Eseti állásfoglalások

A laposabadacsony.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 43/2011. (XII. 15.) sz. Állásfoglalása 

A laposabadacsony.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(888/2011 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laposabadacsony.hu a GG Solutions Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

és  magánszemélyek („Panaszosok”) jogi képviselõjük, az SBG&K Ügyvédi Iroda nevében eljáró Dr. László Áron ügyvéd útján fordultak a Tanácsadó Testülethez a fenti domain név tekintetében a GG Solutions Kft („Panaszolt”) igénylése ellen. Meghatalmazásukat azonban nem csatolták a Panaszhoz.

 

A meghatalmazás nélkül eljáró jogi képviselõ elõadta, hogy a Panaszosok egyike híres tájépítész és borász több publikációval és díjjal, munkáját a másik Panaszos segíti. Publikációik impresszumát csatolták, csatolták továbbá a „Borászok Borásza” díj jelölti listáját, amelyen az egyik Panaszos szerepel. Bizonyítékként hivatkoztak továbbá „Pálffy István ismert médiaszemélyiség és borszakértõ”, blogjára, a „Mûvelt alkoholista” blogra, továbbá egy interjúra, amelyek alapján úgy vélik a Laposa Családi Pincészet nagy népszerûségnek örvend. Elõadta, hogy a „Laposa Családi Pincészet” egyben gazdasági szolgáltatást is nyújt, és az erre vonatkozó bizonyítékokat csatolta. Nem jelölte meg azonban, hogy milyen jogi személy az általa hivatkozott vendéglátó ipari egységek üzemeltetõje, és arról sem nyilatkozott, hogy ez a Panaszosok tulajdonában áll-e.

 

Nyilatkozott továbbá, hogy a Bazaltbor Badacsony Szolgáltató Kft. jogosultja a „Laposa Badacsony” védjegybejelentésnek, amely védjegybejelentés tekintetében az egyik Panaszos felszólalást és észrevételt nyújtott be, amely eljárás jelenleg is folyamatban van 1.Pk.24643/2011 ügyszámon a Fõvárosi Bíróság elõtt. A felszólalás benyújtásának dátumát  jogi képviselõ nem jelölte meg.

 

Jogi érvelésében a jogi képviselõ elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés megtévesztõ és jogellenes, a névviseléshez való jog sérelme, személyhez fûzõdõ jog sérelme, a versenytörvény, továbbá a védjegytörvény rendelkezései miatt.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett. Ennek megfelelõen a Panaszos nem igazolta, hogy jogosultsága lenne a domain névhez.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztõ voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta.

 

A TT megjegyzi, hogy a jogi képviselõ beadványa hiányos volt, és nem tartalmazott olyan, a döntés szempontjából releváns és lényeges kérdéseket, mint a védjegyigénylés elleni felszólalás dátuma, a Laposa Családi Pincészetet üzemeltetõ jogi személy neve. Nem fejtette ki továbbá, hogy milyen kapcsolatban áll a Panaszosokkal a Bazaltbor Badacsony Szolgáltató Kft.

 

A TT ezért figyelembe vette az interneten, nyilvános adatbázisokból elérhetõ információkat is, felszólítja azonban a Panaszosok jogi képviselõjét arra, hogy a TT elõtti eljárás során a képviseleti jogosultságát igazolni köteles. A csatolt meghatalmazás nem megfelelõ, nem terjed ki a TT eljárására, továbbá csak az egyik jogosulttól származik. Ráadásul, a meghatalmazást írta alá, ugyanakkor a beadványban hivatkozott írások szerzõje a másik panaszos, .

 

1.         A megfelelõ meghatalmazás hiánya

 

A TT többször szembesült azzal a problémával, hogy a jogi képviselõk – feltehetõen a rövid határidõre tekintettel – meghatalmazás hiányában fordulnak a TT-hez, és azt vagy utólag csatolják, vagy egyáltalán nem csatolják. A TT ezért megragadja a lehetõséget arra, hogy kifejtse a meghatalmazásra vonatkozó elvárásait. A TT elõtti eljárás, önszabályozás keretében zajló nem választott bírósági eljárás. A TT ezért, kizárandó a rosszhiszemû panaszokat, vizsgálja a meghatalmazás meglétét, ugyanakkor az eljárás jellegére tekintettel, elfogadja a faxon, vagy szkennelt formában küldött meghatalmazásokat, amennyiben az nem túl általános, és amennyiben megfelel az Ügyvédi Törvény rendelkezéseinek, a TT nem utasítja el érdemi vizsgálat nélkül a panaszt.

 

A TT a jelen beadványt azért is fogadta be, mert a rendelkezésre álló információk alapján nem volt kizárható, hogy magánszemélyek személyhez fûzõdõ jogai is sérülhetnek, és ez a magánszemély azonos volt, a hiányos és formai szempontból nem megfelelõ meghatalmazást aláíró magánszeméllyel.

 

2          A TT információ beszerzése

 

A panasz hiányos volt, és a TT külön vizsgálat nélkül még a tényállást sem tudta feltárni belõle. Ugyanakkor a TT az interneten szereplõ információkat „köztudomású” információnak tekintheti, ezért annak ellenére, hogy erre nem volt köteles, figyelembe vette a „laposa” találathoz kapcsolódó egyes információkat is.

 

A TT eljárása során megállapította, hogy a „laposa.hu” domain név üzemeltetõje TeVeComp Bt. a honlap információi szerint a Bazaltbor Badacsony Kft., a borászatot pedig vezeti. Ugyanakkor a cégnyilvántartásban ilyen cég nem szerepel, és nem lehet megállapítani, hogy a Bazaltbor Badacsony Kft.-hez kapcsolódóan megjelenõ magánszemély azonos-e a Panaszossal. E tekintetben a TT azt is figyelembe vette, hogy a Panaszosok jogi képviselõje a laposa.hu oldalra mégcsak említést sem tett. A laposa.hu oldalnak azért van jelentõsége, mert a megtévesztés szempontjából elsõsorban ennek az oldalnak van szerepe, nem pedig a „Laposa”  borokat dícsérõ, ismeretlen felhasználószámú, Panaszosok által hivatkozott blogoknak. A TT ezért eljárása során –információ hiányában– nem tudta a megtévesztés lehetõségét vizsgálni, mert ehhez nem állt a rendelkezésére elég adat.

 

3.         A védjeggyel kapcsolatos jogvita

 

A TT hangsúlyozza, hogy nem kíván állást foglalni a Panaszosok által a beadványban hivatkozott jogvitában, mivel erre vonatkozóan a Panaszosok jogi képviselõje csak egy sajtótájékoztató szövegét csatolta. Több korábbi ügyében is hangsúlyozta a TT, hogy nem ugyanazokat a feltételek vizsgálja a domain név választás körüli esetleges vitás eljárásban, mint a bíróság a védjegybitorlási eljárásban az ideiglenes intézkedés kapcsán. Eljárásában a TT kizárólag azt vizsgálja, hogy a domain név választása gyaníthatóan megtévesztõ vagy jogellenes-e.

 

A Panaszosok által csatolt SZNTH „tájékoztató” csak arra bizonyíték, hogy az egyik Panaszos megváltoztatási kérelmet nyújtott be az SZNTH határozata ellen, azonban további tényállás nem tárható fel, és a TT-nek nem is áll módjában a védjegybejelentés vizsgálata. A TT ezért a védjegyjogi érveket nem tudja érdemben figyelembe venni. A TT hangsúlyozza, hogy a Panaszosoknak nincs lajstromba vett védjegye sem védjegybejelentése, ezek hiányában pedig nem foglalhat a TT a védjegy kérdésében állást.

 

4          A megtévesztés kérdése

 

Mivel a Panaszosok magánszemélyek, akik nem saját nevük alapján kínálják üzleti tevékenységüket, hanem a családi pincészetüket üzemeltetõ gazdasági társaság nevében, a megtévesztésre magánszemélyként nem hivatkozhatnak alappal. Egy esetleges versenyfelügyeleti bírósági eljárásban nem lenne kereshetõségi joguk e tekintetben, az eljárást az üzemeltetõnek kellene megindítania és a magánszemélyek beavatkozóként léphetnének fel.

 

A TT eljárása azonban nem kontradiktórius, és a kérelemhez kötöttség elve sem köti. A TT ezért – a regisztrátorok jogi érdeke, és a .hu alatti domain nevek tisztességes, önszabályozáson alapuló szabályozása érdekében – figyelembe vette, azt a Panaszosok által nem hivatkozott érvet is, hogy a kereskedelmi névvé vált „Laposa Pincészet” élhet-e kifogással a domain név választása ellen.

 

A TT e kérdésben figyelembe vette, hogy a „Laposa Pincészet” termékei Badacsony földrajzi területéhez kötõdnek, így valószínûnek találta, hogy a „Laposa Badacsony” domain név esetén a fogyasztók alappal feltételeznék, hogy a családi pincészethez kapcsolódó oldalt hívnak elõ, amely tisztességtelenül növelné a laposabadacsony.hu látogatottságát, függetlenül az azon elhelyezett információk tartalmától. A TT ennek eldöntésekor figyelembe vette a Panaszosok által csatolt bizonyítékokat a „Laposa” név, kereskedelmi név és „Badacsony” összekapcsolódásáról, továbbá azt, hogy a Panaszolt semmiféle nyilatkozatot nem terjesztett elõ, így a névhez fûzõdõ jogát, jogos érdekét sem igazolta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 12. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.