Eseti állásfoglalások

A kisgergely.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 89/2001.
(VIII. 29.) Állásfoglalása

A kisgergely.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
358/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén
5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

Az igényelt domain név a Kisgergely
Kft. részére adandó használatba.

Indokolás:

A 358/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a Z-Faktor Befektetõ Kft. a kisgergely.hu
domain név vonatkozásában benyújtott
igényét terjesztette állásfoglalás
kérésre a TT elé. A TT Titkársága
révén kiküldött levelében a
döntést megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján –
igénylõ Regisztrátorát, az Integrity Kft.-t
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy –
tekintettel az igényelt név személynév
jellegére – névhasználatra jogosító
igazolást, dokumentumot az igénylésekhez
csatolják.

A domain név vonatkozásában a
miskolci székhelyû Kisgergely Fagylaltgyártó
és Kereskedelmi Kft. 2000. május 29.-én ugyancsak
igényt jelentett be.

Az Integrity Kft., mint Regisztrátor a
Tanácsadó Testülethez 2000. szeptember 4.-én
intézett levelében a tárgybeli
igényléshez kapcsolódóan (szó szerint
idézve) a következõket írta: ‘Kis Gergely nevû
belföldi magánszemély felhatalmazta és
megbízta az igénylõt a bejegyzésre. A
felhatalmazását külön levélben, ha ezt a
TT kéri, akkor megküldjük.’.

Az igényelt domain név
személynév, viselésére minden, a Kis Gergely
vezeték- és személynevû személy, illetve
minden Kisgergely vezetéknevû személy jogosult. A
név mindkét formában elterjedtnek mondható.
A Z-Faktor Befektetõ Kft. Meghatalmazása a név
részére történõ
‘megigénylésére’ vonatkozott, a faxon 2000.
szeptember 22. napján megküldött másolat szerint
2000. február 28.-án került
aláírásra.

A Ptk. 85. § (1) bekezdése
értelmében a személyhez fûzõdõ jogokat csak
személyesen lehet érvényesíteni. A
névviselési jog (Ptk. 77. §) személyhez fûzõdõ jog.
A Ptk. 219. § (1) bekezdése értelmében más
személy (képviselõ) útján is lehet
szerzõdést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni,
kivéve, ha a jogszabály szerint a jognyilatkozat csak
személyesen tehetõ meg. A képviseleti jogot a Ptk. 222. §
értelmében – a törvényen, a
hatósági rendelkezésen és az
alapszabályon alapuló képviseleten felül – a
képviselõhöz, a másik félhez vagy az
érdekelt hatósághoz intézett nyilatkozattal
(meghatalmazás) lehet érvényesíteni. A
meghatalmazás olyan egyoldalú jogügylet, amely
képviseletre ad jogot. A maghatalmazáshoz a Ptk. 223. §
(1) bekezdése értelmében olyan
alakszerûségek szükségesek, amelyeket a
jogszabály a meghatalmazás alapján kötendõ
szerzõdésre elõír. A meghatalmazás csak
írásban érvényes. Az Igénylõ
képviseletében eljáró Z-Faktor Befektetõ
Kft. meghatalmazása annak tartalma szerint nem arra szólt,
hogy a nevet saját maga számára igényelje,
hanem arra, hogy nevében, az õ
érdekében és javára járjon el. Ezt a
meghatalmazást azonban az igényléshez – annak
benyújtása idõpontjában – nem, illetve
pótlólag csatolta. A Tanácsadó Testület
a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásban
kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy ennek
hiányában az igénylés
teljesítésével szemben – miután annak
domainkénti használata más
névviselési jogának sérelmét
jelentette volna – indokoltan merült fel akadály. Bár
a meghatalmazás utólag becsatolásra került,
ezt – a domain névre vonatkozó másik, ugyancsak
benyújtott igényléshez képest – a
jogszabály alapján elsõbbségi joggal
bírónak tekinteni nem lehet.

A Kisgergely Kft. ugyanis domain név
igénylését prioritásos
igénylésként, cégnevére alapozva
terjesztette elõ. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság, mint
Cégbíróság által kibocsátott
cégkivonata tanúsága szerint a gazdasági
társaság rövidített cégneve a
KISGERGELY KFT.-vel egyezik meg. A gazdaság
társaság tehát a domain név
vonatkozásában prioritásos igénylõnek
tekintendõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.