Eseti állásfoglalások

A kupon-bonusz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 21/2012 (VIII. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A kupon-bonusz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(912/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A kupon-bonusz.hu domain név a Kuponbonusz Kft. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A kupon-bonusz.hu domain nevet a Kuponbónusz Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. július 12-én. Az igény ellen a Skoopy Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (VT) 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

Panaszos észlelte, hogy a Kuponbónusz Kft. 2012.07.12-én regisztráltatni kívánta a „kupon-bonusz.hu” domain nevet. Véleménye szerint Kuponbónusz Kft. által választott domain név a Panaszos domain nevével valamint védjegyével is összetéveszthetõ, sõt, a Panaszos által a köznyelvben a kupon szinonimájaként meghonosított „bónusz” kifejezést használja, ezért a Kuponbónusz Kft. által választott domain név használata sérti a Panaszos jogos érdekeit, védjegyjogát, s mint ilyen magatartás az üzleti tisztesség alapkövetelményébe ütközik. A Panaszos álláspontja szerint a „kupon-bonusz.hu” domain név sérti a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontját, továbbá tekintettel arra, hogy összetéveszthetõ a Panaszos védjegyével, így a Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és nem használható.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy az általa választott cégnév és domain név nem sérti a Panaszos jogos érdekeit, védjegyjogát, a regisztrálás az üzleti tisztesség alapkövetelményeibe sem ütközik, továbbá nem összetéveszthetõ a Panaszos domain nevével.

Panaszos mindemellett elõadta, hogy a név megválasztása elõtt a domain igénylõtõl elvárható kellõ gondosságot tanúsított, ellenõrizte a védjegy adatbázist és egyértelmûen megállapítható, hogy a kifogásolt jelentés-tartalom alapján sem volt gyaníthatóan vagy ténylegesen jogellenes illetve megtévesztõ a névválasztás.

 

Panaszos elõadta ezen kívül még, hogy a cégbírósági bejegyzést, illetve a regisztrálást megelõzõen mind a Cégbíróság, mind a regisztráló ellenõrizte az adatokat és kivetnivalót a név-választásban nem talált, mint ahogy a többi kifogás is teljességgel alaptalan.

           

A Tanácsadó Testület a kupon-bonusz.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását megvizsgálta és nem találta megtévesztõnek. A jogellenesség tekintetében elsõsorban a védjegytörvény kapcsán vizsgálta a domaint. A Vt. 27. § bekezdésére alapozott jogsértés megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Testület a védjegybitorlás gyanúját nem találta megalapozottnak, mert a Bónusz Brigád védjegynél az ütközõ „bónusz” kifejezés a kupon szolgáltatások terén leíró jellegû, így a védjegy megkülönböztetõ képessége ebben az irányban csekély. Megemlítendõ még, hogy a Vt. 15. §-a alapján egy szolgáltatás rendeltetése akkor is feltûntethetõ, ha az egy védjegyben szerepel.

 

A Tanácsadó Testület elutasítja továbbá a Panaszos azon érvét is, miszerint beleütközik a Panaszolt domain a Ptk. névviselési jogra vonatkozó 77.§ (4) bekezdésében leírtakba, már csak azért is, mert a kifogásolt domain Panaszolt cégneve is egyben.

 

Mindazonáltal a Tanácsadó Testület felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain használata során nem keltheti azt a benyomást a fogyasztókban, mintha a domainhasználó Panaszolt és a védjegyjogosult Panaszos azonos kapcsolódó gazdálkodó szervezet vagy cégcsoport lenne.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott kupon-bonusz.hu domain név részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 08. 06.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.