Eseti állásfoglalások

A külkeronline.hu és a külker-online.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 26/2009. (XI. 16.) sz. Állásfoglalása

 a külkeronline.hu és a külker-online.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(810/2009 és 811/2009 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 810/2009. és 811/2009. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. november 16-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A külkeronline.hu és a külker-online.hu domain delegálására vonatkozó igény a Solution Guide Kft. számára nem teljesíthetõ. A delegálásra a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kara jogosult.

Indokolás:

A külkeronline.hu és a külker-online.hu domain neveket a Solution Guide Kft. (a továbbiakban a „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. július 15-én. Az igénylés ellen a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kara (a továbbiakban a „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását, illetve, hogy a domainek a Panaszos javára kerüljenek regisztrálásra.

A felek írásbeli beadványai alapján a Tanácsadó Testület az alábbi elõzményeket tartja relevánsnak.

Kifogásában a Panaszos elõadta, hogy a Panaszos szervezeti életének a hallgatók általi jobb nyomon követése érdekében a „Külker Online” diákszervezet honlapot hozott létre, mely honlap az elmúlt 2 évben a www.kulker-online.eu domain név alatt mûködött. E honlap üzemeltetésével és teljes körû karbantartását az Exim Gate Kft. végezte, melynek vezetõ tisztségviselõje és tagja a Panaszolt vezetõ tisztségviselõje és tagja is egyben. A Panaszos 2009. július 2-tól kezdve nem fér hozzá a www.kulker-online.eu domain név alatti tartalomhoz. A Tanács leszögezi, hogy ügyköre nem terjed ki a .eu domain nevekre, ezért a Panaszos beadványának e részével érdemben foglalkozni nem áll módjában, és ennek megfelelõen a Panaszosnak a www.kulker-online.eu domainre vonatkozó kérését elutasítja.

A fentieket követõen a Panaszos kezdeményezte a www.külker-online.hu  és a www.külkeronline.hu domain nevek regisztrálását, azonban 2009. július 15-én arról szereztek tudomást, hogy a Panaszolt már kérte e domain nevek regisztrálását. Ezt követõen a Panaszos megbizonyosodott arról, hogy a vitás domain nevek legkülönbözõbb variációi (úgymint www.kulkeronline.hu; www.kulker-online.hu; www.kulker-online.com; www.kulkeronline.eu) szintén foglaltak, és a négy domainbõl három domain jogosultja a Panaszolt. A Panaszos elõadta továbbá, hogy a fenti domain nevek mind egy adott domainre, a www.kulker-online.eu oldalra irányítják a böngészõ programokat. Mindezekre tekintettel a Panaszos azt kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy az tiltsa meg a két kérdéses domain delegálását a Panaszolt részére.

A Panaszolt válaszaiban a fent összefoglalt tényelõadásokat érdemben nem vitatta, elõadta azonban, hogy véleménye szerint a Panaszos semmilyen jogcímen nem jogosult a kérdéses domainek delegálásával kapcsolatban panasszal élni.

Beadványaikban mindkét fél hivatkozott a honlapokon megjelenõ tartalomra és információra, annak származására illetve felhasználására, továbbá a közöttük korábban fennállt jogviszonyból eredõ vitáikra.

A Tanácsadó Testület elsõdlegesen azt vizsgálta a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. c) pontja alapján, hogy mennyiben lehet megtévesztõ a panaszolt domainek Panaszolt javára történõ delegálása, továbbá mennyiben sértené az a Panaszos jogait (DRSZ 2.2.2. a) pont). A Tanácsadó Testület a két domain ügyében egy eljárásban döntött tekintettel az eljárás tárgyának hasonlóságára, illetve az érintett személyek és az ügyek körülményeinek azonosságára.

A Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Karának rövid elnevezése az egyetemisták, fõiskolások körében, de még a tágabb köztudatban is egyértelmûen a „külker” szóval azonosul. Természetesen a „külker” szó más összetételben, toldattal vagy kiegészítéssel illetve más összefüggésben más értelmet is nyerhet, hiszen a „külker” szó általánosabb jelentése a külkereskedelem fogalmára is használatos a hétköznapi magyar nyelvben. Az online szó a domain nevekben szintén bevett jelentéssel bír; egy adott személy, szervezet, termék, védjegy stb. ezzel a toldattal – akár egyben, akár kötõjellel elválasztva, ékezettel, vagy ékezet nélkül – az internet felhasználókban azt az érzetet kelti, hogy az ilyen honlapon arról az adott személyrõl, szervezetrõl, termékrõl, védjegyrõl (vagy annak jogosultjáról) talál információt. Ez a körülmény a Tanácsadó Testület álláspontja szerint már önmagában megalapozza a Panaszolt vonatkozásában a panaszolt domain nevek DRSZ 2.2.2. c) pontja által tiltott megtévesztõ jellegét, és ezáltal a jelen határozat rendelkezõ részében foglaltaknak döntést. Ezért a Tanácsadó Testület a további kizáró okok vizsgálatát mellõzte.

A Testület, bár ügyköre nem terjed ki a .eu domainekkel kapcsolatos eljárásokra és ez ügyben nem is foglal állást, azt a nem cáfolt körülményt, hogy a Panaszolt nem tisztázott körülmények között jutott a  www.kulker-online.eu domain jogosulti pozíciójába, illetve, hogy a Panaszolt módszeresen megpróbálta valamennyi hasonló domaint saját nevére regisztrálni, mindenképp a Panaszolt ellenére értékelte. Mint azt a Testület már számos korábbi döntésében kimondta: nem megengedhetõ egy domain regisztrálása kifejezetten abból a célból, hogy a név használatára egyébként jogosultat meggátolja a név használatában.  

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a felek között a korábbiakban fennálló szerzõdések kapcsán kialakult polgári jogi vita eldöntése nem tartozik a hatáskörébe.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület úgy találta, hogy a külkeronline.hu és a külker-onlie.hu domain nevek Panaszoltra történõ delegálása megtévesztõ lenne és így a DRSZ elõírásaiba ütközne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. november 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.