Eseti állásfoglalások

A joytv.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A
Tanácsadó Testület 12/2016. (VI. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A joytv.hu
domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(999/2016.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A
joytv.hu domain a TV2
Média Csoport Kft.
számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A joytv.hu domain nevet a TV2
Média Csoport Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen a Marquard
Média Magyarország Kiadó Kft. Panaszos nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifogásában elõadta,
hogy a JOY szót – amely a Panaszolt által választott domain egyik eleme – már
korábban védjegyoltalom alá helyezte. A Panaszos elõadta, hogy a 658529A szám
alatt lajstromozott nemzetközi JOY szóvédjegy védjegyjogosultjával licencpartneri
kapcsolatban áll. A nemzetközi védjegy a 16. osztályban (nyomtatott termékek
tekintetében) került lajstromozásra. A Panaszos maga a védjegyjogosult továbbá
a 190 416 lajstromszámú JOY, ÉLET VAN BENNE ábrás megjelölés, illetve a
173 634 szám alatt lajstromozott JOY, ÉLET VAN BENNE szintén ábrás
megjelölés esetében, amelyet a 35. és a 41. osztályokban lajstromoztak, többek
között a szórakoztatás vonatkozásában.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá a
1100044 szám alatt lajstromozott JOY ábrás nemzetközi védjegyre. A Panaszos és
a magyar hivatali adatbázis szerint ez a Panaszos anyavállalatának védjegye, de
a WIPO adatbázisa szerint ez a Heinrich Bauer Verlag KG védjegye (ahogy a
fentebb hivatkozott 658529A számú védjegy is). A cégnyilvántartás alapján
megállapítható volt, hogy a Panaszos a Marquard Media International AG
leányvállalata. Az interneten található adatok alapján és a Panaszos utalása
alapján megállapítható, hogy a Heinrich Bauer Verlag KG (a nemzetközi védjegyek
bejegyzett jogosultja) és a Marquard Media cégcsoportja közt valóban van
kapcsolat, így a TT a nemzetközi védjegyeket is figyelembe vette. Az elõbbi
védjegy Magyarországra, a másodikként ismertetett védjegy az EU-ra lett
kiterjesztve a madridi rendszerben.

 

A Panaszos a 1997. évi XI.
törvényre való hivatkozással elõadta, hogy a domain a TV2 Média Csoport Kft.
részére történõ delegálása a fenti védjegyek oltalmi jogait sértené, ezért a domain
használata jogellenes és megtévesztõ lenne. A megtévesztõ jelleg körében a
Panaszos szerint a domain a Panaszos által forgalmazott, védjegyezett termékkel
való azonosság, a Panaszoshoz való kapcsolódás hamis látszatát keltené. A
Panaszos kifejtette, hogy az említett okok a Domainregisztrációs Szabályzat
2.2.2. a), ill. c) pontja értelmében a domain regisztrációját kizáró ok.

 

A Panaszos kijelentéseit a
cégkivonat másolatának, az aláírási címpéldány másolatának és a védjegyokiratok
(adatlapok, megadási határozat) másolatának csatolásával igazolta.

 

A Panaszolt – jogi
képviselõ útján – a panasszal kapcsolatos álláspontjában elõadta, hogy a
választott domain a Panaszos védjegyoltalmi jogát nem sérti, a megjelölés a
Panaszos védjegyeivel nem azonos, az azokhoz való kapcsolódás hamis látszatát
nem kelti, azoktól világosan megkülönböztethetõ, ezáltal pedig nem megtévesztõ.

 

A Panaszolt megjegyezte, hogy a
Joy TV színes ábrás védjegy lajstromozása iránt a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatal elõtt eljárás van folyamatban, amelyet mellékelt okiratok másolatával
igazolt (M1601569).

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában
foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain,
amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

Jelen ügyben a Tanácsadó Testület
az interneten végzett kutatás alapján megállapította, hogy a Panaszos a JOY
címû nõi magazin kiadója, illetve a Panaszos egy online is elérhetõ JOYTV
megnevezést viselõ rovatot üzemeltet (https://www.joy.hu/joytv),
amely rovatban divat, szépség, életmóddal kapcsolatosan tesz közzé szórakoztató
videókat.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata
kiterjedt a Panaszolt védjegyeinek felkutatására, amelynek során megállapítást
nyert, hogy a Panaszolt két folyamatban lévõ védjegybejelentés jogosultja a „Joy
TV” megjelölés vonatkozásában (M1601569; M1601380). A Panaszolt által is hivatkozott
M1601569 ügyszámú, 218493 lajstromszámú Joy TV színes ábrás megjelölés védjegyjogosultja
a TV2 Média Csoport Kft. Az említett védjegy lajstromozására többek között a
41. osztályban, szórakoztatás vonatkozásában került sor, megjegyzendõ
ugyanakkor, hogy a Hivatal döntése nem jogerõs, a határozat gyorsított
bejegyzési eljárásban született.

 

A Panaszolt véleménye szerint a
megjelölések nem azonosak, világosan megkülönböztethetõek, ezáltal pedig nem
megtévesztõ a domainnek a Panaszolt részére történõ delegálása. A védjegyjogban
azonban nem csupán az azonosság, hanem a hasonlóság is mérvadó. Ugyanis a
védjegytörvény kimondja, hogy „nem részesülhet védjegyoltalomban a
megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a
megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk,
illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt
”. Hasonlóan: „a
kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan
megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés
és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt”
.

 

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegyek többek között
nyomtatott kiadványok és szórakoztatási szolgáltatások tekintetében élveznek
oltalmat (16. és 41. osztály). A Panaszolt 218493 lajstromszámú védjegyének
árujegyzékében azonos osztályok, azonos szolgáltatások találhatók (pl.
„szórakoztatás”). Ebbõl következik, hogy mind a két fél elsõdleges célja a
fogyasztó szórakoztatása, mindketten a médiatermékek piacán jelennek meg. Mivel
az érintett szolgáltatások azonosak illetve hasonlóak, a megjelölések
hasonlósága miatt megáll az összetéveszthetõség az átlagos fogyasztó esetében,
hiszen ha a Panaszolt megjelölését látja, azt okkal társíthatja a korábbi
elsõbbséget élvezõ Panaszos megjelöléséhez.

 

Megjegyzendõ továbbá, hogy a megjelölésekben
domináns elemnek minõsül a JOY szó, amelynek használata a Panaszos cégcsoportjához
fûzõdik a releváns piacon.

 

A TT véleménye szerint a JOY a
magyar társadalom széles körében ismert védjegy, amelyet az átlagos fogyasztó
elméje nemcsak a nyomtatott médiához, hanem az online történõ szórakoztatáshoz
is kapcsolja.

 

Ebben a körben hívja fel a
Tanácsadó Testület a Panaszolt figyelmét arra, hogy a saját késõbbi elsõbbségû
védjegy nem biztosít immunitást a védjegybitorlás címén elõterjesztett igényekkel
szemben (Fõvárosi Ítélõtábla 8.Pf.20.259/2014/7. és Fõvárosi Ítélõtábla
8.Pf.20.576/2014/6. a birosag.hu oldalon elérhetõ Bírósági Határozatok
Gyûjteménye adatbázisban, C-561/11. számú FCI-ügy). Így a Panaszolt részérõl a „Joy”
szó használata védjegybitorlást valósíthat meg.

 

Feltételezhetõ, hogy a Panaszolt
a joytv.hu domaint szórakoztatásra, egészen pontosan televíziós sugárzásra használná
(a Panaszolt cég eléggé közismert, és a védjegyének az árujegyzékében is ez
szerepel), így nem csupán a domináns elemek azonosak, hanem az érintett szolgáltatások
is.

 

A joytv.hu domain a TV2 Média
Csoport Kft. részére a domain nem delegálható, hiszen Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.2. a) pontja értelmében a domain regisztrációját gyaníthatóan
fennálló kizáró ok akadályozza meg, ez pedig a jogellenesség.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 06.

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr.
Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi
Gábor
Titkár
Sk.