Eseti állásfoglalások

A laposabadacsony.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2012. (I. 19.) sz. Állásfoglalása

 

A laposabadacsony.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(892/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laposabadacsony.hu a Bazaltbor-Badacsony Kft részére delegálható.

 

Indokolás

 

Dr. , magánszemélyek és a Laposa Birtok Kft („Panaszosok”) 2011. december 17-én, jogi képviselõjük útján fordultak a Tanácsadó Testülethez a fenti domain név tekintetében, a Bazaltbor-Badacsony Kft („Panaszolt”) igénylése ellen.

 

A felek is utaltak rá és a Tanácsadó Testület (TT) is megállapítja, hogy a domain név vonatkozásában, 888/2011. sz. alatt volt már eljárás a TT elõtt, és az ügyben a TT akkor úgy döntött, hogy helyt adva a mostani ügyben is szereplõ magánszemély Panaszosok kérésének, a domaint nem tartotta delegálhatónak az akkori igénylõ, a GG Solutions Kft részére. Az elutasítás alapvetõ indoka a Panaszos magánszemélyek személyiségi, névhasználati jogainak védelme volt.

 

A Panaszosok, lényegében megismételték a hivatkozott korábbi eljárásban is felhozott érveiket, nevezetesen, hogy a Panaszos magánszemélyek családi vállalkozás keretében 1992. óta készítenek borokat, ennek során ismert borászokká váltak, a család 1997-tõl a Laposa Birtok Kft keretében folytatja, a Badacsonyhoz kötõdõ bortermelõ tevékenységét. Ennek alapján állítják, hogy a Laposa név borászként, szakíróként és márkanévként is jól ismert a hazai borfogyasztók számára.

 

Álláspontjuk szerint ezért, a domain Panaszolt részére történõ esetleges delegálása egyrészt

a) megtévesztõ, mert az internet-felhasználók a „Laposa’ megjelölést tartalmazó domainnevet nyilvánvalóan a Panaszosokkal, azok termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolják össze, ugyanis a Laposa birtok Badacsonyban van; illetve

b) jogellenes, mert annak használatával az igénylõ sértené a Ptk. 77.§-ának rendelkezéseit illetve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. és 6.§-ait.

 

A Panaszosok a felek kapcsolatáról elõadták, hogy 2008-ban egy külsõ befektetõvel egy új céget alapítottak Bazaltbor-Badacsony Kft néven, mely társaság tagja lett az egyik Panaszos, is. A cég megalapításától kezdõdõen e cég keretein belül készültek a borok. Idõközben azonban a kapcsolat megromlott az új befektetõ és a Panaszosok között.

 

A Panaszosok ennek kapcsán említést tettek a felek között a „Laposa balaton” védjegy, illetve a „laposa.hu” domain vonatkozásában fennálló vitáról is.

 

Elõadták továbbá, hogy a Bazaltbor-Badacsony Kft 2010. június 30-án védjegybejelentést tett a „Laposa badacsony’ ábrával kombinált szómegjelölésre, amelynek lajstromozásával szemben dr. 2011. január 28-án felszólalást és észrevételt nyújtott be, majd e nyilatkozatát visszavonta, mely alapján az SZTNH az észrevételt és a felszólalást visszavontnak tekintette, és a védjegyet lajstromozta.

 

Az SZTNH határozatával szemben dr. megváltoztatási kérelmet nyújtott be a Fõvárosi Bírósághoz, mely eljárás 1.Pk.24.643/2011 számon jelenleg is folyamatban van. Emiatt a „Laposa badacsony’ megjelölés jelenleg nem részesül védjegyoltalomban, ugyanis a védjegy bejegyzését elrendelõ hivatali határozat, az ellene benyújtott megváltoztatási kérelem következtében nem emelkedett jogerõre.

 

A Bazaltbor-Badacsony Kft (Panaszolt), jogi képviselõje útján benyújtott válaszában, az alábbi állításokat tette:

 

1. A korábbi domain ügy igénylõje, a GG Solutions Kft technikai okokból, az õ megbízásukból járt el, a domaint az eljárás sikeressége esetén nekik adta volna át.

 

2. Vitatták, hogy dr. 1992. óta hoz bort forgalomba, ezt magánszemélyként nem is tehette meg, illetve erre korábban – az erre vonatkozó tevékenységi kör megjelölése hiányában – a Laposa Birtok Kft se volt jogosult. A Laposa Családi Pincészet nevû gazdasági társaság nem létezett és nem is létezik, a Laposa Birtok Kft, a Bazaltbor-Badacsony Kft megalapítását követõen tevékenységet nem folytatott, így bort sem forgalmazhatott. A Bazaltbor-Badacsony Kft, az arculatának kialakítására szintén jelentõs összegeket fordított, ennek részeként alkották meg a „Laposa badacsony’ logót, amely megjelöléssel boraikat forgalmazták.

 

3. A logóval forgalmazott borok védelme érdekében a Bazaltbor-Badacsony Kft 2010. június 30. napján védjegybejelentést nyújtott be Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, az eljárásra a társaság 40%-ban tulajdonos ügyvezetõje, adott meghatalmazást.

 

4. a „Laposa badacsony’ logó használatához írásban tett hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet az egyéb hivatkozott iratokhoz hasonlóan a Panaszolt az iratokhoz csatolt.

 

5. A Panaszolt fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a „Laposa badacsony’ brand-et a Bazaltbor-Badacsony Kft alkotta meg, boraik 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben is ezzel a megjelöléssel kerültek forgalomba. Állításuk szerint a Panaszosok a „Laposa badacsony’ megjelölést sohasem használták, boraikat – mint azt a Panaszosok által becsatolt borcímkék is mutatják – Bazaltbor néven hozták forgalomba.

 

Fentiek alapján a Panaszolt véleménye szerint a domain név igénylése nem jogellenes, mivel

– a Társaság évek óta forgalmazza a „Laposa badacsony’ megjelölésû borokat,

– a Laposa név használata nem jogellenes mivel az egyik Panaszos, a Bazaltbor-Badacsony Kft akkori ügyvezetõje írta alá a Társaság „Laposa badacsony’ védjegybejelentését és tett névhasználati nyilatkozatot a logo vonatkozásában,

– a védjegy eljárás keretében, az SZTNH álláspontja szerint, dr. nem ellenezte a „Laposa badacsony’ védjegy bejelentési kérelmének teljesítését.

 

A Panaszolt álláspontja szerint, a fentiekre és arra tekintettel, hogy a Bazaltbor-Badacsony Kft a „Laposa badacsony’ védjegybejelentés jogosultja, a domain igénylés nem jogellenes, illetve nem megtévesztõ.

 

Az SZTNH a „Laposa badacsony’ megjelölést a Bazaltbor-Badacsony Kft, javára lajstromozta (lajstromszám: 203 882). Jelenleg nincs olyan bírósági döntés, amely az SZTNH bejegyzõ határozatát bármilyen módon megváltoztatta volna, és a Panaszolt álláspontja szerint a megváltoztatást semmi sem indokolja, erre tekintettel a jelenlegi tényleges állapotot  – azt, hogy a Panaszolt a védjegy jogosultja – kell irányadónak tekinteni. Erre tekintettel a védjegy kapcsán benyújtott megváltoztatási kérelemnek a jelen ügy vonatkozásában semmilyen jelentõsége nincs.

 

A Panaszolt véleménye szerint a” Laposa badacsony” megjelölés ismertsége a Bazaltbor-Badacsony Kft tevékenységéhez köthetõ, a társaság az iparágban összehasonlíthatatlanul nagy áldozatot, kétmilliárd forintot meghaladó beruházást vállalt a bor marketingjének, védjegyének megismertetése érdekében, erre tekintettel a domain név igénylés nem megtévesztõ, a „Laposa badacsony’ megjelölés teljes mértékben a Bazaltbor-Badacsony Kft.-hez köthetõ (marketing, borok megjelenése, védjegy stb.) és nem Panaszosokhoz.

 

A jelentõs áldozattal megteremtett, ismertté és elismertté tett „Laposa badacsony’ megjelölést éppen Panaszosok törekednek kihasználni, amely magatartás sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ és 6. § rendelkezéseit. Visszás, hogy éppen Panaszosok hivatkoznak a jóhiszemû és tisztességes eljárásra, holott éppen õk maguk sértik ezen alapelveket, hiszen egy más által felépített, országosan ismert, jó hírû brand kihasználásával törekednek a saját családi cégük termékeivel való piacszerzésre.

 

A Panaszos szerint azonban a fentiekre tekintettel a kereskedelmi és a családnév elvált egymástól. A fogyasztók a „Laposa’ és a „Badacsony’ szavak összekapcsolásáról a Bazaltbor-Badacsony Kft-t – amelynek keretein belül a borok készülnek -, és nem Panaszosokat azonosítják.

 

Több korábbi ügyében is hangsúlyozta a Tanácsadó Testület, hogy nem ugyanazokat a feltételek vizsgálja a domain név választás körüli esetleges vitás eljárásban, mint a Bíróság a védjegybitorlási eljárásban. Természetesen a TT-nek nem feladata, és nincs is szándékában, hogy véleményt nyilvánítson a felek védjegy vagy egyéb polgári jogi vitájában. A TT feladata, hogy eldöntse, hogy a domain név választása gyaníthatóan megtévesztõ vagy jogellenes-e?

 

A TT a jelen nehezen tisztázható tényállású eljárásban, a benyújtott bizonyítékok alapján – az új tényállási elemek alapján, részben felülbírálva a 888/2011. sz. ügyben tett megállapításait – arra az álláspontra helyezkedett, hogy valószínûsíthetõ, hogy a Panaszosok családi neve valóban elvált annak kereskedelmi használatától. Erre utalnak a Panaszosok által korábban, a védjegybejelentéshez, a logó-, és névhasználathoz adott meghatalmazások, hozzájárulások, a Panaszolt cég megalapításában és mûködésében, a védjegyeljárásban vállalt szerepük, a borok „Laposa badacsony’ megjelöléssel, évek óta történõ forgalmazását bizonyító, Panaszolt által mellékelt bizonyítékok stb. Ennek alapján a Laposa név használatának jogellenessége illetve megtévesztõ volta nem vélelmezhetõ, a Badacsony megjelölés pedig ugyanúgy kapcsolódhat a Bazaltbor-Badacsony Kft tevékenységéhez, mint a Panaszos tevékenységéhez.

 

A TT tisztában van azzal, hogy a felek közötti eljárások eredménye megváltoztathatja a most képviselt jogi álláspontot, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján a TT jelenleg nem látott okot a „first come first served” elv felülbírálására.

 

A TT a jelen döntését – mivel mindkét fél, igaza bizonyítása érdekében hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7. pontjára -, még az alábbiakkal egészíti ki.

 

DRSZ 9.7 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában állást foglalhat abban a kérdésben, hogy az adott domain az adott Igénylõ számára delegálható, vagy nem delegálható, továbbá hogy az adott domain a Panaszos számára delegálható. Ez utóbbi esetben a domain feltételes használatból történõ visszavonása napjától számított 30 napig az adott domainre csak a Panaszos nyújthat be újabb igényt, amennyiben ilyen irányú szándékát a panasz benyújtásánál jelezte.

 

A hivatkozott szabályzati rendelkezés lehetõséget biztosít a Panaszos részére, hogy panaszában a delegálás megtagadásán kívül, az adott domaint a maga részére igényelje. Az igény elbírálására a TT jogosult, de nem köteles. Ugyanakkor, ha a TT az adott domain Panaszos javára történõ delegálhatóságáról dönt, akkor ez nem mentesíti a Panaszost, hogy a domainre vonatkozós igényét, a DRSZ 9.7. pontban megszabott határidõn belül, a DRSZ rendelkezései szerint, szabályszerûen benyújtsa. Le kell azonban szögezni, hogy a TT delegálásról szóló döntése nélkül a Panaszost, a kizárólagos domain igénylés joga nem illeti meg.

 

A már hivatkozott, a jelen ügy elõzményeként értékelhetõ 888/2011. sz. ügyben a TT, a Panaszosok (a jelen ügy magányszemély Panaszosai, dr. és ) kérelme ellenére a laposabadacsony.hu domain delegálhatósága kérdésében – a tényállás és a jogosultság kellõ tisztázottságnak hiányában – nem döntött, így a jelen ügy magánszemély Panaszosait a DRSZ 9.7. pontban megjelölt kizárólagos igénylési jogosultság nem illette meg.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 01. 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.