Eseti állásfoglalások

A lemantools.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 30/2016. (XII. 13.)
sz. Állásfoglalása

 

A lemantools.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1014/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A lemantools.hu domain
név az igénylõ részére nem
delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A lemantools.hu
domain név delegálását
(„Panaszolt”) kérte 2016. november
6. napján, amely ellen a LEMAN PLUS, S.L. [ES] („Panaszos”) nyújtott be
kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a
hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név (lemantools.hu) Panaszolt részére történõ
delegálása jogellenes és megtévesztõ helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs
Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját, illetve a védjegyek és
földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-át és a
közösségi védjegyrõl szóló 207/2009 EK rendelet a magyar védjegytörvénnyel
egyezõ szabályait sértené, mert a Panaszos a „LEMAN” közösségi szóvédjegy és a „LEMAN”
közösségi ábrás védjegyek jogosultja, a „Leman” kereskedelmi név, cégnév és a „www.leman-sa.fr” domain név használója, és a „Leman”
a megjelölést az internetezõk, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek
a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

 

A Panaszos által
csatolt „LEMAN” európai uniós szóvédjegy lajstromszáma 014770382 (3., 6., 7.,
8., 9., 20., 21., és 35. osztályok), elsõbbségi idõpontja 2015.11.03., a „LEMAN”
európai uniós ábrás védjegy lajstromszáma pedig 014964217 (9., 18. és 36.
osztályok), elsõbbségi idõpontja 2015.12.29. A Panaszos – elõadása szerint –
nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „leman” betûkapcsolatot tartalmazó domain
nevek igénylésének benyújtására. A Panaszos a további jogi érvelésében elõadta,
hogy az igényelt domain név álláspontja szerint összetéveszthetõ a
védjegyeivel.

 

Kifejtette, hogy
a „lemantools.hu” domain név a Panaszos védjegyétõl csak az országkódban és a „tools”
hozzátoldott szóelemben különbözik. Az összetéveszthetõség alapján a fogyasztók
arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Panaszolt honlapja valamilyen
módon a Panaszoshoz kapcsolódik.

 

A Panaszos
véleménye szerint védjegyeinek ismertségére és jó hírére tekintettel
valószínûsíthetõ, hogy a Panaszolt bejelentésével ezt az ismertséget
szándékozik rosszhiszemûen kihasználni. Elõadta, hogy mivel a védjegy
használatára a Panaszoltnak engedélyt nem adott, ezért a domain használatával a
Panaszolt védjegybitorlást követne el. A védjegy használata azt a téves
benyomást kelti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a Panaszolt
között, vagy a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi hálózatához tartozik.

 

Végül a Panaszos
elõadta, hogy álláspontja szerint a jogellenes jelleg megállapításakor azt kell
eldönteni, hogy az átlagos internethasználó szemszögébõl vizsgálva a domain név
használata jogellenes-e. A fentiekben elõadottak szerinte a jogellenesség
fennállását valószínûsítik.

 

 

A Panaszolt
vitatta, hogy a domain bejegyzése rosszhiszemû lett volna. Álláspontja szerint
ugyan a Panaszos cégneve részben egyezik az igényelt domain névvel, de nincs
szó teljes egyezésrõl, illetõleg a Panaszos nem rendelkezik bejegyzett védjeggyel.
Elõadta továbbá, hogy weboldalán a Leman nevû francia cég termékeit tervezi forgalmazni,
ezért a domain név bejegyzése megítélése szerint indokolt, mivel viszonteladója
a cégnek.

 

 

A Tanácsadó
Testület (TT)
megállapította, hogy a Panaszos Magyarország területén is
érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik.

 

A TT a 18/2016.
(VII. 20.) számú állásfoglalásában hasonló tényállás mellett az EU
védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) szabályait alkalmazta, mivel a Panaszos
védjegye európai uniós védjegy [Vt. 76/D. §; 207/2009/EK rendelet 14. cikk].

 

A 207/2009/EK
rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult
számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel
szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében
árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az
európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal,
illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós
védjegy árujegyzékében szereplõ árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak
vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós
védjeggyel összetéveszthetik.

 

A Panaszos
állításának megfelelõen
a
„lemantoos.hu” domain név meghatározó eleme megegyezik a Panaszos védjegyével. A
TT megállapította továbbá a Panaszolt által megnevezett domain azonosító
alapján, hogy az a francia cég, amelynek termékeit a Panaszolt forgalmazni
szándékozik, maga a Panaszos, illetõleg a Panaszos leányvállalata. A Panaszolt
ebben a körben, bár nem hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, lényegében a 207/2009/EK
rendelet 13. cikkében lefektetett jogkimerülés elvére alapozta válaszát, mikor
is azon az alapon vitatta a Panaszos kérelmét, hogy a Panaszos védjegyét a
Panaszos termékeinek forgalmazása során, az ahhoz szükséges mértékben
szándékozik használni.

 

A 207/2009/EK
rendelet 13. cikke szerint az európai uniós védjegyoltalom alapján a jogosult
nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket
ezzel a védjeggyel õ hozott forgalomba, vagy amelyeket az õ kifejezett
hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben. A
jogkimerülés szabálya azonban nem alkalmazható, ha a jogosultnak jogos érdeke
fûzõdik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor,
ha az áru állagát, állapotát – a forgalomba hozatalt követõen –
megváltoztatták, illetve károsították.

 

Egy konkrét
ügyben a Fõvárosi Ítélõtábla [ld. 8.Pf.20.493/2011/4.; www.birosag.hu] nem
találta kifogásolhatónak az alperes azon magatartását, hogy kereskedelmi
tevékenysége során a már jogszerûen forgalomba került felperesi termékek
ajánlása során feltünteti a saját weboldalán a kínált berendezések képe mellett
azok márkáját is. „Mint ezekre a termékekre szakosodott kereskedõnek, az
alperesnek szüksége van arra, hogy a hirdetésben használja a szóvédjegyet és
tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy viszonteladója olyan termékeknek,
amelyet az adott védjeggyel a védjegyjogosult hozott piaci forgalomba. A
korlátot az jelenti, hogy ennek során nem ronthatja a védjegy jóhírét, illetve
nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi
kapcsolat van, és nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a
védjegytulajdonos eladóhálózatának. Ezt minden alkalommal a megvalósítás
konkrét formája alapján kell egyedileg megítélni.”

 

Egy másik konkrét
ügyben a Fõvárosi Ítélõtábla [ld. 8.Pf.20.229/2011/4.; www.birosag.hu]
egyetértett az elsõfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a védjegy használata
a domain névben „nem az árukkal kapcsolatos megjelölés használat”, és ez a
típusú védjegyhasználati cselekmény nem vezethet az oltalom kimerüléséhez, mert
az csak árukkal, azok forgalomba hozatalával lehet kapcsolatos.

 

A Panaszos
védjegyének és cégnevének domain névként történõ használata azt a téves
benyomást kelti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a Panaszolt
között, a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi hálózatához tartozik. Az ilyen
reklámozás a forgalmazói tevékenységhez nem szükségszerû. Az átlagos használók
elõtt úgy tûnhet fel, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a
honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy Panaszolt általi használata
túlmegy a szükséges mértékben történõ információ-nyújtási funkción és
megtévesztõvé válik.

 

Ha a domain
nevek a Panaszolt mint igénylõ számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan
jogellenes helyzet állna elõ, mivel a Panaszolt a védjegy árujegyzékében
szereplõ árukkal kapcsolatban a védjeggyel azonos (azzal összetéveszthetõ)
megjelölést használna, és a magyar joggyakorlat szerint a kereskedõ nem utalhat
arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem
sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos
eladóhálózatának.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította a jogellenesség megalapozott
gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását megakadályozza.
Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. ezért a
lemantools.hu
 domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthetõ.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016.
december 13.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.