Eseti állásfoglalások

A lutz-assekuranz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 01/2019.
(I. 22.) sz. állásfoglalása

 

A lutz-assekuranz.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1050/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti
ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A lutz-assekuranz.hu
domain név az igénylõ MKK Logistic Kft. részére delegálható.

 

INDOKOLÁS

 

A lutz-assekuranz.hu domain név
delegálását az MKK Logistic Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a VMD
Versicherungsdienst GmbH („Panaszos”) meghatalmazással igazolt jogi képviselõje
– SBGK Ügyvédi Iroda – útján határidõben kifogást nyújtott be.

 

A Panaszos kifejtette, hogy a „LUTZ”
megjelölést kereskedelmi névként, védjegyként, domain névként –
www.lutz-assekuranz.eu
domain név alatt – használja. A Panaszos elõadta továbbá, hogy 1973 óta
tevékenykedik a szállítási és logisztikai iparágban mind nemzeti, mind
nemzetközi szinten biztosítja a biztosítási lefedettséggel kapcsolatos
valamennyi kérdést, megbízható szolgáltatást nyújt és több európai országban is
jelen van szolgáltatásaival, kirendeltségek, leányvállalatok ill. üzleti
partnerek formájában.

 

Panaszos elõadta, hogy kizárólagos
jogosultja a 004564291. lajstromszámú 2005. július 28. napi elsõbbségû, 36. áruosztályban
(biztosítási tevékenységekhez kapcsolódóan), bejegyzett „LUTZ” európai uniós
szóvédjegynek – a tárgybani védjegy EUIPO online rendszerébõl elérhetõ angol
nyelvû lajstromkivonatát Panaszos mellékletként csatolta.

 

Panaszos elõadta, hogy „LUTZ” márkaneve
ismert és elismert hazánkban is szakmai körökben, ennek alátámasztására
hivatkozott a
www.simontrans.hu/hu/cegismerteto
link alatt elérhetõ weboldal tartalomra.   

 

Panaszos jogi érvelése körében hivatkozott
a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjára, továbbá a védjegyek és
a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §
valamint 27. § (1) bekezdésének rendelkezéseire. Továbbá utalt arra, hogy az EU
2017/1001 rendelete a Vt. hivatkozott rendelkezéseivel azonos szabályozást
tartalmaz az európai uniós védjegyoltalom tekintetében.

 

Panaszos kifejtette, hogy álláspontja
szerint a Panaszolt által igényelt domain név összetéveszthetõ a bejegyzett „LUTZ”
védjegyével, mivel álláspontja szerint az csak a .hu országkódban különbözik,
valamint az „assekuranz” szó is csak azt pontosítja, hogy a Panaszos
szolgáltatásáról van szó. Hivatkozott továbbá arra, hogy álláspontja szerint az
összetéveszthetõség kétséget kizáróan fennáll, tekintettel arra, hogy az
igényelt domain név a „LUTZ” védjegyet teljes egészében magában foglalja. Nézete
szerint a domain név alapján az átlagos szakmai fogyasztó arra a
következtetésre juthat, hogy a honlap a Panaszoshoz vagy annak honlapjához
kapcsolódhat. Panaszos kifejtette továbbá, hogy az ismertségére és jó hírnevére
tekintettel is valószínûsíthetõ, hogy a Panaszolt tisztességtelen üzleti
elõnyhöz kíván jutni. Panaszos álláspontja szerint a domain név regisztrálása a
fogyasztók megtévesztésének veszélyével járhat, emellett súlyosan sértené a
Panaszos védjegyjogait, valamint jogos üzleti érdekét.

 

Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt
részére védjegyhasználatra való jogosultságot nem adott, annak Panaszolt általi
használatához nem járult hozzá, így a domain név regisztrálása esetén az
igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, ezért bejelentése a DRSZ
2.2.2. a) pontjába ütközik. E körben utalt arra is, hogy álláspontja szerint a
gyaníthatóan jogellenes jelleg megítélésekor az átlagos internet felhasználó
szemszögébõl kell kiindulni.

 

Panaszos az általa elõadottakra
tekintettel kifogásában kérte a DRSZ 9. pontjának értelmében a
domainregisztráció felfüggesztését, valamint a további elõírt lépések
megtételét.   

     

Az eljárás során a Panaszolt
nyilatkozatot nem tett.

 

A TT a DRSZ. 2.2.2 pontjában foglalt
kizáró okok meglétét vizsgálta
, mely alapján nem
választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve
gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy
megtévesztõ. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak
megbotránkoztató vagy félelmet keltõ mivolta nem merülhet fel, erre a Panaszos kifejezetten
nem hivatkozott – a TT így ezen kizáró okkal kapcsolatos vizsgálatot mellõzte.

 

A TT az EUIPO nyilvánosan elérhetõ
online adatbázisában ellenõrizte a hivatkozott 004564291. lajstromszámú „LUTZ”
európai uniós védjegy státuszát, ennek során megállapításra került, hogy a
védjegy a 36. áruosztályban bejegyzett, annak kizárólagos jogosultja pedig a
Panaszos, és a lajstrom használati engedélyre vonatkozó bejegyzést nem
tartalmaz.

 

A TT megtekintette továbbá a Panaszos
által hivatkozott
www.simontrans.hu/hu/cegismerteto
 link alatt elérhetõ weboldal tartalmat, mely lényegében a Simon Trans Kft. (Panaszostól
és Panaszolttól eltérõ harmadik személy) cégprofiljának ismertetése, a cég fõ
tevékenysége nemzetközi szárazföldi árufuvarozás. A hivatkozott honlaptartalom
alatt az alábbi szöveg is olvasható „Szállításainkat a Wáberer és a Lutz
biztosító biztosítja 1.200.000.- EUR -ig kiterjedõen, a gyógyszeripari
termékekre pedig az általános gyakorlattól eltérõen külön biztosítással
rendelkezünk, kilogrammonként 30 SDR értékben.”

 

A TT megállapította, hogy az igényelni
kívánt domain név alatt tartalom nem érhetõ el.

 

A TT ezt követõen a Panaszos által
hivatkozott „LUTZ” európai uniós szóvédjegy és az igényelni kívánt domain név
„lutz-assekuranz” országmegjelölés nélküli név egyezõségét vizsgálta. A TT
által megállapításra került, hogy a Panaszos európai uniós szóvédjegyével az
igényelni kívánt domain név, nem azonos és nem összetéveszthetõ. Az igényelni
kívánt domain név tartalmazza ugyan a „lutz” szóelemet, melyhez azonban az
„assekuranz” többlet szóelem is társul, mely már markáns eltérést eredményez a
Panaszos bejegyzett „LUTZ” európai uniós védjegyétõl. Az eltérés mind
fonetikusan, mind vizuálisan megállapítható. Az igényelt domain név ezek
alapján eltérõ összbenyomást gyakorol az átlagos internethasználóra, az nem
megtévesztõ. Az átlagos magyar internethasználó számára ugyanis az „assekuranz”
német nyelvû szóhoz nem társul jelentéstatalom, a szó átlagos
megkülönböztetõképességgel rendelkezik. A TT kiemeli, hogy az átlagos
internethasználó (átlagos fogyasztó) német nyelvtudása nem olyan mértékû, hogy
az „assekuranz” szóelemet egyértelmûen a biztosítási tevékenységgel,
biztosításokkal – így a Panaszos tevekénységével- azonosítsa, vagy ahhoz
társítsa. Erre vonatkozóan a Panaszos sem terjesztett elõ konkrétumot. Az
igényleni kívánt domain név elsõ „lutz” szóeleme is hangsúlyos ugyan, de az
„assekuranz” szóelem azt nyomatékosan megkülönbözteti a Panaszos hivatkozott
európai uniós szóvédjegyétõl. A Panaszos által  ismertsége körében hivatkozott
www.simontrans.hu/hu/cegismerteto
alatti honlap tartalom pedig egyrészt nem elegendõ a hazai (sem uniós) ismertségének
alátámasztására, másrészt csak azt támasztja alá, hogy a Lutz egy biztosító neve.
Kiemelendõ, hogy maga a Panaszos által elõterjesztett hivatkozás is csupán
„Lutz biztosító”-ként nevezi meg a Panaszost. A hivatkozott honlaptartalom egyéb
eleme sem nem szolgál bizonyítékul arra, hogy a „lutz-assekuranz” összetett szóelemet
az átlagos internethasználók a Panaszossal vagy szolgáltatásával társítanák. Mindezek
alapján a TT nem látta megalapozottnak, hogy a domain név regisztrálása esetén
gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ lenne.

 

A TT kiemeli továbbá, hogy a jogellenességet
(védjegybitorlás gyanúját) csak a domain név igényléséhez kapcsolódó
körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen kihasználásának vagy a védjegy más
módon történõ nyilvánvaló megsértésének gyanúja esetén lenne megállapítható. A
jelen esetben ilyen körülmény a TT eljárásában nem merült fel és ezért azt a TT
nem is vélelmezheti.

 

A TT ezek után a Panaszos azon
hivatkozását vizsgálta, hogy az igényelni kívánt domain név a Panaszos
kizárólagos kereskedelmi neve-e. A TT megállapítja e körben, hogy a Panaszos a
kereskedelmi névként történõ használatra vonatkozóan bizonyítékot nem
terjesztett elõ. A Lutz márkanév ismertségére vonatkozóan a
www.simontrans.hu/hu/cegismerteto
alatti honlap tartalomra vonatkozó hivatkozás szintén nem elegendõ. A TT
megállapította továbbá, hogy a Panaszos jó hírnévének alátámasztására vonatkozóan
bizonyítékot nem csatolt. A TT megállapította továbbá, hogy a Panaszos saját
www.lutz-assekuranz.eu/
honlapján is csak LUTZ megjelölés szerepel, az „assekuranz” szóelem nélkül. A TT
mindezekre tekintettel nem látja megalapozottnak azt, hogy az átlagos
internethasználó (átlagos fogyasztó) a „lutz-assekuranz” szóösszetétellel
kapcsolatban a Panaszosra ill. annak vállalkozására asszociálna.

 

A TT a jelen eljárásban a rendelkezésre
álló adatok alapján nem tartja megalapozottnak, hogy az igényelt domain névvel
megegyezõ karaktersor a Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve lenne, vagy hogy
annak más általi használata jogsértõ vagy megtévesztõ lenne.

 

A TT a Panaszos által hivatkozott a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat körében megjegyzi, hogy az eljárás idõpontjában a
www.lutz-assekuranz.hu
domain név alatt tartalom nem volt elérhetõ, az igényelt domain alatti tartalom
vizsgálata így nem volt lehetséges – nem merült fel semmilyen olyan adat,
amelyrõl esetlegesen a versenyjogi szabályok megsértésére, az esetleges
versenytársak közötti alkalmazhatóságra, tisztességtelen üzleti magatartásra
vagy más jogellenes magatartás, megtévesztés gyanújára alappal lehetett volna
következtetni.

 

Fentiekre és a rendelkezésre álló
dokumentumokra, adatokra tekintettel a TT nem állapított meg a jogellenesség és
a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, ezért a panaszt
nem találta megalapozottnak.
Mindezek alapján a
TT úgy döntött, hogy a „lutz-assekuranz.hu” domain név az igénylõ MKK Logistic
Kft. részére delegálható.

 

A TT ugyanakkor felhívja a Panaszolt figyelmét
arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. pontja értelmében
felelõsséggel tartozik a domain-használat jogszerûségéért és a domain név
használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A TT felhívja továbbá a Panaszolt figyelmét,
hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely
más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetõséget
eredményezne, illetõleg tartózkodjon a DRSZ rendelkezéseinek megsértésétõl.
Ezzel összefüggésben a TT kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági
tevékenység keretében történõ jövõbeli használata mégis védjegybitorlást vagy
tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név delegálás
visszavonását, törlését vonhatja maga után. Különösen a DRSZ 10.2. pontja
alapján a domain delegálását követõen egy meghatározott domain névnek a Panaszolt
domain-használótól történõ visszavonását, illetve átruházását kezdeményezheti az,
akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik az Alternatív Vitarendezõ Fórumhoz elõterjesztett,
az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelõ kérelemmel.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2019. január 22.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.