Eseti állásfoglalások

A mayom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 11/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A mayom.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(941/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mayom.hu domain az Enimotion Kereskedelmi Kft. részére delegálható.

 

Indokolás

 

A mayom.hu domain nevet az Enimotion Kereskedelmi Kft. igényelte 2013. június 10-én („Igénylõ”). Az igénylés ellen a Mayo Chix Magyarország Kft. meghatalmazott jogi képviselõje útján emelt határidõn belül panaszt („Panaszos”).

                                                                                                     

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjába ütközik, mert álláspontja szerint az igénylés teljesítése a Védjegytörvény (a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény), a Versenytörvény (a tisztességtelem piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény) valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) rendelkezéseit is sértené az alábbiak szerint.

 

A Panaszos bizonyította, hogy jogosultja a 182 642, 182 638 és 182 635 lajstromszámú „Mayo Chix” színes ábrás védjegyeknek, továbbá jogosultja a 184 257 szóvédjegynek. A védjegyoltalom elsõbbsége jóval korábbi az igénylésnél és a 25. áruosztályra vonatkozik.

 

A Védjegytörvény szerinti kizárólagos védjegyhasználat keretében, a Tanácsadó Testület gyakorlataként arra hivatkozott, hogy „önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást”. Ezt követõen a Panaszos elõadta, hogy a mayochix.hu honlap üzemeltetõje és a honlapon szerepel utalás a társaságára és kifejtette, hogy álláspontja szerint a MAYO+M összetéveszthetõ a MAYO + CHIX szóösszetétellel. Külön körülményként kérte figyelembe venni, hogy a „CHIX” utótag a chic (franciául báj, kellem) szóra vonatkozik. A Panaszos szerint továbbá „védjegyeink közismertsége alapján egyértelmû, hogy a fogyasztó a mayom.hu domain hallatán társaságunkra, mint a MAYO CHIX logóval ellátott ruhákra asszociál”. Hivatkozott továbbá a Versenytörvény szerinti szolgai utánzás tilalmára, a Tanácsadó Testület elvi állásfoglalásaira és a Ptk. szerinti kölcsönös együttmûködési kötelezettségre és felhívta a TT figyelmét, hogy az Igénylõ üzemelteti a bigyoskins.hu honlapot, ahol webshop is mûködik.

 

Az Igénylõ érdemi válaszában elõadta, hogy a kifogás kézhezvételét követõen azonnal felvette a kapcsolatot a panaszos törvényes képviselõjével, a levelezést csatolta. A Panaszos válaszában kijelentette, hogy nem kíván ruházati terméket forgalmazni, a MAYOM fantáziaszó a make your own mobile szlogen rövidítése, logótervét is csatolta, amelyen a MAY szót követõen egy majomfej majd az M betû szerepel, és felhívta a TT figyelmét, hogy más országokban már sikeresen igényelte a domain nevet.

 

A TT a felek elõadása és a nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A TT mindenekelõtt leszögezi, hogy nincs olyan gyakorlata, mint amire a Panaszos hivatkozik, azaz nem automatikusnak tekinti, hogy egy védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló szóösszetétel „önmagában védjegybitorlást” valósítson meg. Ilyen következtetés a TT gyakorlatában nemcsak nem lelhetõ fel, de a TT minden esetben hangsúlyozza, hogy hatásköre sincs jogsértés kimondására. A TT a fentieken túl az igénylés teljesítése esetén valószínûsíthetõ jogsérelmet vizsgálja, szorosan magára a delegálhatóságra (és nem a feltételezett használatra) koncentrálva. A TT mindemellett ismeri és tekintettel van a bíróságok szigorú gyakorlatára, és az egységes joggyakorlat érdekében döntései során figyelemmel kíséri a bíróságok gyakorlatát is, azzal, hogy döntése során a szakmai szempontokat és a felek jóhiszemûségét is szem elõtt tartja.

 

Mivel a Panaszos hivatkozott a Igénylõ által üzemeltetett  webshopra, a TT a döntése során annak „bigyoshop.hu” címen elérhetõ honlapját is vizsgálta, és megállapította, hogy sem ruházati cikk, sem MAYO termék nem szerepel a honlapon.

 

A Panaszos védjegy alapú levezetését a TT nem fogadta el, elsõsorban itt figyelembe vette, hogy az Igénylõ nem gyárt ill. forgalmaz ruházati cikkeket, sem a 25. áruosztályba tartozó egyéb termékeket. A TT figyelembe vette azt a nyilvánvaló szójátékot is, hogy a panaszolt mayom.hu domain név a magyar „majom” szóra utal, kiejtésben pedig teljesen azonos azzal. A Panaszos köztudomásúnak tekintette védjegye „közismertségét”, és azt hogy a fogyasztók a „mayom” kifejezés hallatán a „mayo chix” védjegyre asszociálnának. A TT ezt a hipotézist nem fogadta el, és a Panaszos sem valószínûsítette a feltételezését, legfeljebb annyiban, hogy a Panaszos márkanevének domináns eleme a MAYO kifejezés.

 

A fentiek alapján a TT szerint az igénylés teljesítésének nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.