Eseti állásfoglalások

A laptops.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület   15/2012. (V. 22.) sz. Állásfoglalása

A laptops.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(905/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptops.hu domain a mobilX Hungary Kft részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását a mobilX Hungary Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A Panaszos bejelentette, hogy jogosultja a 200 255 lajstromszámú www.LAPTOP.hu (színes ábrás) nemzeti védjegynek. A hivatkozott védjegy oltalma a Nizzai Osztályozás szerinti 9. osztályba sorolt árukra valamint a 35. és 37, osztályokba sorolt szolgáltatásokra, 2009. szeptember 16-i elsõbbségi idõponttal áll fenn. Az igényelt domain csupán egy karakter eltérést mutat a Panaszos védjegyétõl.

Álláspontja szerint a Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat (Szabályzat) domain név választására vonatkozó szabályait illetve az igénylés jogellenes, mert sérti a www.LAPTOP.hu védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ panaszosi jogokat, amelyet a hatályos Védjegytörvény biztosít Laptop.hu Kft számára, illetve megszegi a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében foglalt, jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményeit is.

Hivatkozott arra, hogy 2011. szeptemberében, a KutatóCentrum által felmérés készült a Laptop.hu webáruház lógójának ismertségérõl. A kutatásból kiderült, hogy a laptop.hu logóját a megkérdezettek 84%-a, tehát túlnyomó többsége be tudja azonosítani. A piackutatás összefoglalóját a Panaszos a kifogásához mellékelte.

Nézete szerint az igényelt domainben szereplõ ‘laptops’ kifejezés, nem rendelkezik olyan többlet elemmel, amely a választott domain nevet a Panaszolthoz kötné, ezen túlmenõen olyan elektronikai termékrõl van szó melyet Panaszos társaság is értékesít. Az igényelt domain név Panaszolt részére történõ delegálása megtévesztené a fogyasztókat, hiszen õk a laptops.hu és laptop.hu hasonlósága folytán alappal feltételezhetik, hogy az igényelt domain alatt található honlapon a szolgáltatást, illetve termékeket Panaszos cégtõl rendelik meg.

Hivatkozott még a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására melyben a Védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.)12. és 27. §-a alapján a TT úgy foglalt állást, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. Az Elvi Állásfoglalás szerint: „Ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.’

Érvei alapján kérte a Panaszolt igénylésének elutasítását.

A Panaszolt hivatkozott a Vt 2. § (1) bekezdés a) pontjára, melynek értelmében:

„Ki van zárva a védjegyoltalomból az a megjelölés, ami nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen: „ (…) ha kizárólag olyan jelekbõl vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minõsége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, elõállítási vagy. teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzõje feltûntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak.’

Elõadta, hogy a „laptops’ szó az általános nyelvhasználatban állandóan és szokásosan alkalmazott köznyelvi kifejezés, amelynek nincs egy adott cégre vonatkozó különleges megkülönböztetõ képessége. Álláspontja szerint a „laptop’ mint szó nem is részesülhetne védjegyoltalomban, éppen a megkülönböztetõ képességnek, mint a védjegytörvényben foglalt kritériumnak a hiánya miatt. Mivel a kifejezés általánosan elterjedt és az áruk meghatározott fajtájára – a hordozható számítógépekre – utal, ezért véleménye szerint nem lehet kizárólag egy céghez kapcsolni, éppen ezért maga a használat sem valósíthat meg jogsértést. Abszurd helyzetet eredményezne, ha valamely cég egy ábrás védjegy útján gyakorlatilag „lefoglalhatna’ ilyen elterjedt közneveket.

Véleménye szerint a Panaszosnak kellene igazolnia, hogy a laptop szóval kizárólag a társaságát azonosítják a fogyasztók. A Panaszos által csatolt, a KutatóCentrum által készített felmérés nem magára a szóra, hanem a „www.LAPTOP.hu’ ábrás védjegyre vonatkozott, így ha a felmérésben részt vettek többsége képes is volt az ábrát beazonosítani, ez akkor sem jelentheti, hogy magával a „laptop’ szóval a fogyasztók többsége a társaságot azonosítaná. Ugyanígy nem bizonyítható, hogy a „laptop’ szó bármely magyar, vagy angol nyelvtan szerinti ragozott alakjához, vagyis jelen esetben a „laptops’ szóhoz a fogyasztók a Panaszost társítanák.

Álláspontja szerint az a tény, hogy a Panaszos a „www.LAPT0P.hu’ ábrás védjeggyel rendelkezik és emellett ténylegesen számítástechnikai eszközök értékesítésével foglalkozik, önmagában nem alapozhatja meg azt, hogy az összes további vállalkozás megfosztható legyen attól a lehetõségtõl, hogy a védjegyben rögzített osztályjelzet szerinti tevékenységet folytasson a „laptop’ szóelem, mint a termék köznapi megnevezésének a felhasználásával. Ha ettõl eltérõ értelmezésre jutnánk, azáltal gyakorlatilag egy köznévként minõsíthetõ kifejezés kizárólagos használatára vonatkozó jogot keletkeztetnénk, amely a nyilvánvaló versenykorlátozó hatásai miatt nem minõsülhet a jogrenddel összeegyeztethetõ célkitûzésként.

Mindezek alapján, a nézete szerint megfelelõ gondossággal választott domain névre vonatkozó igénylését fenntartotta és kérte annak teljesítését.

A Tanácsadó Testület (TT) számos vonatkozásban osztja a Panaszolt által elõadottakat, maga is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegû köznyelvi kifejezés, megkülönböztetõ képessége csekély, védjegyjogi védelemre való alkalmassága valóban vitatható. Nézete szerint a védjegy kizárólag az ábrás elemei miatt lehetett védjegy, és a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja jellemzõjét, rendeltetését (pl. laptop-laptops) feltüntesse.

Etekintetben a TT egyetért a Panaszolt érvelésével, és a bírói gyakorlatra hivatkozással megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet … a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(Lsd. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye szerint, a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást illetve a védjegybitorlás jövõbeni veszélyétõl sem kell tartani.

Ugyanakkor a TT – a felek által nem hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a Panaszos által mûködtetet laptop.hu weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak tekinthetõ, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja. A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg mûködõ web oldal címétõl csak egy karakterben különbözõ domain név Panaszolt általi megszerzése folytán a fogyasztók valóban összetéveszthetik a weboldalakat mûködtetõ cégeket, így az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába ütközik.

A TT utalva a fent hivatkozott bírósági döntésre megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen mûködõ cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, adott esetben domain nevükben használják, de ennek világosan elkülöníthetõnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak által használt, az üzleti forgalomba bevezetett domain nevétõl. A konkrét üggyel összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl. laptopdiszkont, laptopszalon stb., amely domainek alkalmazásával az azonos területen mûködõ versenytársak is jogszerûen megjelenthetnek az internetes felületeken.

Mivel a Panaszolt által igényelt domain ezzel a megkülönböztetõ jelleggel nem bír, a megtévesztés lehetõsége fennáll, illetve a domain használata felveti a „farvizen hajózás” jog által nem támogatott, tisztességtelen lehetõségét is.

A TT a fent kifejtettekre tekintettel a laptops.hu domain delegálást a mobilX Hungary Kft javára nem látta teljesíthetõnek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. május 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.