Eseti állásfoglalások

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

Internet
Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 24/2007. (XII. 05) sz. Állásfoglalása

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(759/2007-761/2007. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 759/2007, 760/2007 és 761/2007 számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. december 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek nem delegálhatóak a Kontroll Média Kft. számára.

 

Indokolás:

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain neveket a Kontroll Média Kft. (4401 Nyíregyháza Pf. 355) igényelte prioritás nélkül 2007. augusztus 24-én. Az igénylések ellen az Expressz Magyarország Zrt. (1131 Budapest, Babér u. 7) („Expressz”) élt kifogással.

Az Express mindhárom domain név tekintetében lényegében azonos érveket terjesztett elõ. Elõadta, hogy több mint 20 éve Magyarország egész területére kiterjedõen felelõs az „Express-lapok” kiadásáért, és hangsúlyozta, hogy érdeke fûzõdik ahhoz, hogy „az általa publikált nyomtatott és elektronikus lapok által képviselt minõséget jelzõ, számottevõ munkaerõ- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetõi bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megõrizze”.

Elõadta továbbá, hogy különbözõ, a domainekre hasonlító védjegyek jogosultja, így a „képes autó” (161.526 lajstromszámú), „képes autó expo” (174.095), „képes autó expressz” (152-793), „képes motor expressz” (regisztráció alatt, M0301143) kifejezéseknek.

Panaszában az Expressz elsõsorban arra hivatkozik, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegyjogosultnak a védjegyhasználatára. A jogszabályi rendelkezés levezetéseként az Expressz elõadta, hogy kizárólag az Expressz illetõleg az általa meghatalmazott személyek használhatják a „KÉPESAUTÓ” illetõleg az azzal összetéveszthetõ megjelenéseket.

Másodlagosan az Expressz arra hivatkozik, hogy az igényelt domain nevek megtévesztõek, és elõadta, hogy: [a megjelölés] nem alkalmas az Expressz termékeirõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt Domainrõl az Expressz védjegyoltalmát képezõ képes autó, képes autó expo, képes autó expresszt, képes motor expressz (regisztráció alatt) domainekre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a kepesautomotor.hu Domain is az Expresszhez tartozik, így a kifogásolt Domain használata esetén a Kérelmezett könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást szándékoznak igénybe venni. Hangsúlyozzuk, hogy a Domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz által levédett védjegyekkel és az Expressz lapokkal mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.”

A kifogásokra az igénylõ összevontan reagált. A Kontroll Média Kft. kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.3 pontjával, továbbá, hogy álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása sem miszerint sértené az Expressz védjegyoltalomból fakadó jogosultságait a domain nevek delegálása. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint épp a Domainregisztrációs Szabályzat teszi lehetõvé, hogy egy domainnév valamely elemét egy másik domain név tartalmazza. Általános érvénnyel hivatkozik továbbá a 4/2003 (III.1) sz. elvi állásfoglalásra. Az igénylõ nem nyilatkozott arról, hogy milyen céllal igényelte a domain neveket.

Tekintettel arra, hogy a fenti három domain név esetében mind az igénylõ mind a panaszos személye azonos, továbbá arra, hogy a panaszos teljesen azonos kifogást terjesztett elõ mindhárom domain név vonatkozásában, a TT a panaszok összevont tárgyalásáról döntött.

A TT megállapította, hogy a panaszos által hivatkozott „képes autó expo” (174.095), „képes autó expressz” (152-793), „képes motor expressz” (regisztráció alatt, M0301143) ábrás védjegyek nem relevánsak a kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin kifejezések szempontjából.

A „kepesauto” védjegy esetében a TT nem vitatja, hogy a védjegytörvény szerinti kizárólagos használat magában foglalja, hogy a „kepeasuto” kifejezés domain névkénti változataira kizárólag a védjegyjogosult illetõleg az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A TT ezért azt vizsgálta, hogy a „képes autó magazin” kifejezés elegendõ megkülönböztetést biztosít-e a „képes autó”-tól.

A TT több döntésében (így az igénylõ által is hivatkozott elvi állásfoglalásban is) hangsúlyozta, hogy bátorítja azokat az igényléseket, amikor valamely, a jog által védett kifejezést megkülönböztetõ jelzéssel lát el az igénylõ, annak érdekében hogy ne merüljön fel az összetéveszthetõség a panaszos és az igénylõ vonatkozásában.

A jelen esetben azonban az igénylõ semmilyen terméket vagy szolgáltatást nem jelölt meg, amelyeket a fenti domainek alatt kíván mûködtetni. Arra tekintettel, hogy a panaszos termékei is sajtótermékek, a TT úgy véli, hogy a „magazin” megjelölés nem alkalmas a megkülönböztetésre, sõt épp ellenkezõleg azt a látszatot erõsítheti a fogyasztókban, hogy azonos termékekrõl van szó. A TT ezért a kepesautomagazin.hu domain név esetében úgy határozott, hogy az igénylés teljesítése nagy valószínûséggel a védjegytörvény rendelkezéseibe ütközne.

Annak ellenére, hogy a „képes motor” kifejezés még nem élvez védjegyoltalmat, a TT ugyanerre az álláspontra jutott a „kepesmotormagazin.hu” domain név esetében. Nagy valószínûséggel megtévesztõ lehet ugyanis a „képesmotor” nyomtatott újságot keresõk számára a „kepesmotormagazin.hu” kifejezés. Ebben az esetben a megtévesztés nem a védjegytörvény rendelkezésein, hanem a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (a versenytörvény) 8.§-án alapulnak. A TT szükségtelennek látta a versenytörvény 6.§ rendelkezéseinek vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a 8.§ megsértése önmagában jogszabálysértést valósíthat meg.

A „kepesautomotor.hu” esetében a TT nem találta relevánsnak a panaszos érveit. Ugyanakkor ezt az igénylést sem találja teljesíthetõnek tekintettel arra, hogy „auto-motor” névvel már jelen van az online és nyomtatott piacon egy népszerû magazin. A „kepesautomotor” kifejezés pedig nyilvánvalóan hasonlít ehhez.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület döntése szerint az igényléseket nem lehet teljesíteni, mert azok gyaníthatóan megtévesztõek illetve jogszabályba ütközõek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. december 5.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.