Eseti állásfoglalások

A magnum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 08/2014 (VIII. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A magnum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(958/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A magnum.hu domain név nem delegálható az igénylõ részére, azt a Deltha Rendszerház Kft.részére kell delegálni.

 

Indokolás

 

A magnum.hu domain nevet a Cetinje s.r.o. igényelte. Az igénylés ellen a Deltha Rendszerház Kft. emelt panaszt arra hivatkozással, hogy a Magnum ERP ügyviteli programra használja az egyébként oltalom alatt álló „magnum” védjegyet. Bizonyítékként csatolta a védjegyokiratait, és hivatkozott arra, hogy a google keresõmotor a „magnum szoftver”, „magnum ERP” kifejezésekre a Deltha Rendszerházat adja találatként, ezt screenshot formában csatolta is. Elõadta, hogy az igénylés azért is sérti a védjegyoltalmából eredõ jogokat, mert a védjegy „számítógép programok, szoftverek” áruosztályra vonatkozik.

 

Az igénylõ érdemi választ küldött a panaszra, amelyben kizárólag arra hivatkozott, hogy a panaszossal nem azonos áruosztályban kívánja használni a védjegyet, mert tárhely szervert kíván üzemeltetni.

 

A TT elõször ellenõrizte a felek elõadását és megállapította, hogy a „Magnum” kifejezés számos oltalomban részesül. Többek között valóban a panaszos rendelkezik a 167779 lajstromszámú védjeggyel a 9. sz. áruosztályban (számítógép programok, szoftverek).

 

A panaszos védjegye az alábbi áruosztályba tartozik: „Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésû média; szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tûzoltó készülékek”.

 

A TT gyakorlata teljesen következetes abban, hogy bejegyzett védjeggyel (magyar, közösségi, nemzetközi) azonos karaktersorozat nem jegyezhetõ be domain névként amennyiben az igénylõ azonos áruosztályban kívánja használni.

 

A védjeggyel kapcsolatos jogokra a vonatkozó 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

 

A TT megjegyzi továbbá, hogy az igénylõ elõadta, hogy olyan számítástechnikához kapcsolódó szolgáltatást kíván mûködtetni, amely szorosan része a számítástechnikai szolgáltatásoknak, azaz: azonos áruosztályban használta volna a védjegyet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 8. 21.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.