Eseti állásfoglalások

A mesevar.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 17/2006. (VIII. 25.) sz. Állásfoglalása

A mesevar.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(714/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) elõtt 714/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. augusztus 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mesevar.hu domain név igénylõ számára delegálható.

 

Indokolás:

magánszemély („Igénylõ”) prioritás nélkül igényelte a fenti domain nevet 2006 július 4-én. 2006. július 6-án a vonatkozó domain nevet a Mesevár Játszóház Kft. („Mesevár Játszóház”) is igényelte nem prioritásos alapon. 2006. július 13-án a Mesevár Játszóház a TT-nek írt levelében azt kérte, hogy igénylését a TT „részesítse elõnyben” az Igénylõ igénylésével szemben. A Mesevár Játszóház levelében elõadta, hogy szándékosan választotta a „mesevár” elnevezést cégének, és választásakor szem elõtt tartotta azt is, hogy ez a név még nincs domain névként regisztrálva. Indokául egy olyan marketingfelmérésre hivatkozott, amely kimutatta, hogy a játszóházak választásakor a szülõk az Internetrõl tájékozódnak. Elõadta továbbá, hogy igényelte a mesevár.hu domain nevet is, a vitatott domain ékezetes formáját. Kifogásához a Mesevár Játszóház csatolta a cégbíróság tanúsítványát arról, hogy folyamatban van a Mesevár Játszóház Kft. bejegyzése.

Az Igénylõ részletes jogi érvekkel válaszolt a kifogásra. Válaszában kifejtette, hogy a Mesevár Játszóház Kft. igénylése miért nem tekinthetõ prioritásosnak, továbbá elõadta, hogy álláspontja szerint a saját igénylése nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba, azaz nem (i) jogellenes; (ii) megbotránkoztatást vagy félelmet keltõ; illetve (iii) megtévesztõ. Az Igénylõ a „first come-first serve” elvre hivatkozva kérte a delegálást.

A TT nem tartotta szükségesnek annak vizsgálatát, hogy prioritást élvez-e a Mesevár Játszóház igénylése, tekintettel arra, hogy maga a Mesevár Játszóház is nem prioritásos alapon kérte a domain név regisztrálását.

A TT egyetért az Igénylõvel abban, hogy általánosságban két nem prioritásos igénylés között a first come first served elv dönt; azaz, az igénylés annak a részére teljesíthetõ, aki korábban nyújtotta be az igénylést. Megjegyzi azonban, hogy az alapelvnek vannak korlátai. Abban az esetben ugyanis, ha a korábban benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik, a késõbb benyújtottat kell teljesíteni. A TT álláspontja szerint a késõbb benyújtott igénylést kell teljesíteni például, ha a választott domainnév elválaszthatatlanul a késõbbi igénylõhöz kapcsolódik, illetve arra utal, mert ebben az esetben a domain név más részére történõ delegálása megtévesztõ vagy jogellenes lenne. A jelen esetben azonban a Mesevár Játszóház egy még létre nem jött vállalkozás, így nyilvánvalóan nem kapcsolódik még hozzá a „mesevár” elnevezés. A TT e tekintetben figyelembe vette azt is, hogy az Interneten számtalan mesékkel, játékokkal foglalkozó oldal illetve óvoda van jelen „mesevár” elnevezéssel, így a megtévesztés lehetõsége a Mesevár Játszóházzal szemben nem merülhet fel.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. augusztus 25.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.