Eseti állásfoglalások

A licitexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület   06/2012. (III. 12.) sz. Állásfoglalása

A licitexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(896/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

  

A licitexpress.hu domain a Direct It. Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A licitexpress.hu domain delegálását a Direct It. Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Panaszos számos egyéb, „express”/„expressz” kifejezést tartalmazó igénylés ellen nyújtott be a jelenlegivel szó szerint azonos kifogást.

A kifogás szerint „Expressz” elnevezéssel több mint 20 éve folytat hirdetési tevékenységet és ezen elnevezést ismertté tette. Panaszos hivatkozott arra is, hogy elektronikus hirdetési szolgáltatásokat is nyújt, az expressz szót is tartalmazó domaineken. Ha a Panaszos valamely terméke más összetételû elnevezéssel került forgalomba, akkor is az elnevezés domináns eleme az Expressz szó volt. Álláspontja szerint: „A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak.” A Panaszos beadványában továbbá úgy tájékoztatta a Tanácsadó Testületet (TT), hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a Panaszolt domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorlását valósítja meg. Beidézte továbbá a Panaszos a DRSZ 2.2.1 pontját, és arra is hivatkozott, hogy a delegálás ‘nyilvánvalóan megtévesztõ’ lenne, mert állítása szerint a fogyasztók a domainrõl a védjegyoltalmat élvezõ kifejezésre asszociálnak. Állításait nem igazolta.

A Panaszolt nem terjesztett elõ érdemi védekezést, azonban csatolt egy megbízási szerzõdést annak alátámasztásául, hogy nem saját részére igényelte a domain nevet.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának online adatbázisa, illetve a Panaszos által becsatolt védjegy adatlap alapján 2010. május 24. napjával már megszûnt.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalás, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalást) stb. Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A TT figyelembe vette, hogy a „licit”, kifejezetten az online üzletterek esetében is gyakran használt kifejezés, így nyilvánvalóan nem kapcsolódik a Panaszos tevékenységéhez közvetlenül.

A fentiek alapján a TT a licitexpress.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget, ezért álláspontja szerint az igénylés teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. március 12.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.