alapján pedig a TT számára nem volt megállapítható, hogy a Panaszoltnak bármilyen joga vagy jogos érdeke fûzõdne a metin.hu domain név használatához.

 

Fentek alapján, mivel a delegálás gyaníthatóan jogsértést valósítana meg illetve megtévesztõ, a Tanácsadó Testület a rendelkezõ részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 03. 16.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 ………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.