Eseti állásfoglalások

A merlot.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  17/2010. (XI. 15.) sz. Állásfoglalása

a merlot.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(834/2010 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 834/2010. sz. alatt bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. november 15-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A merlot.hu domain név az Integrity Kft. igénylõ számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

Azt Integrity Kft. 2010. július 31.-én nyújtotta be a merlot.hu domain név iránti nem prioritásos igénylését. A Nyilvántartó – hatáskörében eljárva – megvizsgálta az igénylés teljesíthetõségének esetleges akadályait. Megállapításra került, hogy a „MERLOT” kifejezés az M és P Borászati és Kereskedelmi Kft. részére 167866 sz. alatt lajstromozott, illetõleg a Wineland Ltd. (Írország) javára 003353455 közösségi számon, a Dana Innovations (US) javára pedig közösségi 003085446 alatt lajstromozott védjegy. Mindezekre tekintettel a Nyilvántartó felhívta az igénylõt, hogy igénylõ részérõl a névhasználat gyaníthatóan jogellenes – a védjegyjogosultak kizárólagos használati jogába ütközõ lenne, s egyben felhívta az igénylõt arra, hogy a Nyilvántartó álláspontjával szembeni kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat legkésõbb 14 napon küldje meg az ISZT TT Titkárságának.

Az igénylõ képviseletében Dravecz Tibor ügyvezetõ igazgató 2010. szeptember 15.-én kelt levelében fejtette ki a kifogással kapcsolatos ellenérveit. A névhasználati jogot megalapozó esetleges iratokat nem csatolt. Érvelésének lényegét az képezte, hogy a merlot, mint a vörösborszõlõk egyike (Magyarországon e kategóriában a hatodik legelterjedtebb) köznév, ismert köznév. A hivatkozott közösségi védjegyek részben nem a szõlõvel kapcsolatosak (pl. a 003085446 a 9-es védjegyosztályban audiotermékek vonatkozásában, a 003553455 a 3-as védjegyosztályban (illatszerek) vonatkozásában élvez védettséget. Az M és P Borászati Kft. számára 167866 sz. lajstromozott védjegy ábrás védjegy, melynek részét képezi a Merlot szövegrész is.

Az igénylõ elõadta továbbá, hogy a merlot.hu az Anonymail ingyenes levelezõszolgáltatásban kívánja felhasználni (hogy pontosan mire és milyen formában, a TT elõtt nem sikerült világossá tennie, az azonban egyértelmûnek tûnt, hogy a szolgáltatással a védjegyjogosultak kizárólagos jogai vélhetõen nem szenvednek majd sérelmet).

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetõleg számos egyedi (legutóbb: A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok tárgyában hozott 14/2010. (IX. 9.) sz.) állásfoglalásában foglalkozott hasonló kérdésekkel.

A TT a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 21/2007. (X. 04.) sz. állásfoglalásában, illetõleg az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 27/2009. (XII. 14.) sz. állásfoglalásában foglaltakkal egyezõen jelen esetben is arra a következtetésre jutott, hogy az a szolgáltatás, amelyet igénylõ gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (interneten keresztüli ingyenes levelezõ-szolgáltatáshoz kapcsolás), eltér azon tevékenységektõl, amelyek a védjegyjogosultak által kizárólagosan használt tartozó árujegyzékben szerepelnek. Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában. Önmagában a merlot, mint szõlõfajta egyébként a TT szerint is köznévként minõsíthetõ, megkülönböztetõ jellegét tájegységhez, pincészethez stb. köthetõsége adhatja meg. Pusztán azzal, hogy köznévként szó vagy ábrás védjegy részévé válik, a kifejezés kizárólagos használatára nem keletkezik joga.

Mindezekre tekintettel a TT az Integrity Kft. igénylését teljesíthetõnek találta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. november 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.