A kittipanzio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A kittipanzio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(943/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kittipanzio.hu domain részére delegálható.

 

Indokolás

 

A kittipanzio.hu domain nevet igényelte 2013. június 13-án („Igénylõ”). Az igénylés ellen, meghatalmazott jogi képviselõje útján, a Sanrio Company Limited emelt határidõn belül panaszt („Panaszos”).

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy jogosultja a 003466372 lajstromszámú, Magyarországon is érvényes „KITTY” közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma kiterjed a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 4., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 34., 35., 41. valamint 43. osztályba sorolt árukra és szolgáltatásokra.

 

Álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjába ütközik, jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ panaszosi jogokat, illetve megtévesztõ az igénylés, hiszen a Panaszos védjegye, valamint a „HELLO KITTY’’ és a „KITTY” márkanév jó híre és ismertsége miatt – a fogyasztó a kifogásolt domain név hallatán a Panaszos cégre asszociál. Hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel.

 

Hivatkozott a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében foglalt jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére, a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra illetve arra, hogy „a Tanácsadó Testület álláspontja szerint … önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet.„

 

Állítása szerint, mivel semmi nem zárja ki azt, hogy az Igénylõ a domain javára történõ végleges regisztrációját követõen, tetszõleges tartalmat jelenítsen meg honlapján, a domain jövõben megjelenõ, a használó által meghatározott tartalmára tekintettel a védjegybitorlás reális lehetõsége a tartalom vonatkozásában megvalósul. Véleménye szerint a bírói gyakorlat is megerõsíti, hogy a védjegybitorlás megállapításához a védjegy sérelemének reális lehetõsége elegendõ. Következésképp, a védjegy sérelmének reális lehetõségét, így a védjegybitorlást a domain név igénylése valamint annak jövõbeni lehetséges tartalma egyaránt megalapozza.

 

A Panaszos elõadta még, hogy azonkívül, hogy a jogosultja a HELLO KITTY valamint a KITTY közösségi szóvédjegyeknek, ezen túlmenõen a HELLO KITTY márkanév alatt elõállított termékek világszerte és Magyarországon is közismertek és népszerûek a fogyasztók körében. Erre tekintettel a fogyasztók számára megtévesztõ lenne, ha a jövõben a „kittipanzio.hu” oldalon olyan, a Panaszos által nem ellenõrzött tartalom jelenhetne meg, amely a cím alapján egyértelmûen a Panaszos termékeire vagy szolgáltatásaira utalna anélkül, hogy az Igénylõ a KITTY védjegy használatára Panaszostól engedélyt kapott volna.

 

Álláspontja szerint domain igénylése nemcsak a védjegytörvény rendelkezéseit sérti, hanem a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. (Tpvt) törvény 2. §-ban meghatározott alapelvét is, amely leszögezi, hogy ,, Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni.

 

A Panaszos kifejtette még, hogy a fenti domain igénylést megvizsgálva megállapítható, hogy a regisztráltatni kívánt domain a védjegyoltalom alatt álló KITTY megjelölésre épül rá, mégpedig oly módon, hogy a domain utótagja az érintett piac és fogyasztói csoport vonatkozásában markánsan megkülönböztetõ jelleggel nem bír. A wkittipanzio.hu domain név, szó szerinti tartalma alapján egyértelmûen olyan látszatot kelt mintha a cím alatti honlapokon A Panaszos cég, a KITTY védjegy jogosultja illetõleg annak a védjegyhasználatra jogosult kereskedelmi partnere nyújtana vendéglátóipari szolgáltatást.

 

Ezen túlmenõen, a jól csengõ és vonzó márkanév ismertségének kihasználásával – a közismert márkanév mögött álló ráfordítások jogtalan elsajátítása útján -, az Igénylõ nyilvánvalóan vonzóvá teheti a honlapon közzétett bármely internetes tartalmat.

 

Mindezekre tekintettel úgy véli, hogy a jogellenesség és megtévesztés okán a sérelmezett domain név nem kerülhet regisztrálásra az Igénylõ javára.

 

Az Igénylõ érdemi válaszában elõadta, hogy a panziójukat családi vállalkozásként 22 éve üzemeltetik. A panziót, az akkor született, Kitti utónevû kislányukról nevezték el és internetes felületeken is mindig ezen a néven jelentek meg (Kitti Panzió.)

 

Mivel a tevékenységük során kizárólag szálláshelyet értékesítenek, ezért a HELLO-KITTY érdekeit semmiben nem sértik. A domain nem kötõdik és nem is utal a Panaszos által forgalmazott termékekre. Az Igénylõ vállalkozásának célközönsége a szálláskeresõk, ezen belül is elsõsorban a Hungaroring rendezvényeire érkezõ vendégek. A külföldi és belföldi vendégek körében egyaránt jó az ismertségük, a 22 év alatt sokat tettek a magyar turizmus jó hírnevének öregbítéséért.

 

A válasz felhívta a figyelmet arra is, hogy van már bejegyzett domain Miskolctapolcán „hotelkitty.hu’ címen. Az Igénylõ véleménye szerint ez, az írásmódjában is megegyezõ név inkább kifogásolható, mint az õ igénylése.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a felek elõadása és a nyilvánosan elérhetõ információk alapján döntött.

 

A TT mindenekelõtt – utalva a 941/2013 sz. ügyben kifejtettekre – ismételten leszögezi, hogy nincs olyan gyakorlata, mint amire a Panaszos hivatkozik, azaz nem tekinti automatikusnak, hogy egy védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló szóösszetétel „önmagában védjegybitorlást” valósítana meg. Ilyen következtetés a TT gyakorlatában nemcsak nem lelhetõ fel, de a TT minden esetben hangsúlyozza, hogy hatásköre sincs a jogsértés kimondására.

 

Megjegyzi a TT, hogy álláspontja szerint a domain igénylés elutasítása nem alapulhat egy Panaszos által feltételezett, jövõbeni jogsértésen, ami értelemszerûen nem zárja ki, hogy a Panaszos ilyen jogsértés bekövetkezése esetén, jogainak védelme érdekében megtegye a szükséges jogi lépéseket. A TT azonban csak az igénylés teljesítése esetén valószínûsíthetõ jogsérelmet vizsgálja, ha az Igénylõ a delegálást követõen olyan tartalmat helyez el a honlapján, amely utal a Panaszos tevékenységére, abban az esetben a domain használat jogellenessé válhat és az a delegálás visszavonásához vezethet.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igénylõ hivatkozott arra, hogy panziójának alapja leánygyermeke keresztneve. A Magyarországon használatos keresztnevekrõl az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi tvr., valamint az Alkotmánybíróság 2001. évi állásfoglalása után megalkotott 2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi törvényerejû rendelet módosításáról rendelkezik. Ennek megfelelõen a Magyar Tudományos Akadémia rendszeresen közzéteszi a Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minõsített utónevek jegyzékét. E nevek között szerepel a „KITTI” név is. A jogellenesség tekintetében TT, a fentiekre tekintettel nem tudta elfogadni a Panaszos azon érvelését sem, mely szerint a „KITTY” kifejezés oly nagymértékben kötõdik a Panaszos üzleti tevékenységéhez, hogy annak más piaci résztvevõ általi használata az üzleti tisztesség követelményét sértené.

 

Megjegyzi még a TT, hogy mind az „kitti” mind a „panzio” általánosan használt szavak a magyar nyelvben, és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztõk a Panaszos szolgáltatásai tekintetében. A „kittipanzio” kifejezés pedig nem azonos a Panaszos védjegyével, hanem a „Kitti” (a Katalin angol becézõjébõl önállósult) személynév kiegészítését tartalmazza a „panzio” utótaggal, amely a Panaszos védjegyével még asszociáció útján sem összetéveszthetõ.

 

A TT, a domain név alatt jelenleg mûködõ weboldalt megtekintve megállapította, hogy azon az Igénylõ által jelzett tartalom – szálláshely szolgáltatás – található. Ez alapján a TT rögzíti, hogy a tárgybani domain név Panaszos általi összetéveszthetõ felhasználására az eljárás során nem merült fel adat.

 

A TT ezt követõen elsõsorban a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) kapcsán vizsgálta a domaint. A Vt. 27. § bekezdésére alapozott jogsértés megállapításának feltétele, hogy az Igénylõ a Panaszos engedélye nélkül, gazdasági tevékenysége körében használjon, alapos ok nélkül olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata során a Panaszos kifogásában is hangsúlyos elemként szereplõ és az igényelt domain névben (más írásmóddal) megjelenõ „kitti” kifejezés megkülönböztetõ erejét kiemelten vizsgálta. A Testület a védjegybitorlás gyanúját nem találta megalapozottnak a Panaszos által felhívott KITTY védjeggyel kapcsolatban, mivel az abban szereplõ „Kitty” kifejezés általánosan használt személynév, így a védjegy megkülönböztetõ képessége ebben a körben csekély. A domainben Kitti alakban írt név, a panzió kifejezéssel kiegészítve egyértelmûen elkülöníthetõ a Panaszos által használt védjegytõl, illetve attól a mögöttes tartalomtól, az elsõsorban a gyermek és tinédzser korú, nõi vásárlókat megcélzó termékkörtõl, amellyel kapcsolatban a KITTY védjegy ismertté vált.

 

A TT véleménye szerint, a leíró jellegû „KITTY” szót tartalmazó védjegye alapján nem illeti meg a Panaszost „automatikus” jogi védelem, e védjegy nem jogosítja fel a Panaszost arra, hogy minden olyan domain bejelentés ellen sikeres kifogással éljen, amely tartalmazza a „Kitty” kifejezést illetve a Kitty név pontos i-vel írt alakját.

 

Erre tekintettel, a védjegy írásmódjától még el is térõ „kitti” kifejezés domainben való megjelenését, használatát a Tanácsadó Testület nem találta jogellenesnek.

 

Megjegyzi még a TT, hogy az Igénylõ – az általa elõadottak szerint – 22 éven át kereskedelmi névként jogszerûen használta a Kitti Panzió nevet, erre vonatkozóan bizonyítékokat is csatolt. Ezen használati idõszak alatt a Panaszos nem tett lépéseket a névhasználat ellen, amit a TT a lent kifejtettek szerint „belenyugvásként” vett figyelembe.

 

A TT úgy ítéli meg, hogy az Igénylõ, a kereskedelemi nevét, a „Kitti Panzió” jelzést, üzleti tevékenysége körében, szolgáltatásának megjelöléseként évtizedeken át jogszerûn használta, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sértette, piaczavaró hatása nem volt, valószínûleg emiatt sem került sor a Panaszos általi korábbi fellépésre. Ha a belenyugvás a fellépést egy védjegy ellen is kizárja, akkor a TT álláspontja szerint, a belenyugvás intézménye a domain igénylés területén, a kereskedelmi nevek vonatkozásában is releváns jogintézmény lehet, mely alapján a jogosult, a domain jelentõs ideig történõ használatának eltûrése esetén, utóbb már nem léphet fel a domain delegálása ellen, már csak azért sem mert ezzel jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

 

Értékelve a Felek által elõadottakat és becsatolt iratokat a TT, a Panaszos által hivatkozott Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételeket sem látja megvalósulni.

 

Az eljárásban szereplõ adatok alapján a TT az a védjegy megkülönböztetõ képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználását sem látja a domain igénylés kapcsán felmerülni, és így a Vt 12.§ /2/ bek. c. pontjának sérelmét sem látja megvalósulni, mert a Kitti Panzió szóösszetétel domainben történõ használata, az Igénylõ korábbi, két évtizednél hosszabb ideig tartõ névhasználatára tekintettel, a TT álláspontja szerint nem lehet alapos ok nélküli.

 

Ennek alapján a TT nem találta jogellenesnek illetve megtévesztõnek a domain névnek az Igénylõ részére történõ delegálását.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.