Eseti állásfoglalások

A laptop-szakerto.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó
Testület 16/2016. (VI. 29.) sz. Állásfoglalása

A laptop-szakerto.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(994/2016. sz.
ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A laptop-szakerto.hu domain
a Laptop Centrum Hungary Kft. számára delegálható.

Indokolás:

 

A laptop-szakerto.hu domain nevet
a Laptop Centrum Hungary Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte. Az igény
ellen a Laptopszaki Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással és kérte a domain
delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta,
hogy a domain név kötõjel nélküli változata a tulajdonukban van, és így annak
igénylése véleményük szerint megtévesztésre irányul.

 

A Panaszolt válaszában
kifejtette, hogy cégük laptop alkatrészek online kiskereskedelmével
foglalkozik. E tevékenységi köréhez, webáruházuk mûködéséhez kapcsolódva
regisztrálta a laptop-szakerto.hu domain nevet.

 

Álláspontja szerint az igényelt
domain név a hat karakter eltérés miatt jól elkülöníthetõ a Panaszos cégnevétõl,
így egyezõség, megtévesztés nem állhat fenn. A domain védjegy oltalom alatt nem
áll. A Panaszos laptopszakerto.hu domain neve használatbavételbe nem került, a
domaint a Panaszos minden bizonnyal stratégiai lépésként regisztrálta. Az
igénylés a Panaszolt részérõl is stratégiai lépés, a domain szabad, kötõjeles
változatát piaci részesedésük megõrzése céljából, illetve azért igényelték,
hogy vásárlóikat szakértõként szolgálhassák ki.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a
Felek által elõadottakból arra a következtetésre jutott, hogy mivel mindkét cég
laptop alkatrészek kereskedelmével foglalkozik, azonos piacon fejtenek ki gazdasági
tevékenységet, így egymásnak versenytársai.

 

A tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(Tpvt.) 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági
tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók
törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség
követelményeibe ütközõen – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára
vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása
nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az
eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni,
reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl
a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

A TT vizsgálata során
megállapította, hogy a laptopszakerto.hu oldalon tartalom nem jelenik meg, csak
egy jelzés, mely szerint a domain regisztrált. Mivel a Panaszos érdemben az igényelt
domain nem kötõjeles változatát nem használja, így jelenleg – a domain
választásának szakaszában – a Tptv idézett szakaszaival való összeütközés
illetve a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerinti megtévesztés nem
állapítható meg.

 

Ugyanezen okok miatt az elgépelés
folytán való ügyfélszerzés sem valósulhat meg, ezért a TT a versenyjogi
gyakorlatban „farvízen való hajózás”, „potyázás” néven ismert helyzetet sem
látja megvalósulni. Ennek ugyanis feltétele a versenytárs védjegye, árujelzõje
ismertségének tisztességtelen kihasználása, jelen esetben azonban a Panaszos
domainje, többek között a használat hiánya miatt is, ismertnek nem tekinthetõ.

 

A TT továbbá fokozottan vette
figyelembe, hogy a közszavak esetén, amilyen a „laptop” szó is, és olyan
helyzetekben, ahol egy termékkel kapcsolatos üzleti tevékenység számos vállalkozás
érdekeltségébe tartozik, nem engedhetõ meg, hogy egy vállalkozás elzárjon
másokat az adott üzleti tevékenység kulcsszavának domainként való
használatától. Ilyen esetekben a tisztességtelen verseny illetve megtévesztés
lehetõségét a TT fokozottan vizsgálja, de a jelen ügyben beavatkozásra okot nem
talált, az igényelt domain „first come first served” elve szerinti
delegálásának akadályát nem látta.

 

A TT véleménye szerint a hasonló
helyzetekben nem várható el automatikusan, hogy a domain nevek delegálása során
a többtagú domainek jogosultjai automatikus védelmet kapjanak a domainek
kötõjeles változatának kiadása kérdésében, mint ahogy ilyen automatikus védelem
nem áll fenn a domainek ékezetes variációjának kiadása során sem.

 

Megjegyzi a TT, hogy a
késõbbiekben, a domain kötõjel nélküli változatának tényleges használata esetén
valóban vitássá válhat a domain használata, illetve a használat elmulasztása
esetén lehetségessé válhat regisztrációs döntnöki eljárás. Ennek esetleges
bekövetkezése esetén valószínûsíthetõ, hogy az ügy megítélésének döntõ
momentuma a tényleges használat, illetve ennek megkezdésének idõpontja. Ismert
ugyanis, hogy a Szabályzatok megkövetelik a domainek, mint erõforrások
tényleges és azonnali használatát, ha a használat kérdésében a megítélés, a
gyakorlat jelenleg még nem is teljesen egyértelmû. Az ügy jelen szakaszában
azonban, amikor a TT a választhatóság kérdésben kellett, hogy állást foglaljon,
ezek a szempontok csak érintõlegesen szolgáltak a delegálás megengedhetõségét
kimondó TT állásfoglalás alapjául.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.