Eseti állásfoglalások

A kávéfarm.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 21/2011 (VII. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A kávéfarm.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(863 /2011. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 863/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kávéfarm.hu domain név a Domain Robot Limited javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A kávéfarm.hu domain nevet a Domain Robot Limited (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. június 23-án. Az igény ellen a McCann Erickson Budapest Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását. Kifogásával együtt nem igényelte saját részére a domain nevet.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy McCann Erickson Budapest Kft. javára 2011. március 11-én regisztrálásra került a kavefarm.hu domain név, amely a jelen eljárás tárgyát képezõ domain név ékezet nélküli változata. A Társaság 2011. június 29-én szerzett tudomást arról, hogy a Domain Robot Limited domain regisztrációs igényt nyújtott be a kávéfarm.hu domain névre.

 

Álláspontja szerint a Domain Robot Limited fenti magatartása ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 és 2.2.3. pontjaival. A korábban a McCann Erickson Budapest Kft domain-használó javára bejegyzett kavefarm.hu domain név, és a jelenleg delegálni kért kávéfarm.hu domain név között mindössze annyi a különbség, hogy az utóbbi esetében magyar ékezetes kisbetûk szerepelnek a domain névben. Ettõl függetlenül azonban az érintett domain nevek teljes mértékben azonosak, jelentéstartalmuk azonos.

 

A Panaszos szerint jelentõsége van annak, hogy korábban az internetes böngészõkben elérhetõ cím- és keresõsávokban ékezetek nélküli betûsorok alapján lehetett keresni, az ékezetes domain neveket lehetõvé tevõ szabványok viszonylag újak, így a releváns célközönség számára megtévesztõ lenne, ha a jövõben egy tõlük független személy kávéfarm.hu domain alatt elérhetõ internetes oldalt kommunikálná, amely egyértelmûen azt a látszatot keltené, hogy ott a korábbi kavefarm.hu domain jogosultja folytat tevékenységet.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igénylõ az õt megilletõ domain név választása során nem a Polgári Törvénykönyvben rögzített, jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére vonatkozó alapelvek szem elõtt tartásával járt el. A Panaszos szerint amennyiben a kávéfarm.hu domain név nem a korábbi elsõbbséggel rendelkezõ, szinte azonos domain név használatára jogosult társaság kezelésébe kerül, úgy a Panaszos Társaság jogai csorbulnak, törvényes érdekei sérelmet szenvednek.

 

A Panaszos nem csatolt arra vonatkozó iratot, hogy a „kávéfarm” kifejezést bármilyen jogi védelemben részesítette volna.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület állandó gyakorlata szerint az azonos karaktersorozatú, de ékezetes illetve ékezet nélküli magánhangzókat tartalmazó domainek önálló domain neveknek tekintendõk. Az ékezetes domainek technikailag sem azonosak az ékezet nélküli domainekkel, és a domain regisztrációs rendszer szempontjából is két különbözõ domainnek minõsülnek. Önmagában az, hogy egy ékezet nélküli domain ékezetes formájának delegálást kéri valamely igénylõ, aki nem rendelkezik használati joggal az ékezet nélküli domain felett, nem ad okot arra, hogy igénylést vagy az igényelt ékezetes domain használatát, a Domain Regisztrációs Szabályzat alapján megtévesztõnek minõsítsék, illetve a delegálás erre tekintettel még nem sért jogszabályt, és nem minõsíthetõ a jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményének megsértéseként sem. Ugyanakkor, esetrõl-esetre elõfordulhat olyan helyzet, hogy az ékezetes forma megtévesztõ vagy per se jogellenes, különösen abban az esetben, ha az ékezet nélküli forma oltalom alatt áll, vagy ha az annyira szorosan összekapcsolódik az ékezet nélküli forma használójának a tevékenységével, hogy a fogyasztók egyértelmûen azonosítják a domain nevet a használóval vagy valamely termékével. Mindkét esetben a panaszos érdeke annak bizonyítása, hogy a „védett” domain név ékezetes változata azt a látszatot keltené a fogyasztók részére, mintha az az oldal az ékezet nélküli domain nevet használóhoz tartozna. Ilyen bizonyíték lehet, ha a panaszos igazolja, hogy a domain kereskedelmi nevévé, vezérszlogenjévé vált.

 

Bár erre a panaszos nem hivatkozott, a TT megvizsgálta, hogy a „kavefarm” domain nevet a Panaszos egy promóciós játékra használja. Nem állt rendelkezésére olyan adat (és ilyet a Panaszos sem csatolt), amely azt valószínûsítené, hogy a fogyasztók a „kávéfarm” kifejezésrõl a Panaszos által szervezett játékra utalnak.


Tekintettel arra, hogy a TT kizárólag a névválasztást vizsgálja, nem
látja akadályát annak, hogy a tárgyi domain az igénylõ Domain Robot Limited részére delegálásra kerüljön. Amennyiben ugyanis nem védett kifejezésrõl van szó, nem valószínûsít sem jogellenességet, sem megtévesztést, ha egy igénylõ olyan ékezetes domain nevet választ, amelynek ékezet nélküli változatát más már használja. Amennyiben azonban az Igénylõ a domain nevet nem használja, eladásra kínálja fel, vagy olyan tartalmat helyez el rajta, amely semmiképpen nem köthetõ a tevékenységéhez, a domain név rosszhiszemû használata merülne fel. Mindaddig azonban, amíg ilyen használat nem történik, a TT önmagában a domain név választást nem találja a DRSZ-be ütközõnek. A TT tájékoztatja a Panaszost, hogy amennyiben felmerül a jelen eljárás tárgyát képezõ domain esetében a rosszhiszemû használat, abban az esetben is igazolnia kell majd az alternatív vitarendezési eljárásban, hogy a domain névhez jogos érdeke fûzõdik.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 07. 26.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.