Eseti állásfoglalások

A kfkidirekt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok (494/2000. és 495/2000. sz. ügyek)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 14/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

A kfkidirekt.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panaszok (494/2000. és 495/2000. sz.
ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámokon
bejelentett állásfoglalás-kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kfkidirekt.hu domain delegálása az igénylõ
Satellit & Communications Kft. ill. 11. Kft. számára gyaníthatóan
megtévesztõ lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetõk.

Indokolás:

 

A 494/2000. és 495/2000. sz. ügyekben a Nyilvántartó
a Satellit & Communications Kft-nek ill. a 11. Kft-nek a
kfkidirekt.hu domain név vonatkozásában benyújtott állásfoglalás-kérését
terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen az igénylõk Regisztrátorát hiánypótlásra kérte
fel azzal, hogy a megnevezés domain névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidõn
belül nem történt meg.

A KFKI direkt a Digitális Rendszerelõállító és
Karbantartó Kft. számára a nizzai osztályozás szerinti 9. áruosztályba
tartozó áruk körére az MSZH által lajstromozott védjegy; a KFKI-DIREKT
Kft. a KFKI-Digitális Rendszerelõállító és Karbantartó Kft. rövidített
elnevezése. Ezentúl a KFKI rövidítés használata a megjelölésben a
Központi Fizikai Kutatóintézettel kapcsolatba hozható tevékenységre,
árura, szolgáltatásra utal.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a válaszott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne – ez jelenti a polgári jog által
megkívánt adott helyzetben elvárható magatartást.

Az MSZH által – annak online adatbázisa alapján
ellenõrizhetõen – lajstromozott védjegyek igénylése során gyanítható,
hogy az igénylés helyzete jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez –
épp e gyanú eloszlatására lett volna lehetõsége az Igénylõnek a TT
Titkárságának levelére küldött válaszában. Amennyiben a domaint
gazdasági tevékenység keretein kívül ill. a belföldön nem jóhírnevet
élvezõ védjegy esetén a védjegy áruosztályában nem szereplõ ill. azokhoz
nem hasonló áruk, szolgáltatások kapcsán gazdasági tevékenység körében
használják, akkor a domain használata nem ütközik a védjegyjog
szabályaiba. A Regisztrátor ill. a Nyilvántartó azonban szerzõdésszerûen
jár el, amikor az általa felismerten lajstromozott védjegy igénylésekor
az igénylõtõl a használat ezen kereteinek valószínûsítését igényli.

A szóban forgó esetben igényelt megjelölés
jelentéstartalmára/használata ezentúl gyaníthatóan megtévesztõ,
amennyiben azt nem a KFKI-DIREKT Kft-vel ill. Központi Fizikai
Kutatóintézettel kapcsolatba hozható tevékenység, áru, szolgáltatás
körében használják. A megnevezés jogosulatlan használata gyaníthatóan
sértené a KFKI-DIREKT Kft. névviselési jogát is.

Mivel az igényelt domain delegálása a Satellit &
Communications Kft. ill. a 11. Kft. számára annak jelentéstartalma miatt
gyaníthatóan megtévesztõ ill. jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a
TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Igénylõ számára történõ
delegálást.

Jelen döntés a 6/2000. (V.24.) és a 7/2000. (V. 31.)
sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.