Eseti állásfoglalások

A kuponexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 33/2011. (X. 20.) sz. Állásfoglalása

A kuponexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(877/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kuponexpressz.hu domain a panaszolt, részére delegálható.

 

 

Indokolás:

A fenti domain delegálását („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Panaszos a kifogását arra alapozta, hogy „Expressz” elnevezéssel több mint 20 éve folytat hirdetési tevékenységet és ezen elnevezést ismertté tette. Panaszos hivatkozott arra is, hogy elektronikus hirdetési szolgáltatásokat is nyújt, az expressz szót is tartalmazó domaineken. Álláspontja szerint: „A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak.” A Panaszos beadványában továbbá úgy „tájékoztatta” a TT-t, hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a Panaszolt domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorolását valósítja meg.

Panaszolt rövid nyilatkozatában arról tájékoztatta a TT-t, hogy cége elsõ sorban kedvezményekre jogosító kuponokkal foglalkozik és az ehhez kapcsolódó logójuk mintáját is csatolta „Kuponexpressz – A kedvezményszállító” felirattal. Elõadta továbbá, hogy szerzõdéses megbízottjuk által jelenleg is piackutatást folytatnak tevékenységük megkezdéséhez. Végül Panaszos kijelenttette, hogy a Panaszos érdekeit sértõ tevékenységet nem végez.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) online adatbázisa alapján 2010. május 24. napjával már megszûnt. A TT figyelmezteti a Panaszost arra, hogy kifejezetten megtévesztõ az általa becsatolt védjegy adatlap, amely a fenti adatbázisból származónak tûnik, azonban még 2008. április 23-i (akkor még érvényes) állapotot mutat. A panasz alapjául szolgáló fenti védjegy megszûnésére egyébként már 2010 novemberében maga a tanácsadó testület is hivatkozott a photoexpress.hu 18/2010. (XI. 25.) állásfoglalása kapcsán. A TT megállapította továbbá, hogy a panaszolt domain név alatt jelenleg nem érhetõ el szolgáltatás.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalás, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalást). Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A TT a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

A TT – ahogy azt már a kuponstart.hu és startkupon.hu ügyben 06/2011. (IV. 11.) is jelezte – eljárása során köztudomású tényként kezelte, hogy az utóbbi idõben egyre elterjedtebb a kereskedelmi forgalomban a kuponok használata. A gazdasági életben történõ egyre nagyobb elterjedtsége miatt egyre több olyan gazdasági irányultságú weboldal mûködik, amely a kuponok terjesztésével, a vásárlókhoz való eljuttatásával foglakozik. Legutóbb például a jelen bekezdésben hivatkozott állásfoglalásában is a TT részletesen elemezte a domain név igénylés és használat által megvalósuló versenyjogi jogsértés feltételeit. A Panaszolt beadványa alapján megállapítható ugyan, hogy a domain nevet gazdasági tevékenység körében fogják használni, azonban az ügy adatai alapján jelenthetõ ki egyértelmûen, hogy a Panaszos versenytársa-e egyáltalán a Panaszoltnak.

A Panaszos által hivatkozott jogellenes és megtévesztõ jelleg fennállását a TT a kuponexpressz.hu domain tekintetében nem látta gyaníthatónak. Egyrészt, mert a hivatkozott védjegybitorlás illetve a versenyjogi jogsértés alapja nem áll fenn, másrészt mind a „kupon” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztõk a Panaszos szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT a kuponexpressz.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget: az ügyben rendelkezésére álló adatok alapján álláspontja szerint nem vélelmezhetõ, hogy e domain névnek igénylõ javára való delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint ez az igény teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 10. 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.