Eseti állásfoglalások

A krajnyak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  11/2007. (V. 07.) sz. Állásfoglalása

a krajnyak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(735/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a 735/2007. számon bejelentett ügyet a Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. május 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A által a krajnyak.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthetõ, a domain a panaszos számára delegálandó.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Deninet Kft. regisztrátor útján igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.2. pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A panaszos hivatkozik a Ptk. 77. § (1) bekezdésére, amely szerint mindenkinek joga van a névviseléshez, s a Ptk. 75. §  (1) bekezdésére, amely szerint ezt a jogot – mint személyhez fûzõdõ jogot – mindenki köteles tiszteletben tartani. Panaszos szerint az igénylõ általi igénylés ezen törvényhelyeket sérti, mivel a Krajnyák név panaszos családneve, illetõleg az megjelenik azon ügyvédi iroda nevében is, amelynek panaszos tagja. Panaszos elõadta azt, hogy egyes szakmai körökben neve már általános ismertségre tett szert, ezért annak igénylõ számára történõ delegálása megtévesztõ és jogsértõ. Panaszos érvelésében hivatkozott a Tanácsadó Testület 31/2000. (IX. 27.) sz. állásfoglalására. Panaszos kifogása mellett kérte a domain számára történõ delegálását.

igénylõ a kifogással kapcsolatos véleményében elõadta, hogy a domaint Krajnyák családnevû rokona számára ajándékként igényelte, s csatolta az e rokon személyazonosságát és személyes adatait igazoló hatósági igazolvány másolatát. Igénylõ szerint panaszos nem rendelkezik a megjelölésre vonatkozóan prioritást megalapozó szóvédjeggyel, illetõleg családneve nem ismert mûvésznév vagy márkanév.

Részletes viszontválaszában a panaszos hivatkozik a Tanácsadó Testület 9/2000. (VIII. 23.) sz. Elvi Állásfoglalására, a Ptk. 77. § (4) bekezdésére, valamint vitatja igénylõ azon állítását, hogy neve ne lenne ismert név. Ügyvédi praxisa mellett hivatkozik gazdasági napilapban, illetõleg folyóiratban megjelent publikációira, valamint a Google internetes keresõvel elérhetõ a megjelöléssel kapcsolatos eredményekre.

A Tanácsadó Testület az adott ügy megítélése során nem látta indokoltnak az eltérést azon álláspontjától, amelyet a magánszemélyek névhasználatának domainjogi vetületével kapcsolatban korábbi állásfoglalásaiban kifejtett. A Testület 9/2000. (VIII. 23.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint „[a]mennyiben […] az Igénylõ névhasználati jogosultságát az Igénylés benyújtásával együtt nem igazolja, az igénylés teljesítése esetén a személyiségi jogok esetleges sérelme gyaníthatóvá válik. A Tanácsadó Testület tapasztalatai szerint az ilyen igénylések nagy többsége mögött nem valamilyen, a névviselési joggal való visszaélés szándéka áll: az Igénylõk a domain nevet barátaik, kollégáik számára egyfajta „különleges ajándékként” kívánják használatba venni, majd részükre a használati jogot átruházni. A polgári jog szabályai szerint azonban névhasználathoz való jog megsértése esetén elegendõ a jogellenesség megállapítása, nincs szükség felróhatóságra, azaz a magatartás célzatosságának vizsgálatára nem kerül sor. Túl ezen a domain név ilyen regisztrációja – még abban az esetben is, ha az, akinek javára végsõ soron a név használatba adását az Igénylõ kéri nem kíván és nem is fog személyiségi jogai sérelme miatt panaszt emelni – más, jogszerû névazonosság alapján a névhasználatra igényt tartók érdekeit sértheti.” Ezt a gyakorlatot folytatta a Testület a 31/2000. (IX. 27.) sz. állásfoglalásában, amikor az ügy tárgyát képezõ „domain nevek vonatkozásában olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt, akik a fenti domain neveknek megfelelõ családi nevet viselnek. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása sértené az illetõ személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek jelen ügyekben más igénylõk számára nem delegálhatóak.”

A Szabályzat hatályos 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség/megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT álláspontja szerint a benyújtott igénylés, illetõleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, mivel annak igénylõ általi használata sértené panaszos névviseléshez fûzõdõ jogát. A által a krajnyak.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés ezért nem teljesíthetõ, a domain a panaszos számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. május 7.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.