Eseti állásfoglalások

A lennox.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (467/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 79/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A lennox.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatos igény
(467/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
467/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A lennox.hu domainnév a
rendelkezésre álló adatok alapján nem
adható használatba az azt igénylõ Regale
Klímatechnika Kft. számára.

Indokolás:

A 467/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Regale Klímatechnika Kft-nek a
lennox.hu domainnév vonatkozásában
benyújtott igényét terjesztette
állásfoglaláskérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen felkérte Igénylõ
regisztrátorát, a HUNgarian NETworks Bt-t, hogy
küldje meg az igényléshez kapcsolódó
dokumentumokat a titkárság címére, valamint
tájékoztassa az Igénylõt a TT elé
utalásról, s amennyiben az Igénylõ
véleményezni kívánja az ügyet, ill.
rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A rendelkezésre álló határidõn
belül ilyen dokumentumok megküldésére nem
került sor.

A LENNOX megjelölés a Lennox Industries,
Inc. mint jogosult számára az MSZH által
lajstromozott védjegy. A védjegy
árujegyzékében a nizzai osztályozás
szerinti 11. áruosztályba tartozó
világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-,
szárító-, szellõztetõ-, vízelosztó-
és egészségügyi berendezések,
légszûrõk szerepelnek.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás szerint ‘a Regisztrátor
kizárólag abban az esetben köteles a
prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára
a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl
a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az
sérti az MSZH által lajstromozott védjegy
jogosultjának a jogait, ha a domain
igényléséhez a körülmények
alapján nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében
való használatára irányuló
szándék’. A TT álláspontja szerint az jelen
esetben az igényléshez ez a szándék
nyilvánvalóan társul, ráadásul a
majdani jogellenes használat gyanúját
erõsíti, hogy az Igénylõ cégnevébõl valamint
a cégnyilvántartás adataiból
következõen Igénylõ gazdasági
tevékenysége köre a védjegy
árujegyzékében szereplõ árukkal is
kapcsolatos.

Az MSZH által – annak online adatbázisa
alapján ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyekkel
azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések
igénylése során gyanítható, hogy az
igénylés teljesítése
jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez. Az
Igénylõ elmulasztott olyan nyilatkozatot tenni, ill. olyan
dokumentumokat csatolni, amelyek a használat
jogszerûségûségét igazolnák.

Mivel az igényelt domain
delegálása a Regale Klímatechnika Kft.
számára gyaníthatóan jogellenes helyzetet
eredményezne, ezért a TT megállapította,
hogy a lennox.hu domainnév a Regale Klímatechnika Kft.
részére nem regisztrálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.