Eseti állásfoglalások

A laptox.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó
Testület 15/2016. (VI. 29.) sz. Állásfoglalása

A laptox.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(997/2016. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptox.hu
domain számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A Laptop.hu
Számítástechnikai Kft. (Panaszos), jogi képviselõje (Árva Ügyvédi Iroda
– eljáró ügyvéd: Dr. Árva Katalin) útján emelt kifogást (többek között) a
laptox.hu domain regisztrációja ellen. A tárgybani domain nevet magánszemély igényelte.

 

Jogi érvelésében
elõadta, hogy jogosultja a
www.laptop.hu színes ábrás
védjegy jogosultja, és csatolt egy piackutatást, ami a védjegy ismertségét,
népszerûségét bizonyítja. A védjegyoltalmat is bizonyította. A Panaszos által
csatolt védjegy lajstromszáma 200 255, és kifejezetten az alábbi áruosztályra
terjed ki: 9, 35, 37-es áruosztály. Az elsõbbség idõpontja 2009. szeptember 15.

 

A Panaszos a
további jogi érvelésében elõadta és részletesen levezette, hogy az igénylés
álláspontja szerint miért jogellenes (védjegykizárólagosság) és miért
megtévesztõ (egy betû különbség).

                               

A Panaszos arra
is hivatkozott, hogy a piackutatással bizonyított ismertség alapján alappal
feltételezhetik a felhasználók, hogy a Laptop.hu Számítástechnikai Kft.
szolgáltatását fogják megtalálni a
www.laptox.hu weblapon.

 

Negyedleges jogi
érvként az alexa.com ismertség mérésére, a gyakori látogatásra és a
névkizárólagosságra is hivatkozott. Hivatkozott továbbá a „farvízen hajózás”
(potyázás) versenyjogi kategóriájára és álláspontja szerinti tilalmára,
tisztességtelennek is minõsítve ezzel a névválasztást.

 

Panaszolt
visszautasította a Panaszos érveit, -jogi cáfolat nélkül-, és arra hivatkozott,
hogy „PCX” az általa létrehozott vállalkozások „árujelzõje”, erre utal a laptox
szóban a p helyett szereplõ x. Még logo-t is csatolt, amelyben az „X” a
hangsúlyos.

 

A Tanácsadó
Testület mindkét fél érveit megvizsgálta, és panaszos jogászi levezetésével,
jogi érveivel egyetértett. Az oldalt megvizsgálva azt is érzékelte, hogy nem
önálló weblapról van szó, hanem a
www.pcx.hu oldalra
átirányításról. Ez a tény a TT álláspontját kétféleképpen befolyásolta: nem
tartalmaz olyan információt a pcx weboldal, amibõl azt hihetnék a felhasználók
/ fogyasztók, hogy a laptop.hu oldalon járnak, ugyanakkor ez azt is jelenti,
hogy magát a laptox domain nevet nem használja a Panaszolt. Ez a kérdés azonban
egy infomediátori eljárás kérdése lehet a jövõben, a névválasztás kérdését, ami
a TT feladata, nem vizsgálja.

 

A TT
következetes abban, hogy közszavak esetében, amilyen a „laptop” szó is,
rugalmasabban kezeli a hasonlóság megítélésének a kérdését. Ez esetekben egyedi
döntéseket hoz, amelyek szempontjai nem azonosak a védjegy ellentartás
szempontrendszerével. A Panaszos által „farvízen evezés”, „potyázás”
versenyjogi kérdésköre nem feltétlenül negatív és jogellenes, a védjegy,
árujelzõ ismertségének tisztességtelen kihasználása az, ami törvénybe ütközõ
lehet. Ebbõl a szempontból annak is jelentõsége van, hogy az igénylõ
magánszemély, így egy esetleges versenyjogi vagy védjegyjogi perben nem is
feltétlenül rendelkezne legitimációval.

 

Bár egyik fél
sem hivatkozott rá, a TT hivatalból vizsgálta a domainjogi szempontból nagyon
releváns „elgépelés” esetét is, (typo-squatting), amit a TT általában a
Panaszosok számára kedvezõen ítél meg. Jelen esetben azonban a „p” és az „x”
karakterek minden típusú billentyûzeten igen távol állnak egymástól, ezért ezt
a magatartást a TT nem állapította meg.

 

A Panaszos védjegyjogi
és a névkizárólagossági érvei  kapcsán, a TT hangsúlyozza, hogy általános
jelleggel egyetért a Panaszos levezetésével, és jogi szempontból helyesnek
tartja, azonban nem lehet domain jogi szempontból általánosítani ezeket az
alapelveket. A domainjog megítélésében, és a TT következetes gyakorlatában sem
névkizárólagossági alapon, sem védjegyjogi alapon nem sajátíthat ki egy igénylõ
közszavakat (extrém kivételektõl eltekintve).

 

A jelen ügyet
tehát a TT esetrõl-esetre mérlegelés alapján vizsgálta, és nem vitatva, hogy
egy betû különbség van a két domain név között, úgy ítélte meg, hogy sem
kiejtésben, sem elütés szempontjából nem áll fenn olyan veszély, ami a domain
név választását akadályozná. Más jogi kérdés, hogy amennyiben a Panaszolt nem
használja a domain nevet csak arra, hogy saját weblapjára irányítsa a
fogyasztókat, akkor egy esetleges infomediátori eljárásban önmagában a
használat hiánya más végkövetkeztetéshez vezethetne. Ezt a végkövetkeztetést
azonban a domain név választásakor még nem lehet meghozni, különösen azért nem,
mert a Panaszolt még laptox logotervet is csatolt és világosan megindokolta
levelében, hogy az „X” karaktert szeretné saját szolgáltatása megkülönböztetõ
jegyeként használni.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
név delegálását akadályozná.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre
kerül.

 

Budapest, 2016. június
29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics
János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.