Eseti állásfoglalások

A mamutloopia.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 1/2008. (I. 03.) sz. Állásfoglalása

a mamutloopia.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(763/2007 sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 763/2007 számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. január 03-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mamutloopia.hu domain az ACTIVE 24 s.r.o használatába adható.

 

Indokolás:

 

A 763/2007. sz. ügyben az ACTIVE 24 s.r.o (Praha) 2007. október 24. napján a mamutloopia.hu domain delegálását igényelte, prioritás nélkül.

 

Az igénylés ellen a Sheraldo Ventures Limited (CY-1070 Nicosia) jogi képviselõjén, az ÁRVA Ügyvédi Irodán keresztül a Domain Regisztrációs Szabályzat V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett mûködõ Tanácsadó Testület elõtt 2007. november 7-én panaszt terjesztett elõ. A Sheraldo Ventures Limited (továbbiakban Társaság) a jogosultja – többek között – a 139 725 lajstromozású és 152 789 lajstromozású, 1995. december 28. és 1997. március 24.-i elsõbbségû MAMMUT szóvédjegynek.

 

A hivatkozott védjegyek oltalma számos áru és szolgáltatási osztályra kiterjed, a Társaság álláspontja szerint azonban a védjegyek közismertsége és jó híre miatt a védelemnek minden osztályra ki kell terjednie.

 

A Társaság álláspontja szerint, a Domain Regisztráció Szabályzat 2.2.2. pontjára hivatkozva, a domain igénylés jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogaikat. Ezen túlmenõen megtévesztõ az igénylés, hiszen a fogyasztó a ’mamut’ szóelemet tartalmazó ismeretlen domain név hallatán nagy valószínûséggel társaságukra, mint a MAMMUT nevet viselõ, népszerû bevásárló és szórakoztató központ üzemeltetõjére asszociál.

 

A domain név kérelmezõ részére történõ delegálásának elutasítását a Társaság a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára, valamint a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, illetve a Vt. 12. és 27. § paragrafusaira hivatkozva kérelmezi. Védjegyjogosultságának igazolásául a MAMMUT szóvédjegyek lajstromkivonatát mellékelte. A kérelmezõ nyilatkozatában a MAMMUT szóvédjegyek jóhírnevének igazolásául elõadta, hogy a nevezett védjegyek évek óta szerepelnek a Superbrands – Magyarország vezetõ márkái címû kiadványában is. 

 

Az ACTIVE 24 s.r.o regisztrátora a hiánypótlási határidõ letelte után sem reagált a panaszra.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevõ által felhozott védjegyek Magyarországon érvényes oltalommal bíró megjelölések.

 

Internetes kutatás alapján megállapítható, hogy az ACTIVE 24 s.r.o prágai székhelyû társaság tevékenysége domain címek internetes regisztrációjára, internetes tárhelyek fenntartására, illetve honlapok készítésére, üzemeltetésére terjed ki. (forrás: www.active24.com / www.active24.cz ) További internetes forrásokra hivatkozva megállapítható az ACTIVE  24 és a Loopia közötti kapcsolat (http://findarticles.com /p/articles/mi_m0BNG/is_2005_April_25/ai_n13652492). A kérelmezett domain névben szereplõ ’loopia’ szótöredék egy svéd partnertársaság nevére utal, mely az ACTIVE 24 társasághoz hasonlóan domain nevek regisztrációjával, illetve internetes tárhelyek nyújtásával, honlapok üzemeltetésével foglalkozik (forrás: www.loopia.se). Az igényelt domain névben szereplõ ’mamut’ szótöredék egy 1994-ben alapított, Oslóban bejegyzett szoftverekkel és internetes szolgáltatások nyújtásával foglalkozó társaságra utal. (forrás: www.mamut.com) A Mamut Corporation vállalkozás részét képezi a Mamut, az Active 24, a Loopia és a dán Mamut Stellar Business társaság (forrás: www.mamut.com).

 

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy a van-e akadálya az ACTIVE 24 s.r.o által benyújtott domain delegálási kérelem teljesítésének. A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „Nem választható és nem használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

 

a) jogellenes, vagy

 

b) megbotránkozást keltõ, vagy

 

c) megtévesztõ.”

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a kérelmezett domain nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, ezért a továbbiakban a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg vizsgálatára szorítkozik.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint a panaszolt domain a Védjegytörvény alapján gyaníthatóan nem jogsértõ a felhozott védjegyekre nézve. A kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes. A mamut szó – különösen valamilyen szó elõtagjaként – elsõsorban annak nagyságára utal (vö. mamutvállalkozás). A fogyasztók elérik interneten az üzletközpontot (www.mammut.hu). A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem valószínûsíthetõ, hogy annak honlapját a panaszolt domain alatt keressék vagy, hogy a domain kapcsán a védjegyoltalommal védett nevû budapesti üzletközpontra vagy annak tulajdonosára asszociáljanak.

 

Az internet felhasználó a „mamut/mammut” szó hallatán nagy valószínûséggel nem elsõsorban a budapesti üzletközpontra asszociál. A panaszos nem csatolt kutatást vagy elemzést, amely valószínûsítené, hogy a „mamut” szóról a magyar felhasználók elsõsorban a budapesti üzletközponttal hozzák kapcsolatba.

 

A kérelmezõ üzleti tevékenységének jellegébõl az is megállapítható, hogy feltehetõleg a Társaság által tulajdonolt üzletágtól jelentõsen eltérõ tevékenységet folytat. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy az igényelt domain és a védjegyek vonatkozásában az összetéveszthetõség veszélye, illetve a megtévesztõ jelleg nem áll fenn.

 

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a mamutloopia.hu a kérelmezõ számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. január 03.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.