Eseti állásfoglalások

A kormanyportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 1/2002. (I.16.) Állásfoglalása

A kormanyportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 606/2001. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd
2002. január 16-i ülésén 6 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Vígh
Zoltán igénye nem teljesíthetõ.

Indokolás:

1.
2001. október 8. napján a
Deninet Bt. regisztrátortól nem prioritásos
igényléssel kérte a kormanyportal.hu domain név
regisztrációját. A regisztrátor az
igénylést nyilvántartásba vette, majd
annak ténye a kéthetes várólistán
feltüntetésre került. 2001. október 15.-én
a Miniszterelnöki Hivatal nevében Sík Zoltán
informatikai kormánybiztos levelet intézett
az Internet Szolgáltatók Tanácsához,
melyben az adott igénylés felfüggesztését
kérte, egyben a tárgybeli domain névre a Magyar
Kormány nevében a Miniszterelnöki Hivatal
prioritásos igénylését (a megfelelõ
formai követelményeket teljesítve) benyújtotta.
A TT t regisztrátora útján
errõl 2001. október 29. napján kelt levelében
értesítette, s felhívta azoknak az okiratoknak
csatolására, melyek névhasználati
jogosultságát igazolják.
2001. november 5. napján kelt válaszához ilyen
iratokat nem mellékelt, az igényléstõl vissza
nem lépett, a TT eljárási díjának
megfizetését vállalta. Válaszában
arra hivatkozott, hogy a MEH az ISZT Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvei szerint nem jogosult a név
használatára, mert a névre vonatkozó
igénylését az õ igényléséhez
képest csak tíz nappal késõbb adta be, a névre
egyébként sem lehet prioritása, mert a kifejezés
összetett szót takar (s ilyen nevû intézmény
nem létezik), álláspontja szerint a
‘kormányportál’ szóösszetétel
nem védjegy, s nem lehet senkinek kizárólagos
tulajdona. A TT az állásfoglalás kérést
2002. január 5. napján vette át.

2.
A Tanácsadó Testület elsõdlegesen azt vizsgálta,
hogy a Miniszterelnöki Hivatal által a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
szerinti kifogás határidõn került-e benyújtásra.
A Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
1.3 pontja alapján a kifogás benyújtására
a meghirdetéstõl számított 14. nap végéig
van lehetõség. Amennyiben a delegálás ellen
határidõn belül kifogást terjesztenek elõ, úgy
a regisztrátor az igénylést a jogvita
elintézéséig nem teljesíti. A
Miniszterelnöki Hivatal kifogása és igénylése
– a általi is elismert módon
– e határidõ belül került benyújtásra.
Ugyanakkor azonban a TT úgy látja, hogy kérdéses
domain név vonatkozásában a Miniszterelnöki
Hivatal prioritásos igénylõnek (a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 1.4 pontja szerinti kritériumok
alapján) nem minõsíthetõ: az igénylõ szervezet-
a Miniszterelnöki Hivatal – elnevezése és az
igényelt domain név – kormanyportal – egyezése
követelményének nem tett eleget. Ennek megfelelõen
a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
1.3 pontja szerinti, a nem prioritásos delegálási
igénnyel szembeni más igénylõ által
benyújtott delegálási igények
teljesítésére vonatkozó elõírások
az adott esetben nem alkalmazhatók. Amennyiben a Magyar
Köztársaság Kormánya a kérdéses
domain névre igényt tart, úgy arra csak nem
prioritásos igényt nyújthat be, mely a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
a nem prioritásos igénylésekre vonatkozó
szabályai szerint kerül elbírálásra.

3.
Ezt követõen a TT azt vizsgálta, hogy
igénylése a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek a névválasztásra
vonatkozó szabályai értelmében
teljesíthetõnek minõsül-e. A Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 3.2.c pontja szerint nem
választható és nem használható
olyan domain név, amely jelentéstartamára
és/vagy használatára nézve megtévesztõ.
A tárgybeli domain névvel egyezõ kifejezés, a
kormányportál összetett szó általánosan
elfogadott jelentése szerint egyrészt Interneten
keresztüli, egy, adott oldalról elérhetõ összetett
tartalomszolgáltatás-nyújtásra (portál)
utal, másrészt arra, hogy e portál a
‘kormányhoz’ kötõdik. Tekintettel arra, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága
már 2001. õszén bejelentette a ‘kormányzati
portál’ létrehozásának szándékát
(mely végül 2001. decemberétõl ekormanyzat.hu
domain név alatt vált elérhetõvé), s a
létrehozandó portált a nagyközönség
– annak végeleges nevének ötletpályázat
keretei között történõ kiválasztása
elõtt – ‘kormányportálként’ ismerte
meg, igénylésének
teljesítése esetén a domain név
használata megtévesztõnek minõsülne, mert más
– kizárólagosan a kormányzati portál
révén elérhetõ – szolgáltatásra engedne következtetni.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest,
2002. január 16.

A
Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.