Eseti állásfoglalások

A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 04/2004. (V.19.) sz. Állásfoglalása

A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(639 /2004. és 640 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 639 és 640/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. május 19-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domain CTS Informatikai Kft számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 639/2004. “koztemetok.hu” és a 640/2004. “koztemeto.hu” domain igénylõje a CTS Informatikai Kft volt. Mindkét igény ellen a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. nyújtott be kifogást, és magának igényelte a domaint. Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület az ügyeket egybevontan vizsgálta és az ügyekre egységes határozatot hozott.

A megállapított tényállás szerint, a CTS Informatikai Kft igényét 2004. február 12-én nyújtotta be. A két domain delegálása ellen a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. 2004. február 24-én az igényeket TT elé küldte, kifogását pedig 2004. március 4-i levelében részletesen indokolta.

A kifogás indoklása szerint a köztemetõ fenntartását és üzemeltetését az 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatok és a Fõvárosi Önkormányzat kizárólagos közfeladatává teszi. Ezért az ilyen elnevezés akár egyes számú, akár többes számú használatára – a kifogást emelõ álláspontja szerint – közérdekbõl sem jogosult a CTS Informatikai Kft. Ezeket a domain-eket használni kívánó bármely gazdasági társaság, vagy más szervezet az Interneten való megjelenésével úgy tüntetheti fel magát az elektronikus kommunikációban, mintha ilyen, vagy ehhez hasonló tevékenységet folytatna. Az elõbb említett jogszabály alapján azonban ilyen tevékenységet megfelelõ megbízás nélkül nem végezhet a szervezet, amit igazol az is, hogy a CTS Informatikai Kft tevékenységi körében nem szerepel temetkezési és kegyeleti szolgáltatás, vagy ehhez hasonló tevékenység. A Budapesti Temetkezési Intézet Rt-nek a két domain névre benyújtott igényét 2004. 03. 04-én vette a GTS Datanet nyilvántartásba.

A CTS Informatikai Kft érdemben a kifogásra nem reagált, továbbra is igényt tartott a domain nevek delegálására.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain-ek delegálását a CTS Informatikai Kft. részére kizárta volna.

A tárgyi ügyben nem merült fel prioritás kérdése, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylõ részérõl nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy megtévesztõ. Utóbbi vonatkozásában a Tanácsadó Testület olyan álláspontot foglalt el, hogy önmagában a “koztemetok.hu”, vagy “koztemeto.hu” domain név használata nem megtévesztõ bármely személy, vagy szervezet részérõl, hiszen elképzelhetõ és életszerû, hogy adott esetben valaki az ilyen jellegû szolgáltatással kapcsolatos információt kívánja egy web-lapon összegyûjteni, ez pedig nem tekinthetõ sem jogellenesnek, sem megtévesztõnek. Ilyesfajta információk összegyûjtésére és publikálására bárki jogosult, e vonatkozásban kizáró ok nem áll fent.

A domain nevekkel kapcsolatban a Tanácsadó Testület valamely szervezet, így a domaint magának igénylõ Budapesti Temetkezési Intézet Rt, kizárólagosságát sem látta megállapíthatónak, hiszen a tárgyi domain-eket – a kifogást elõterjesztõ logikája szerint is – bármelyik, a temetkezéssel kapcsolatos feladatkörét ellátó önkormányzat is jogosult lenne magának követelni, de az önkormányzatok közötti rangsor a rendelkezésre álló szabályok szerint nem lenne megállapítható. Ezért is kizártnak tartja a Tanácsadó Testület a tárgyi domain-eknek megtévesztõ vagy jogellenes illetve kizárólagos használatát az adott igény vonatkozásában.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott okot, hogy megváltoztassa a domain igénylések beérkezési sorrendnek megfelelõ delegálását.

Ennek alapján a “koztemetok.hu”, illetve a “koztemeto.hu” domain nevek a CTS Informatikai Kft. részére delegálandók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. május 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.