Eseti állásfoglalások

A mammuth.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  13/2006. (VII. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A mammuth.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 709/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. július 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A mammuth.hu domain az AionNet Kft. használatába nem adható.

 

 

Indokolás:

 

A 709/2006. sz. ügyben AionNet Kft. (regisztrátora: Interware Rt.) a mammuth.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igénylést a Sheraldo Ventures Limited (Ciprus) kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

A Sheraldo Ventures Limited álláspontja szerint a domain név az összetéveszthetõségig hasonló a kifogást tevõ tulajdonában lévõ 139.725 valamint 152.789 lajstromszámú MAMUT szóvédjegyekre.

Véleménye szerint a domain igénylés jogellenes, mivel sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogokat, továbbá a Versenytörvény 6. §-ba ütközik. A jogellenesség körében hivatkozott továbbá a Vt. 12. § és 27. § (1) bekezdésében foglaltakra és a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában a domain igénylés és védjegybitorlás kapcsán kimondottakra is.

Kifogásában megemlítette továbbá, hogy a nevezett védjegyek oltalma azok közismertsége és jó hírneve alapján, valamennyi áru- és szolgáltatási osztályra kiterjed az árujegyzéktõl függetlenül. A jogosult internetes honlapot is fenntart www.mammut.hu cím alatt, amely vonatkozásban saját számítástechnikai adatbázist is kiépített. Nézete szerint ezért a fogyasztók a ’mammuth’ szó hallatán a kifogást tevõre, illetve az általa üzemeltetett bevásárló és szórakoztatóközpontról szóló információs portálra asszociálnak. E vonatkozásban utalt arra, hogy a szóban forgó domain név végén olvasható ’h’ betû kiejtésben nem érzékelhetõ. Megjegyezte továbbá, hogy a saját fejlesztésû adatbázissal összefüggésben kifogást tevõ versenytársnak tekinthetõ.

A domain nevek kérelmezõk részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja, a Vt. 12. § és 27. § paragrafusai, valamint a Versenytörvény 6. § paragrafusára hivatkozással kérte. Védjegy­jogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

A kérelmezõ nyilatkozatában elõadta, hogy a domain nevet a társaság egyik tulajdonosa és ügyvezetõje, Zelei Péter „nick névként” használja, több mint 10 éve. Ennek igazolásaként hivatkozott egy internetes levelezéstöredékre 1997-bõl, amelyet linkként csatolt. Álláspontja szerint a Vt. 15. § (1) a) pontja alapján valamely védjegyjogosult nem tilthat el mást attól hogy saját nevét, jelen esetben nick nevét használja. Vitatta, azt a jogosulti kijelentést, amely szerint a közismert és jó hírû védjegyek védelme az árujegyzéken túlra is kiterjedne. Utalt továbbá arra, hogy a Vt. 12. § (2) b) pontjában foglaltak szerint, a védjegybitorlás 2 együttes feltétele, a megjelölések, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások hasonlósága közül egyik sem valósul meg. Álláspontja szerint a védjegyek és a domain név nem összetéveszthetõ, illetve a jogosult tevékenységi köre teljes mértékben eltér kérelmezõ által kifejtett számítástechnikai tevékenységektõl.

Kérelmezõ nyilatkozata szerint, az igényelt domain nevet nem gazdasági tevékenység körében kívánja használni, az alatt kizárólag non-profit jellegû, Zelei Péter személyes bejegyzéseit tartalmazó portált kíván mûködtetni. Megjegyezte továbbá, hogy jogosult részérõl mindeddig fel sem merült a szóban forgó domain név használatának igénye.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevõ által felhozott védjegyek Magyarországon érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

Az a körülmény hogy kérelmezõ a domain nevet társaságként igényelte nem áll összhangban nyilatkozatával, amely szerint a domain kizárólag személyes bejegyzésekre szolgálna. Az elõadottak ellenére, ezért nem zárható ki hogy a domain használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, így a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt. A Vt. szempontjából a ’mammut’ és a ’mammuth’ szavak egymáshoz az összetéveszthetõségig hasonlítanak. Ugyancsak megállapítható kérelmezõ, AionNet Kft. cégbejegyzésébõl, hogy széleskörû kereskedelmi tevékenységre jogosult.

A domain név kiejtésében és írásmódjában hasonló a kifogást tevõ által felhozott védjegyekhez. A védjegyoltalommal védett megjelöléseket, a fogyasztók a Sheraldo Ventures Limited által tulajdonolt üzletházhoz és szolgáltatásokhoz kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy a domain, illetve a védjegyek vonatkozásában az összetéveszthetõség veszélye fennáll. 

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a mammuth.hu  domain név a kérelmezõ számára nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2006. július 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.