Eseti állásfoglalások

A mayoros.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 01/2015 (I. 09.) sz. Állásfoglalása

 

A mayoros.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(965/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mayoros.hu domain név az eredeti Igénylõ részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A mayoros.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2014. december 8. napján. Az igény ellen a Mayo Chix Magyarország Kft. (a továbbiakban: Panaszos) jogi képviselõje útján 2014. december 15. napján határidõben kifogással élt és kérte a delegálás megtagadását. A Panaszos a mayoros.hu domain nevet saját részére nem igényelte. A Panaszos saját elõadása szerint 2014. december 15. napján szerzett tudomást a mayoros.hu domain igénylésérõl.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy kizárólagos jogosultja a 2005. október 13. napján bejelentett, 184257 lajstromszámú „MAYO CHIX” nemzeti szóvédjegynek, amely a 25. áruosztályban (ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk) van lajstromozva, valamint a CTM 011259843 lajstromszámú „MAYO CHIX” közösségi szóvédjegynek, amely a 25, 35, 42. áruosztályokban (ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; Reklámozás; Kereskedelmi ügyletek; Kereskedelmi adminisztráció; Irodai munkák; Divattervezés) van lajstromozva.

 

A Panaszos hivatkozott termékeinek, védjegyeinek közismertségére és jó hírnevére, amelyet nemzetközi és 10 éve fennálló magyarországi piaci jelenlétével, illetve a MAYO termékek facebook közösségi oldalának közismertségével kívánt valószínûsíteni.

 

Panaszos álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.2. a) pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. A Panaszos a jogellenességre vonatkozó érvelését a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bek. b) pontja illetve a Vt. 27. § védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseire valamint a TT vonatkozó 7./2000 (V.31) sz. elvi állásfoglalására alapozta. Álláspontja szerint a mayoros.hu domain név a MAYO CHIX védett szóösszetétel elsõ, hangsúlyos „mayo” elemének a „ros” képzõvel kibõvített formája, amely a magyar nyelvben nem létezõ köznévbõl magyaros hangzású kifejezést hoz létre. Álláspontja szerint a Panaszolt az így képzett szó domain névként történõ igénylésével és használatával a Panaszos piaci ismertségébõl akar jogosulatlanul részesedni, amely ellentétes a polgári jogok jóhiszemû és tisztességes gyakorlásának jogelvével. A fogyasztók ugyanis a mayoros.hu domain név kapcsán a Panaszos gazdasági társaságára és MAYO CHIX védjeggyel védett ruházati termékeire asszociálnának.

 

A Panaszos jogi képviselõjének meghatalmazását, védjegyeinek lajstromkivonatát, facebook közösségi oldalának és a mayochix.hu alatt üzemeltetett webáruházának nyitóképét, valamint a Wikipedia szóképzésrõl szóló szócikkét másolatban bizonyítékként csatolta panaszához és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszolt észrevételében kifejtette, hogy a panaszt alaptalannak tartja és kérte annak elutasítását. Elõadta, hogy a domain igénylésekor ügyfele, Majoros Roland énekes elõadó mûvész nevében megbízás alapján járt el és hogy a vitás mayoros.hu domain név alatt honlapot kíván üzemeltetni, amely azonban semmilyen kapcsolatban nem áll a Panaszossal vagy termékeivel, üzleti tevékenységével, hanem Majoros Roland mûvészeti tevékenységét hivatott népszerûsíteni. Rámutatott, hogy a Mayoros domain nevet a mûvész személynevébõl képezték és az egyben az ARTISJUS Magyar Szerzõi jogvédõ egyesület által hivatalosan is bejegyzett, felvett elõadói álnév / mûvésznév, amelynek kizárólagos jogosultja megbízója, Majoros Roland. A Panaszolt arra is rámutatott, hogy a „Mayo” kifejezés illetve elõtag nem kizárólag a Panaszoshoz köthetõ, mivel az interneten számos olyan domain névben is megtalálható, amely nem a Panaszolt védjegye, így többek között a www.mayoclinic.org, www.mayomustard.com domain nevekben.

 

A Panaszos a Majoros Roland elõadó mûvésszel a mayoros.hu domain név regisztrációra vonatkozó megbízási szerzõdését, az elõadó mûvész által „Mayoros” mûvésznév az ARTISJUS egyesülthez címzett nyilvántartásba vételi bejelentõ lapját másolati példányban bizonyítékként csatolta.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti és közösségi védjegyének a domain névvel való kapcsolatára és a Ptk. névviselési szabályaira.

 

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a Panaszolt által csatolt megbízási szerzõdést, amely alapján megállapítható, hogy a Panaszolt jogosult Majoros Roland képviseletében minden olyan ügyben eljárni, amely szükséges a domain név regisztrációjával kapcsolatban, így a Tanácsadó Testület elõtti eljárásának nem volt akadálya.

 

A Tanácsadó Testület megvizsgálta, hogy a mayoros.hu domain név más általi használata sértheti-e a Panaszos védjegyeihez fûzõdõ jogait, azonban e körben a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem állapítható meg a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás fennállta. A rendelkezésre álló adatok alapján a Panaszos védjegyeinek árujegyzékében szereplõ divat- és ruházati termékek és szolgáltatások egyértelmûen különbözõek és megkülönböztethetõek a domain alatt népszerûsítendõ zenés elõadómûvészi szolgáltatástól, amelyhez „Mayoros” felvett mûvésznév alatt Majoros Roland elõadó mûvésznek alapos oka van és ahhoz jogos érdeke is fûzõdik. A Ptk. 2:49. § (1) bekezdése kimondja, hogy irodalmi, mûvészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet felvett névvel is lehet folytatni, ha ez nem jár mások lényeges jogi érdekének sérelmével. A névviselési jogok, mint a mások személyiségi illetve védjegy jogainak korlátja tekintetében – a Panaszolt által elõterjesztett bizonyítékokra is figyelemmel – a Tanácsadó Testület nem osztja a Panaszos azon érvelését, miszerint a domain névként igényelt kifejezést a Panaszolt a Panaszos védjegyébõl képezte volna.

 

A Panaszolt a Majoros Roland elõadó felvett mûvésznevébõl képzett www.mayoros.hu domain nevet megbízási szerzõdés keretében regisztrálta, a domain nevet azonban a Panaszolt nem a nevezett elõadó mûvész, hanem a saját nevében igényelte. Azaz: a domain név igénylõje egy nem-egyezõ nevû másik természetes személy volt, aki saját jogán a Mayoros mûvésznév használatára nem volt jogosult. A Ptk. fõszabályként kimondja, hogy más személy (képviselõ) útján is lehet szerzõdést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, ez alól azonban kivételt jelent, ha jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehetõ meg. A Ptk. 2:54. § (1) bekezdése értelmében a személyhez fûzõdõ jogok érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat (így a névviselési jog gyakorlásához szükséges nyilatkozat is) kizárólag személyesen tehetõ meg. A névviselési jogot a Panaszolt Majoros Roland helyett érvényesen nem gyakorolhatja a domain igénylés olyan formájában, ha annak eredményeképp nem a felvett mûvésznév viselésre egyedüliként jogosult Majoros Roland részére kerül a domain név delegálásra, hanem a mûvész által a regisztráció technikai lebonyolítására megbízott személy.

 

A Tanácsadó Testület az ügy kapcsán tehát arra a következtetésre jutott, hogy a saját születési tulajdonnévbõl vagy felvett mûvésznévbõl képzett domain név igénylése önmagában nem tekinthetõ jogellenes védjegybitorlásnak. Ugyanakkor a Tanácsadó Testület a Ptk. névviselési szabályai alapján megállapította, hogy a Panaszoltnak a Mayoros név használatára, saját nevében történõ regisztrációjára nem állhat fenn jogosultsága, így domain igénylése – bár a Panaszos által megjelölttõl eltérõ okból – jogellenes és az a (DSZ) 2.2.2. a) pontjába ütközik. Az egyébként a védjegyoltalom korlátját képezõ saját név vagy felvett mûvésznév használatot a névhasználatra jogosultnak saját magának kell gyakorolnia, ill. meghatalmazottjának az õ nevében kell eljárnia és e jogok gyakorlásának a Ptk. a jóhiszemû és tisztességes joggyakorlásra vonatkozó elõírásaival is összhangban kell lennie. A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által saját nevében igényelt mayoros.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható, mert a vonatkozó (mûvész) névviselési jogot Majoros Rolandnak személyesen kell gyakorolnia.

 

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó Testület megállapította a névviselési szabályok megsértését és a domain név igénylésnek a DSZ 2.2.2. a) pontja szerinti jogellenességét a Panaszolttal szemben.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által saját nevében igényelt mayoros.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható, mert a vonatkozó (mûvész)név-viselési jogot Majoros Péternek személyesen kell gyakorolnia.

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét, hogy a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható vagy nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 01. 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 ………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.