Eseti állásfoglalások

A kfc.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 05/2002.
(VIII.26.) Állásfoglalása

a kfc.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület
elõtt 612/2002. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó
Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2002. augusztus 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az
SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül

elfogadta

a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület a
Contactual Ingatlanforgalmazó Kft.


igénylése teljesítésének jogi akadályát nem látja. Felhívja
azonban Igénylõ figyelmét a Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek, a polgári jog és a büntetõjog szabályai szerinti
jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit
sértõ esetleges tevékenység esetén maradéktalanul
érvényesíthetõk.

Indokolás:

1.

A Contactual Ingatlanforgalmazó
Kft. 2002. május 3. napján regisztrátora, az
Integrity Kft. útján nem prioritásos igényt nyújtott be a kfc.hu domain névre. Az igénylés a
kéthetes várólistára került, ahonnan 2002. május 17. napjával került le.
Ezen idõtartamon belül az Axelero Rt., mint az ISZT Kht.-vel
szerzõdéses kapcsolatban álló regisztrátor útján a
Kentucky Systems Kft. kifogást
terjesztett elõ, melyben jelezte, hogy a kfc.hu domain név
folyamatban lévõ regisztrációját meg kívánja akadályozni.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló
dokumentumok a kifogásban elõadottakat nem alapozták meg
kellõképpen, a Tanácsadó Testület a kifogást tevõt az Axelero
révén 2002. május 23. napjával hiánypótlásra kérte fel, melynek
következményeként a Kentucky Systems Kft. telefax útján megküldte a
védjegyjogosultságot igazoló okiratokat. Az Országos Találmányi Hivatal
álta

l kiállított (1988. 11. 08., illetve 1991.
11.08. napjával keltezett) okiratokban
védjegyjogosultként a Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc. került feltüntetésre. A Kentucky Systems
Kft. ugyanezen válaszfaxában (2002. 06. 12.) arról
is nyilatkozott, hogy a kérdéses domain
nevet jelenleg nem kívánja bejegyeztetni. A Tanácsadó Testület itt mutat
rá, hogy egy korábbi ügyben (568/2000) a Kentucky Systems Kft. a kfc.hu
domain névre vonatkozó igényét – tekintettel arra, hogy a domain az
igénylõ gazdasági tevékenység
körében való hasznosítási szándékát valószínûsíthetõnek
állapította meg, így úgy találta, hogy az igénylés teljesítése a
védjegyjogosult engedélye (hozzájáruló nyilatkozata) hiányában
valószínûsíthetõen jogellenes, ill. bizonyosan
megtévesztõ volna – nem
tartotta teljesíthetõnek (72/2000. /XI. 29./ Áf.).

Az igénylõ regisztrátorát a Tanácsadó Testület
titkársága ugyancsak 2002. június 17. napjával értesítette a kifogás
tényérõl, s arról, hogy az ügy a Tanácsadó Testület elé utalásra
került. Felkérte a regisztrátort, hogy az igénylõlapot, s annak a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti kötelezõ
mellékleteit csatolja, az igénylõ vagy a regisztrátor a panaszt
véleményezze, s – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az
igény

lõ névhasználati
jogosultságát igazoló okiratokat csatolja be. Az Integrity ügyfele
nevében elõadta, hogy a Tanácsadó Testület elé utalást nem tartja
jogszerûnek, miután az álláspontja szerint megkésett, a Tanácsadó
Testület szerinte az ügyben nem járhat el. Ezen túlmenõen az Axelero által elõterjesztett
kifogást sem tartotta érvényesnek, véleménye szerint azt csak az
igénylõ regisztrátoránál, azaz az Integrity Kft.-nél lehetett volna
érvényesen bejelenteni. Kérte a kifogás figyelmen kívül hagyását, s azt,
hogy a Tanácsadó Testület az ügyben
eljárási hatásköre hiányát
mondja ki.

2.


A Tanácsadó
Testület elõször azt vizsgálta, hogy az Integrity által
elõadottak fényében a kifogás megtételére határidõn belül
került-e sor, azt szabályszerûen terjesztették-e elõ. Az
iratokból megállapítható, hogy a kifogás benyújtására a
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.3 címében foglaltak
szerinti határidõn belül került sor. Ugyanakkor a Kentucky Systems
Kft. maga nem vált igénylõvé, szabályszerû igénylést – a
kifogással egy idõben – nem
nyújtott be.

A Tanácsadó Testülethez
fordulás joga a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvek 9.2 pontja alapján
(saját, vagy az igénylést vitató harmadik
személy kezdeményezésére) bármely
regisztrátort megilleti: a Tanácsadó Testület eljárásának tárgya a még be nem jegyzett,
konkrét domain névnek a konkrét igénylõ általi választhatóságáról
való állásfoglalás (8.1, 9.1). Konkrét igénylõnek adott esetben az
Integrity Kft. ügyfele, a Contactual Ingatlanforgalmazó Kft.
minõsül.

A Tanácsadó
Testület megállapítja, hogy bár a Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek 9.2 pontja is egyértelmûen ezt az álláspontot támasztja
alá, az eljárási díj megfizetésérõl rendelkezõ 9.3 pontban
foglaltakat az értelmezésbe bevonva sem lehet kétséges, hogy a Tanácsadó
Testülethez fordulás joga –
amit a Tanácsadó Testület egyébként a delegációs és regisztrációs
jogviszonyok alapvetõ jogszerûségi biztosítékának tekint –
bármely regisztrátort megilleti: a 9.3 a.) pont ugyanis
egyértelmûen kimondja, hogy az
eljárási díjat vagy az Igénylõ regisztrátora, vagy az igényléssel
szemben kifogással élt, az eljárást kezdeményezõ regisztrátor
köteles megfizetni.

E vizsgált körben a
Tanácsadó Testület megállapítja, hogy
az igénylés elleni kifogás a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek elõírásainak
megfelelõen került benyújtásra.

3.


Ezt
követõen a Tanácsadó Testület a kifogás – az igénylés vitatása –
formai és tartalmi feltételeit vizsgálta. A kifogást kezdeményezõ
Kentucky Systems Kft. olyan védjegyjogosultságra (jogkizárólagosságra)
alapozva nyújtott be kifogást, melynek jogosultja harmadik személy, az
amerikai vállalat. A Tanácsadó Testület rendelkezésére nem bocsátott
olyan iratot, melybõl a Kentucky Systems Kft. védjegyhasználati
jogosultsága, s fõként a kfc
betûszó a .hu TLD alatti domain névkénti használatára való
felhatalmazottsága, eljárási képviseleti jogosultsága stb. alátámasztott
lett volna. Ennek hiányában a kifogás –
miután az a névhasználati jogtól való
eltiltásra irányult – nem a jogosított által elõterjesztettnek minõsül, így
érdemben figyelembe nem vehetõ.

4.

Végezetül a
Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy az
igénylés teljesítése nem ütközik e
más, a Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek által megjelölt akadályba. Az
Irányelvek a névválasztás
alapvetõ szabadságát három körben korlátozzák: nem választható
olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve
gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltõ vagy
megtévesztõ. A kfc betûszó nem vitatottan Magyarországon is védjegyoltalmat élvez
(135 132
lajstromszám alatt, elsõbbségi nap: 1991. 11.08.), e védjegyoltalom
azonban meghatározott körre (29, 30, 42. áruosztály) terjed ki. A jelen
Állásfoglalás 1. pontjában hivatkozott 72/2000 (XI. 29.) Áf. az
568/2000. sz. ügyre vonatkozó
korábbi Tanácsadó Testületi döntéssel ellentétben ugyanis jelen igénylés
kapcsán (tekintettel az akkori igénylõ, a Kentucky Systems, s a
mostani igénylõ, a Contactual Ingatlanforgalmazó
Kft.
eltérõ tevékenységi
körére és cégprofiljára) a Tanácsadó Testület a rendelkezésére álló
iratanyagot áttekintve nem jutott olyan információ birtokába, mely a kfc
betûszó és az igénylés összefüggésében jelentéstartalmára és/vagy
használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, megbotránkozást, félelmet
keltõ vagy megtévesztõ
magatartást tételezhetne fel vagy gyaníthatna, álláspontja szerint pedig
a védjegy Magyarországon különösen ismertnek, kiemelten jó hírnevet
élvezõnek (így a törvényes jogvédelem magasabb fokát indokolónak)
nem minõsíthetõ. A fentiek alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a kfc
betûszó más általi domainkénti használata (mint pl. az Igénylõ
regisztrátora által megnevezett Kispályás Foci Club rövidítés) nem
minõsíthetõ gyaníthatóan megtévesztõnek.

Összességében tehát
a Tanácsadó Testület az igénylés
teljesítésének jogi akadályát nem látja, felhívja azonban Igénylõ
figyelmét a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek, a polgári jog
és a büntetõjog szabályai szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele
szemben a védjegyjogosult érdekeit sértõ esetleges tevékenység
esetén maradéktalanul érvényesíthetõk.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2002. augusztus 26.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.