Eseti állásfoglalások

A laptop.co.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 30/2012. (XI. 26.) sz. Állásfoglalása

A laptop.co.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(919/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptop.co.hu domain részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A Panaszos bejelentette, hogy jogosultja a 200 255 lajstromszámú www.LAPTOP.hu (színes ábrás) nemzeti védjegynek. A hivatkozott védjegy oltalma a Nizzai Osztályozás szerinti 9. osztályba sorolt árukra valamint a 35. és 37, osztályokba sorolt szolgáltatásokra, 2009. szeptember 16-i elsõbbségi nappal áll fenn. Az igényelt domain a „.co” másodszintû domain azonosító tekintetében mutat eltérést a Panaszos védjegyétõl, amely a „commercial” azaz kereskedelmi használat elfogadott rövidítése. Panaszos csatolta a Laptop.hu Kft. és a Digitalmart Kft. cégkivonatát, amely utóbbinak a Panaszolt tagja és ügyvezetõje és amelynek tevékenységi körei között szerepel a számítógép kereskedelem, így a Panaszos álláspontja szerint versenytársának minõsül.

Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat (Szabályzat) 2.2.2. pontjába foglalt, a domain név választására vonatkozó szabályait, továbbá az igénylés jogellenes, mert sérti a www.LAPTOP.hu védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ panaszosi jogokat, amelyet a hatályos Védjegytörvény biztosít Laptop.hu Kft. számára, illetve megszegi a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében foglalt, jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményeit is.

Hivatkozott arra, hogy 2011. szeptemberében, a KutatóCentrum által felmérés készült a Laptop.hu webáruház logójának ismertségérõl. A kutatásból kiderült, hogy a laptop.hu logóját a megkérdezettek 84%-a, tehát túlnyomó többsége be tudja azonosítani. A piackutatás összefoglalóját a Panaszos a kifogásához mellékelte.

Nézete szerint a fogyasztók a laptop.hu és laptop.co.hu hasonlósága és összetéveszthetõsége miatt feltételezhetnék, hogy az igényelt domain alatt a laptop.hu társaság által ellenõrzött tartalommal találkoznak, azt társaságuk nem tudná befolyásolni és így az károkat okozhat részükre. Továbbá az igényelt domain-ben szereplõ ‘laptop’ kifejezés nem rendelkezik olyan többlet elemmel, amely a választott domain nevet a Panaszolthoz kötné, ezen túlmenõen olyan elektronikai termékrõl van szó melyet a Panaszos cég is értékesít. Az igényelt domain név Panaszolt részére történõ delegálása megtévesztené a fogyasztókat, hiszen õk a laptop.co.hu és laptop.hu hasonlósága folytán alappal feltételezhetik, hogy az igényelt domain alatt található honlapon a szolgáltatást, illetve termékeket a Panaszos cégtõl rendelik meg.

Hivatkozott még a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására melyben a Védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. és 27. §-a alapján a TT úgy foglalt állást, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. Az Elvi Állásfoglalás szerint: „Ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.’

Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII. 9.) sz. Elvi Állásfoglalására, amely a Ptk. 4. § (1) bekezdésében foglalt jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményét állítja általános követelményként a polgári jogi jogviszonyokban, amelyet álláspontja szerint a Panaszolt eljárásával megsértett.

A Panaszos álláspontja szerint az igénylés sérti a Tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ban foglaltakat is. Elõadta, hogy az általa becsatolt internetes statisztikák, közvélemény kutatások igazolják, hogy a fogyasztók a laptop.hu domain névrõl a Panaszos társaságot és szolgáltatásait ismerik fel, ezért a laptop.co.hu domain név használata tilos a versenytársak számára.

Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 15/2012 (V.22.) sz. egyedi állásfoglalására, amely a laptops.hu domain név delegálását utasította el egy másik igénylõ számára a Szabályzat 2.2.2. c. pontja (megtévesztõ jelleg) alapján. A Tanácsadó Testület ebben az irányadó bírósági gyakorlat alapján kifejtette, hogy a Panaszos fennálló ábrás védjegye a laptop közhasználatú kifejezés használatát az azonos területen mûködõ cégeknek nem akadályozhatja meg, de ennek világosan elkülöníthetõnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak által forgalomba bevezetett domain névtõl, és ennek alapján a laptops.hu domain név delegálását elutasította. Panaszos álláspontja szerint a laptop.co.hu ilyen megkülönböztetõ jelleggel nem bír, a megtévesztés lehetõsége fennáll, illetve a laptop.co.hu domain név használata a Panaszos által bevezetett domain név ismertségébõl tisztességtelen hasznot húzna.

Érvei alapján kérte a Panaszolt igénylésének elutasítását és annak megállapítását, hogy a Szabályzat 9.7. pontja szerint a laptop.co.hu domain név csak a Panaszos számára legyen igényelhetõ.

A Panaszolt hivatkozott arra, hogy a „laptop” kifejezés köznyelvi szó, amely 31 éve van a köztudatban, nem márkanév, ezért az ilyen eszközök értékesítéséhez használata elengedhetetlen, egyetlen cég általi kisajátítása ’etikátlan’. Elõadta, hogy tudomással bírt arról, hogy a laptop.hu ábrás védjegy jogi oltalmat élvez, illetve hogy a Panaszos – bár eltérõ üzleti profillal – a védjeggyel gazdasági tevékenységet végez.

Panaszolt akként nyilatkozott, hogy a Panaszos ábrás védjegyét nem kívánja az igényelt domain név alatt megjelenítendõ weblapon alkalmazni, hanem kifejezetten egyedi, elkülöníthetõ megjelenésre törekszik. Nézete szerint az internet felhasználói kellõ ismerettel rendelkeznek és köztudomású, hogy nem csak „.hu” végzõdésû domain nevek találhatók a világhálón. Álláspontja szerint a laptop szó nem védett név, ezért bárki használhatja.

Mindezek alapján, az álláspontja szerint megfelelõ gondossággal választott domain névre vonatkozó igénylését fenntartotta és kérte annak teljesítését.

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a jelen panasz tényállása, az abban kifejtett érvek számos ponton átfedést mutatnak a TT korábbi, 15/2012 (V.22.) sz. egyedi állásfoglalásában már részletesen tárgyalt tényállással, lényeges különbség azonban, hogy a Panaszos domain neve a „.hu” felsõ szintû domain, míg Panaszolt igényét „.co.hu” másodszintû domain név alá kérte.

A TT korábbi álláspontját fenntartva rögzíti, hogy a „laptop” szó álláspontja szerint leíró jellegû köznyelvi kifejezés, megkülönböztetõ képessége csekély, védjegyjogi védelemre való alkalmassága vitatható. Nézete szerint a Panaszos védjegye kizárólag az ábrás elemei miatt kerülhetett védjegyként lajstromozásra, és a Panaszolt álláspontját osztja a tekintetben, hogy ilyen ábrás védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja jellemzõjét, rendeltetését (pl. laptop) feltüntesse. A TT ugyanakkor rögzíti, hogy kötelességének tekinti egy adott, érvényes védjegy védelmének biztosítását.

Mivel az igényelt laptop.co.hu domain nem azonos a tárgyi ügyben hivatkozott www.LAPTOP.hu védjegy szövegével, az azonosság kérdése nem, csak a domain név és védjegy összetéveszthetõségig való hasonlósága volt vizsgálható.

A TT ismételten utal a bírói gyakorlatra és megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztetõ jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek” (ld. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye szerint, a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást és a védjegybitorlás jövõbeni veszélyét sem lehet vélelmezni, mivel a Panaszolt kifejezetten akként nyilatkozott, hogy a Panaszos ábrás védjegyét nem kívánja használni, továbbá Panaszos arculatától teljesen eltérõ, egyedi megjelenésre törekszik.

A TT – a felek által hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a Panaszos által mûködtetet laptop.hu weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak tekinthetõ, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja. Az összes körülmény és különösen a Panaszolt nyilatkozatai alapján is megállapítható az is, hogy a Panaszos és a Panaszolt – bár eltérõ üzleti profillal – azonos jellegû termékeket és szolgáltatást kívánnak értékesíteni, így egymás versenytársainak tekinthetõk.

A TT döntésében a hangsúlyt a korábbi jogesettel egyezõen ismételten a domain nevek világos elkülöníthetõségére helyezi, különös figyelemmel a másodlagos domain nevek megkülönböztetésre alkalmasságára, mint elvi jelentõségû elõkérdésre.

A TT álláspontja szerint a másodlagos domain nevek megkülönböztetõ képességét minden esetben egyedileg kell vizsgálni, figyelembe véve a domain név összes elemének megkülönböztetõ képességét. Általánosságban megállapítható, hogy a másodlagos domain nevek szerepe az internetes domain rendszerben éppen megkülönböztetés és a felhasználók részére a további információtartalom megjelenítése, így ezek használata éppen az összetéveszthetõség valószínûségét csökkenti.

A Szabályzat 2.2.4. pontja a másodlagos domain nevek megkülönböztetõ képességét, kivételes jellegét támasztja alá, amikor a .hu közdomain alá delegált helyi önkormányzati nevek illetve más országok hivatalos képviseleteinek tekintetében a domain-igénylõk körét kifejezetten korlátozza, de a közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálás tekintetében a fõszabály alól kivételt tesz.

Jelen esetben a TT alapos megfontolás után, osztva a Panaszolt erre vonatkozó álláspontra helyezkedett, hogy a „laptop” kifejezés önmagában különösebb megkülönböztetõ erõvel nem bíró közszónak tekinthetõ. Az egyedibb jellegû domain nevekkel összevetve az ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek használóinak egyébként is számítaniuk kell arra, hogy pl. a „laptop” kifejezést számos esetben más személyek is jogszerûen használhatják domain név részeként.

Ezért, ha egy pusztán leíró jellegû, közhasználatú szóra épülõ domain név jogosultja arra kíván törekedni, hogy azt a fogyasztók változatos megjelenési formákban is – ideértve a másodlagos domain neveket is – kifejezetten az adott vállalkozáshoz kössék, úgy szükséges egyértelmû jogi helyzetet teremtenie. Ennek egyik módja az összetéveszthetõség szintjét el nem érõ, de az alapnévhez valamilyen módon kapcsolódó domain név változatok regisztrációja az adott személy által.

A TT utalva a fent hivatkozott bírósági döntésre megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen mûködõ cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során – adott esetben domain nevükben – használják, ha az világosan elkülöníthetõ a Panaszos védjegyétõl mint összbenyomástól. A konkrét üggyel összefüggésben erre találni most is példát a .hu domain térben: pl. szek.hu – szek.co.hu, amely domainek alkalmazásával az azonos területen mûködõ versenytársak is jogszerûen megjelenhetnek az internetes felületeken.

Mivel a Panaszolt által igényelt másodlagos domain a TT álláspontja szerint kellõ megkülönböztetõ jelleggel bír, a megtévesztés lehetõsége nem áll fenn. A TT álláspontja szerint a Panaszos védjegyétõl és kereskedelmi nevétõl a másodlagos, „.co” toldattal megkülönböztetett domain név Panaszolt általi megszerzése folytán azért sem vélelmezhetõ, hogy a fogyasztók összetéveszthetnék a weboldalakat mûködtetõ cégeket, mivel a Panaszolt kifejezetten eltérõ vizuális megjelenésû weblapot kíván a domain címen üzemeltetni.

Felhívja a TT a Panaszolt figyelmét azonban arra, hogy amennyiben az általa igényelt domain nevet a késõbbiekben ténylegesen megtévesztõ vagy jogellenes módon használja, úgy az a domain név visszavonásával és egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel is járhat.

A TT a fent kifejtettekre tekintettel arra az álláspontra helyezkedett, hogy a az igénylés nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába és ezért a laptop.co.hu domain delegálást a Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. november 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.