Eseti állásfoglalások

A kepes-expo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó
Testület 6/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

A
kepes-expo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(624/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
624/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A kepes-expo.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 624/2003. sz. ügyben a
CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylõ
megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

prioritás nélküli igénylése a kepes-expo.hu domain
névre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba. Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február
4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft.
regisztrátornál kifogást terjesztett elõ. igénylõ 2003.
február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta
a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának
megfelelõen vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország
Kft. a tárgybeli domaint nem igényelte.

Az Expressz Magyarország
Rt. kifogásában elõadta, hogy kiadásában jelennek meg „az Expressz Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az
Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési
magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. mûködteti többek között az ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu
site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz Magyarország Rt. szerint „valamennyi
kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre kerültek”. Álláspontja szerint a
által regisztrálni szándékozott domainnevek (amelyek közül
jelen ügy tárgyát a kepes-expo képezi) az általa kiadott magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a
szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így lehetõséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a
védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemû felhasználására
is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte a „regisztrálás (domain delegálásának)
elutasítását”. A társaság végezetül elõadta, hogy „a lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a
vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel kiegészített – formában, hanem az élõnyelv
szokásainak megfelelõen Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik, kérik, említik”.

A panaszos kifogásához
mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok lajstromszámát.

igénylõ álláspontja szerint a panaszos kifogása
megalapozatlan. Elõadta, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3
pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe.
Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domain nevek delegálása sértené annak a
védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel „az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben
más szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a
regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó elõírások szerint a védjegyoltalom konkrét
szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülõ szóösszetételben szereplõ szó más összetételben történõ
alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylõ szerint „a Szabályzat nem tiltja, sõt
lehetõvé teszi, hogy egy domain név valamely elemét másik domain név tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu
vagy a kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint
mindkét szót nagyon sok domain név tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor
mindazon domain nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve
kizárólag a Panaszos delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb)’. Az igénylõ szerint
elfogadhatatlan a panaszosnak az élõnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, „a Szabályzat nem teszi
lehetõvé ennek alkalmazását, még abban az esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az
igénylõ kérte a panasz elutasítását, és a domain név számára történõ delegálását.

A Tanácsadó Testület
vizsgálata során megállapította, hogy a ‘kepes-expo’ megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által védjegyként
lajstromozva nincs.

A Tanácsadó Testület
— mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be — azt vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2.
pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára
nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a Tanácsadó
Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a
jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel vizsgálatot. Lajstromozott védjegy, vagy bármely, jogellenességre
utaló egyéb tényezõ hiányában a Testület vizsgálata ez utóbbira vonatkozott, azzal, hogy a megtévesztõ jelleg egyéb
feltételek fennállása esetében egyben egyes versenyjogi rendelkezések sérelmét is jelentheti.

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint a ‘kepes-expo’ megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó
számára nyilvánvalóan nem lehet megtévesztõ, mert a kepes (vagy képes) és expo tag a panaszos egyik kiadványának
megjelölésében sem szerepel együtt. A Tanácsadó Testület az igénylést jelentéstartalmára/használatára nézve
megtévesztõnek ezért nem találta.

A Tanácsadó Testület
álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása számára és azoknak az igénylõ általi használata a Szabályzat
rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.