Eseti állásfoglalások

A mattelshopping.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2010. (III. 22.) sz. Állásfoglalása

A mattelshopping.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(820/2010. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 820/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. március 22-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A mattelshopping.hu domain delegálására vonatkozó igény a Mistelberger Strada Gmbh számára nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A mattelshopping.hu domain nevet a Mistelberger Strada Gmbh. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. január 7-én. Az igénylés ellen a Mattel Inc. meghatalmazott ügyvéd útján („Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a DRSZ 2.2.2. pontján nem választható olyan név, amely jelentéstartamára nézve és/vagy használatára vonatkozóan gyaníthatóan jogellenes megbotránkozást vagy félelmet keltõ, továbbá megtévesztõ.

Elõadta, és okirattal bizonyította, hogy a „Mattel” kifejezés szóvédjegyként védelmet élvez a Panaszos javára, a 9. 16. 28-as áruosztályokban.

Elõadta továbbá, hogy álláspontja szerint a „mattelshopping” kifejezés alapján az átlagos fogyasztó ”arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név illetve az ahhoz tartozó tartalom” a Mattel Inc.-hez kötõdik.

A Panaszolt a panaszra nem reagált.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, illetve hogy jogellenesség esetében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait.  

E vizsgálódás során a Tanácsadó Testület az alábbi álláspontra jutott:

A vitatott domain név elsõ tagja, az „mattel” szó valóban védjegy oltalmat élvez.

Az igényelt domain második tagja a „shopping” vásárlásra, webáruházra utal, amely már a domain lehívásakor keltheti azt a képzetet a fogyasztókban, hogy a Mattel cég azonos vagy potenciális szolgáltatását találja majd a weboldalon.

A TT álláspontja szerint az „mattelshopping” nem a panaszos általi használata nagy valószínûséggel megtévesztõ lenne. E mellett a Versenytörvény (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény) 6.§-a kifejezetten tiltja az alábbi magatartást:

„Tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni”.

 

A TT álláspontja szerint –függetlenül a késõbbi tartalomtól– a mattel-bõl képzett és „shopping” utótaggal kiegészített kifejezés, különösen arra is figyelemmel, hogy a magyar köznyelvben a webáruházak kifejezésre a „webshop”, „shop”, „shopping” kifejezések is elterjedtek, már a domain választása is jogszabálysértõ (illetõleg megtévesztõ) lehet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. március 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.