Eseti állásfoglalások

A mamutnyeremeny.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 03/2010. (II. 01.) sz. Állásfoglalása

A mamutnyeremeny.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(816/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 816/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. február 1-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mamutnyeremeny.hu domain delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A mamutnyeremeny.hu domain nevet (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. november 3-án. Az igénylés ellen a Cinema Invest Kft. („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogása a mamutnyeremeny.hu domain néven kívül a mammutnyeremeny.hu domain névre is vonatkozott, azonban idõközben a Panaszolt a mammutnyeremeny.hu domain-re vonatkozó bejelentését visszavonta, így a jelen Állásfoglalás tárgyát már csak a mamutnyeremeny.hu domain név képezi.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a), illetve c) pontjaira, továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) számú Elvi Állásfoglalásában foglaltakra és elõadta, hogy a Panaszos társaság a jogosultja – többek között – a 139.725 és a 152.789 lajstromszámú „MAMMUT” szóvédjegyeknek, melyeknek lajstromkivonatát csatolta.

A Panaszos szerint a fenti domain Panaszolt általi választása egyrészt jogellenes, mert sérti a Panaszos „MAMMUT” védjegyek kizárólagos használatához fûzõdõ jogait, másrészt megtévesztõ, mert a fogyasztók a kifogásolt domain-rõl a Panaszos védjegyét képezõ „MAMMUT” megjelölést névként viselõ, népszerû bevásárló és szórakoztató központ üzemeltetõjére asszociálnak, ezért a mamutnyeremeny.hu domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást.

Fentiekkel összefüggésben Panaszos idézte a DRSZ 2.2.2. pontját, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdését és (2) bekezdésének c) pontját, valamint 27. § (1) bekezdését.

A Panaszolt a fentiekre reagálva fenntartotta igényét. Válaszában a Panaszolt kifejtette, hogy a domain név alatt nyereményjátékokat szeretne az interneten közvetíteni, ezért regisztráltatta a modellnyeremeny.hu és az oranyeremeny.hu domain neveket is. A domain név „mamut” elemével a nyeremény nagyságára, volumenére kíván utalni.

A Panaszolt elõadta, hogy álláspontja szerint a mamutnyeremeny.hu domain név nem jogellenes, mert a tárgyi domain név nem hasonló a védjegyhez, és a védjegy nem élvez belföldön jóhírnevet, így a domain név használata nem sértené és nem használná ki tisztességtelenül a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét. A hasonlóság hiánya körében a Panaszolt kifejtette, hogy a „mamutnyeremeny” szó elsõ tagja, a „mamut” szó helyesírásában különbözik a Panaszos védjegyeitõl, hiszen a Helyesírási szótárban megtalálható – egyébként Panaszos által is hivatkozott –, vonatkozó szócikk alapján a jégkorszakban élt nagytestû emlõsállat nevét egy „m”-mel, „mamut”-nak kell írni. A Panaszos védjegyeinek belföldi jóhírneve tekintetében Panaszolt elõadta, hogy Panaszos nem igazolta konkrét bizonyítékkal, hogy védjegyei valóban jóhírnévvel rendelkeznek. Panaszolt szerint a Panaszos védjegyeivel fémjelzett bevásárlóközpont egy Budapesten kívül élõ, potenciális internethasználó számára valószínûleg teljesen ismeretlen. Panaszolt a megtévesztõ jelleg hiánya vonatkozásában hangsúlyozta, hogy nem bizonyított, hogy a fogyasztó a mamutnyeremeny.hu szóösszetétel hallatán a Panaszosra – mint a védjegyek által jelölt bevásárlóközpont üzemeltetõjére – asszociál. Panaszolt szerint – tekintetbe véve, hogy a Panaszos védjegyeit éppen a plusz „m” betû teszi egyedivé a „mamut” köznévhez képest – az átlagos internethasználónak sokkal inkább a köznévi jelentés (nagytestû õskori emlõs) jut eszébe a domain-ben szereplõ „nyeremény” köznév elõtti „mamut” szóról, semmint a Panaszos védjegyei által jelzett bevásárlóközpont, vagyis az átlagos internethasználó a tárgyi domain láttán valamilyen hatalmas nyereményre gondol.

A Panaszos viszontválaszában kiegészítette kifogását, és elõadta, hogy „MAMMUT” védjegye a 2004. évi SUPERBRANDS kiadványban is szereplõ védjegy. Ennek igazolásaképpen csatolta a hivatkozott kiadvány fedõlapjának, tartalomjegyzékének és a „MAMMUT” védjegyrõl szóló részének másolatát. Kifejtette, hogy a Fõvárosi Bíróság a SUPERBRANDS kiadványban való megjelenést következetesen elfogadja a jóhírûség igazolásaként. A Panaszos megjegyezte továbbá, hogy a bevásárlóközpont 2004-es statisztikákban foglalt napi 35-40 ezer fõs látogatószáma viszonylag erõs márkaismertséget jelent, és az 1998. augusztusi megnyitás óta Magyarország csaknem teljes lakossága megfordult az üzletház valamelyik épületében. Emellett fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a bevásárlóközpont a fõváros egyik legforgalmasabb pontján található, reklámjai pedig az országos médiumokban is megjelentek. Ezen érvekkel kívánta cáfolni a Panaszos a Panaszolt jóhírûség vonatkozásában elõadott érvelését. A Panaszos ugyancsak alaptalannak tekintette a Panaszolt „MAMMUT” védjegyek árujegyzékének kiterjedésével kapcsolatos felvetéseit, mert álláspontja szerint a nyereményjáték szervezés szolgáltatás is a Nizzai Osztályozás 41. osztályába tartozik, mely osztály a védjegyek árujegyzékében megtalálható. A támadott domain név megtévesztõ jellege körében Panaszos elõadta, hogy az általa negyedévente kiadott ingyenes MAMMUT MAGAZIN c. kiadványban mindig közzétesz egy olyan keresztrejtvényt, amelynek nyereménye szorosan kapcsolódik a bevásárlóközponthoz, és a magazinban MERKUR MAMMUT megjelölés alatt rendszeresen megjelenik az egyik bérlõ hirdetése, amely kifejezetten szerencsejátékkal kapcsolatos. Panaszos csatolta az internetrõl a www.mammut.hu weboldalról is letölthetõ kiadvány 2009. nyári számának címlapját és belsõ borítóját. Elõadta még, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével sok áruház szervez nyereményjátékot és egyéb, vásárlásra ösztönzõ programot, amelyre a fogyasztók számítanak is, ezért a Panaszos által megtévesztõnek vélt vitatott domain név nem adható a Panaszolt kezelésébe. Egyebekben Panaszos fenntartotta a kifogásában elõadott álláspontját.

Panaszolt a Panaszos viszontválasza kapcsán kiegészítette a Panaszos kifogása vonatkozásában elõterjesztett nyilatkozatát. Panaszolt elsõsorban rámutatott arra, hogy véleménye szerint a jóhiszemû domain névválasztását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy amint megtudta, hogy Panaszos kifogással élt, azonnal visszavonta a mammutnyeremeny.hu domain névre vonatkozó bejelentését a domain elsõ, „mammut” tagjának a Panaszos védjegyeivel való azonosságára tekintettel. Ezen kívül elõadta, hogy regisztráltatta a modellnyeremeny.hu és oranyeremeny.hu domain neveket is, ami mutatja, hogy Panaszolt általában nyereményjátékok szervezésével kíván foglalkozni, nem pedig a Panaszos védjegyeihez kötõdõ szolgáltatásokkal. Kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint nem sajátítható ki védjegyoltalom révén egy olyan köznév, mint a „mamut”, fõleg ha nem is azonos a szóban forgó védjegyekkel, és egy szóösszetétel folytán („mamutnyeremény”) nem is téveszthetõ azokkal össze a védjegyek jóhírûségétõl függetlenül. Panaszolt elõadta, hogy számos olyan védjegy létezik a Panaszos védjegyei mellett, amely a „mammut” szót védi (szó- és ábrás védjegy egyaránt) akár a védjegyekével azonos, a köznévtõl eltérõ írásmóddal is. E körben Panaszolt csatolta a releváns védjegylajstrom-kivonatokat. A jóhírûség vonatkozásában Panaszolt kifejtette, hogy a SUPERBRANDS kiadványban való megjelenést irrelevánsnak tartja ebben az esetben, és csatolta a Fõvárosi Bíróság 3.Pk.23.969/2008/6. számú végzésének másolatát, amelyben a 7. oldal 3. bekezdésére hívta fel a figyelmet, és rámutatott, hogy a Bíróság nem fogadta el a SUPERBRANDS kiadványban történt megjelenést az ügyben érintett védjegy jóhírûségének igazolásaként, mely hivatkozással a Panaszos jóhírûség körében kifejtett érveit kívánta cáfolni. Kijelentette, hogy a jóhírûséggel kapcsolatban csak kézzel fogható közvélemény-kutatásokat tart értékelhetõ bizonyítéknak. Elõadta még, hogy a Panaszos által állított napi 35-40 ezres látogatószám a bevásárlóközpontban valószínûleg az ismétlõdõ látogatásokból adódik, és Panaszos elõadásaival nem támasztható alá, hogy az egész ország megfordult volna ott, ahogy az sem, hogy a Panaszos védjegyei jóhírûnek minõsülnek Magyarországon. A „nyereményjáték szervezése” szolgáltatással kapcsolatban Panaszolt kifejtette, hogy jóllehet az a 41. áruosztályba tartozik, a Panaszos védjegyei ezen áruosztály vonatkozásában mégis más szolgáltatásokkal kerültek bejegyzésre. E körben a védjegyjog általános szabályára hivatkozik, amely szerint az áruk és szolgáltatások hasonlóságát nem feltétlenül alapozza meg az ugyanazon áru- vagy szolgáltatásosztályba tartozás, mivel ezen osztályokon belül számos egyedi áru, illetve szolgáltatás jegyeztethetõ be a védjegylajstromba. Panaszolt álláspontja szerint a „nyereményjáték szervezése” szolgáltatásra csak távolról, erõltetve lehet asszociálni a Panaszos védjegyeinek árujegyzékében a 41. áruosztály alatt szereplõ „szórakoztatás” szolgáltatás kapcsán. Mivel a „nyereményjáték szervezése” szolgáltatás ilyen formában is bejegyeztethetõ a védjegylajstromba, Panaszos véleménye szerint alappal lehet arra következtetni, hogy e szolgáltatásra a Panaszos nem kívánt védjegyoltalmat igényelni. E vonatkozásban a Panaszolt szerint irreleváns a MAMMUT MAGAZIN-ra történõ panaszosi hivatkozás, hiszen csakis a Panaszos védjegyeinek árujegyzéke alapján lehet megítélni azt, hogy a domain bejelentése jogellenes volt-e vagy sem, a védjegyek árujegyzékében pedig nem szerepel „nyereményjáték szervezése” szolgáltatás. A Panaszolt visszautasítja a Panaszos azon érvelését, miszerint a fogyasztó a tárgyi domain névrõl a Panaszosra asszociálna, mert azt álláspontja szerint a Panaszos megfelelõ ténybeli bizonyítékokkal nem támasztotta alá. Visszautasítja a Panaszolt a Panaszos karácsonyi ünnepekre való hivatkozását is, mivel a vitatott domain bejegyezése lehetetlen a karácsonyi ünnepek elõtt vagy alatt.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a vitatott domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, illetve hogy jogellenesség esetében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait.  

E vizsgálódás során a Tanácsadó Testület az alábbi álláspontra jutott:

A vitatott domain név elsõ tagja, a „mamut” szó egy köznév, amelynek jelentése – ahogyan azt mindkét fél elõ is adta a Helyesírási szótár szócikkére hivatkozáskor – az õskorban élt nagytestû emlõsállat. Ahogyan azt a Panaszos által becsatolt Helyesírási szótár-részlet is mutatja, a „mamut” szó számos szóösszetételnek elõtagja, mint például „mamutbirtok”, „mamutfenyõ”, „mamutjövedelem”. Ezen szóösszetételekben a „mamut” szó az adott kifejezéssel jelölt tárgy, élõlény, illetve fogalom nagyságára, nagy méretére utal.

A Panaszolt nyereményjátékok szervezésére kívánja használni a mamutnyeremeny.hu domain nevet, e vonatkozásban többször hivatkozott az általa regisztráltatott modellnyeremeny.hu és oranyeremeny.hu domain nevekre. A Panaszolt nem csatolta az ezt alátámasztó, domain-nyilvántartásból lehívott kivonatokat, azonban a Tanácsadó Testület maga is meggyõzõdött arról, hogy a hivatkozott két domain név valóban a Panaszos javára került regisztrálásra.

Jelen esetben a „mamut” a köznévi jelentése alapján jelzõként a nyeremény nagyságára utal hasonlóan a fentebb idézett szóösszetételekhez.

A Vt. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy szolgáltatás fajtájára, minõségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, elõállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzõjére vonatkozó jelzést.

Mivel jelen esetben a vitatott domain „mamut” eleme a Panaszolt által nyújtandó szolgáltatás mennyiségi jellemzõjére, nagyságrendjére utal, ezért a Panaszos „MAMMUT” védjegyei nem adhatnak alapot a Panaszos számára ahhoz, hogy a Panaszoltat a védjegyére hasonlító „mamut” szó, mint egyébként önálló értelemmel és köznyelvi jelentéstartalommal bíró köznév használatától eltiltsa, illetve eltiltassa.

Jelen esetben a „mamut” szó „mamutnyeremeny.hu” domain névben történõ használatával az üzleti tisztesség követelménye sem sérül; nem nyert bizonyítást, hogy az átlagfogyasztó a „mamutnyeremény” szóösszetétel olvasásakor panaszos védjegyére, vagy a bevásárlóközpont akcióira gondol. Ennélfogva a vitatott domain név nem vezetne a fogyasztók megtévesztéséhez.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a mamutnyeremeny.hu domain név delegálása nem sérti a Panaszos védjegyjogait.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. február 1.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.