Eseti állásfoglalások

A johndeereinjektor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 7/2019. (VIII. 15.)
sz. Állásfoglalása

 

A johndeereinjektor.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1057/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A johndeereinjektor.hu domain név
az igénylõ 2T+M Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A
johndeereinjektor.hu
domain név delegálását a 2T+M Kft. („Panaszolt”) kérte 2019. július
19. napján, amely ellen a Deere & Company [IL, USA] („Panaszos”
nyújtott be kifogást jogi képviselõje útján. Panaszos annak megállapítását
kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére
nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes
helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill.
„DRSZ”) 2.2.2.a) pontját sértené. A Panaszos szerint a Panaszolt a domain név
regisztrálása esetén, annak használatba vételekor gyaníthatóan védjegybitorlást
követne el.

 

Panaszos
ismertette a John Deere márka történetét. A védjegyjogosult céget 1837-ben
alapították, napjainkban a világ 27 országában 56.000 embert foglalkoztat. A
vállalkozás nagy teljesítményû traktorokat, kistraktorokat, kombájnokat,
erdészeti gépeket, munkagépeket gyárt és forgalmaz. A magyar piacon mintegy 40
éve van jelen. Európai uniós védjegyek jogosultja, ezek közül négyre
hivatkozott a Tanácsadó Testület elé került eljárásban: az 1996. július 29-i elsõbbségû
000332874 lajstromszámú védjegyre, a 2005. április 15-i elsõbbségû 004390548
lajstromszámú védjegyre, a 2007. július 6-i elsõbbségû 006107783 lajstromszámú
védjegyre és a 2009. szeptember 11-i elsõbbségû 008544918 lajstromszámú
védjegyre. Álláspontja szerint a John Deere védjegyei jó hírnévnek örvendenek,
a világ egyik legismertebb mezõgazdasági márkája.

 

A vonatkozó
szabályozásból a Panaszos idézte a DRSZ 2.2.2.a) pontját (jogsértõ domain
használatának tilalma), a védjegytörvény (1997. évi XI. tv.) 12. és 27. §-ait
(védjegyoltalom tartalma, védjegybitorlás tilalma), illetve hivatkozott a
207/2009 EK rendeletre (helyesen: 2017/1001 rendelet).

 

A Panaszolt
által választott domain a Panaszos szerint összetéveszthetõ a bejegyzett
védjegyekkel. A védjegyoltalom alatt álló megjelölés teljes egészében
megtalálható a domain névben, az „injektor” szó leíró jellegû, nem rendelkezik
megkülönböztetõ erõvel. Az összetéveszthetõség alapján az átlagos fogyasztó
arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz
tartozó tartalom valamilyen módon a Panaszoshoz kapcsolódik, és komoly károkat
okozhat a Panaszos védjegyei és a „JOHN DEERE” márka jó hírneve tekintetében.
Panaszos szerint az igénylõ a védjegy közismertségét és jó hírnevet próbálja a
domain regisztrálásával rosszhiszemûen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen
gazdasági elõnyhöz jutni. A Panaszolt a védjegy használatára engedélyt nem
kapott.

 

A Panaszolt
vitatta, hogy a domain használata jogellenes volna. Ügyvezetõjének írásban
kifejtett elõadása szerint a választott név egy bizonyos injektor típusának a
neve, és nem téveszthetõ össze a Panaszos védjegyeivel. Képekkel illusztrálva
jelezte, hogy az injektor egy konkrét alkatrész. A Panaszolt szerint a név
ebben a formában nem védett. A Panaszolt elsõsorban az õ cégük foglalkozik
Magyarországon ezen injektorok bevizsgálásával és javításával. A Panaszolt
szerint a magyar John Deere cég sem bevizsgálni, sem javítani nem tudja az
újabb típusú injektorokat, helyette a gyári felújított injektorokat árulja
drágán. A Panaszolt szerint a versenysemlegesség sérülne, ha „egy multi
korlátozhatna egy kis vállalkozást”.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró
okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A TT
megállapította, hogy a Panaszos által csatolt egyik európai uniós védjegy (000332874)
oltalmat biztosít mezõgazdasági gépek alkatrészeire, azokon belül injektorokra is
(7.) A védjegyoltalom tartalmára vonatkozó szabályok valóban alkalmazhatóak
erre az ügyre (megjelölések és áruk/szolgáltatások hasonlósága).

 

A felek ugyan
nem hivatkoztak rá, de felmerül az ügyben a védjegyoltalom korlátainak
alkalmazhatósága: a 2017/1001 rendelet 14. cikke értelmében az európai uniós
védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el más, harmadik személyt attól,
hogy gazdasági tevékenység körében használja az európai uniós védjegyet annak
jogosultja áruinak vagy szolgáltatásainak ekként történõ azonosítása vagy az
azokra való hivatkozás céljából, különösen, ha az európai uniós védjegy használata
szükséges az áru vagy szolgáltatás rendeltetésének jelzéséhez (így különösen
kiegészítõk vagy pótalkatrészek esetében). Ennek feltétele, hogy a harmadik fél
általi használat tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal összhangban
történik.

 

A nemzetközi
joggyakorlatból ismert: „a védjegynek a jogosult engedélye nélkül, arra a célra
történõ használata, hogy a fogyasztókat arról tájékoztassa, hogy egy harmadik
vállalkozás a védjegyoltalommal védett termékek javítását és karbantartását
végzi, vagy arról, hogy e termékek szakértõje, illetve e termékekre
szakosodott, az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a
védjegy használatának minõsül” (ld. C-63/97. sz. ügy, Bayerische Motorenwerke
AG (BMW) és BMW Nederland BV kontra Ronald Karel Deenik, ítélet 42. pont). Az
olyan szerviz is a védjegyoltalom tartalma szempontjából releváns módon
használja tehát a védjegyet, amelyik a védjegy használatával jelzi, mely
termékek szakértõje, mely termékekre szakosodott.

 

Ilyen ügyekben
mindig azt kell megvizsgálni, alkalmazható-e a védjegyoltalom korlátaira
vonatkozó valamelyik szabály, esetleg a jogkimerülés szabálya. Az európai
joggyakorlatból ismert C-63/97. sz. ügy [BMW-ügy] külön foglalkozik a használt
termékek újraforgalmazásával és külön elemzi a szerviztevékenység kapcsán
megvalósított védjegyhasználatot. Az Európai Bíróság szerint a szerviz által
megvalósított használat során a védjegy használata szükséges a szolgáltatás
rendeltetésének jelzéséhez (C-63/97., 60. pont), a vállalkozás szakosodott jellegét
máshogy nem lehet jelezni a fogyasztók számára. Mérlegelés tárgyát képezi
viszont, hogy a használat a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal
összhangban történik-e. A védjegyet használó vállalkozás köteles tisztességesen
eljárni, tiszteletben tartva a védjegytulajdonos jogos érdekeit. A
védjegyjogosult megtilthatja a védjegy használatát, ha azt a benyomást keltik,
hogy gazdasági-kereskedelmi kapcsolat van a szerviz és a védjegyjogosult
között, különösen, ha az a kép alakulhat ki, hogy a szerviz a védjegyjogosult
üzlethálózatához tartozik, illetve hogy a két vállalkozás között különleges
kapcsolat van (C-63/97., 61. és 64. pont).

 

A magyar bírói
gyakorlat értelmében többnyire védjegybitorlásnak minõsül (“tisztességtelen”) a
védjegy elhelyezése a kereskedõ illetõleg szervízszolgáltatást nyújtó
vállalkozás által a domain névben. Teljes mértékben kielégíti ellenben a
joggyakorlat által megfogalmazott szempontokat (vagyis nem jogellenes) az a
védjegyhasználat, amikor egyéb terméktípusok mellett, azokkal azonos méretbeli,
elhelyezésbeli megjelenítéssel a kereskedõ informálja a fogyasztókat, hogy a
védjeggyel ellátott termékeket is értékesít és szervizel, illetve egy adott tartozék
kompatibilis egy adott márka alá tartozó termékekkel. (Ld. pl. Legfelsõbb
Bíróság Pfv.IV.21.474/2009/4., „HYUNDAI”-ügy és Fõvárosi Ítélõtábla
8.Pf.20.493/2011/4.)

 

A Panaszolt a
joggyakorlat tükrében használhatja a védjegyet az általa nyújtott
szolgáltatások vonatkozásában a fogyasztók megfelelõ tájékoztatása érdekében,
ezt azonban csak úgy teheti, hogy a védjegyet különleges gazdasági,
kereskedelmi kapcsolat sejtetésével (a védjeggyel lényegében azonos domain
használatával) nem sérti.

 

Egy konkrét
ügyben a Fõvárosi Ítélõtábla [ld. 8.Pf.20.493/2011/4.; www.birosag.hu] nem
találta kifogásolhatónak az alperes azon magatartását, hogy kereskedelmi
tevékenysége során a már jogszerûen forgalomba került felperesi termékek
ajánlása során feltünteti a saját weboldalán a kínált berendezések képe mellett
azok márkáját is. „Mint ezekre a termékekre szakosodott kereskedõnek, az
alperesnek szüksége van arra, hogy a hirdetésben használja a szóvédjegyet és
tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy viszonteladója olyan termékeknek,
amelyet az adott védjeggyel a védjegyjogosult hozott piaci forgalomba. A
korlátot az jelenti, hogy ennek során nem ronthatja a védjegy jóhírét, illetve
nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat
van, és nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos
eladóhálózatának. Ezt minden alkalommal a megvalósítás konkrét formája alapján
kell egyedileg megítélni.”

 

A TT álláspontja
szerint a Panaszolt domain igénylése, amely egy az egyben tartalmazza a
védjegyet, anélkül, hogy e név és védjegy használatára a szükséges engedélyt
megszerezte volna, gyaníthatóan jogellenes, ezért a Panaszos fellépése
indokolt.

 

Mindezekre
figyelemmel a domain névre vonatkozó igény a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik és
nem teljesíthetõ, a domain név a 2T+M Kft. részére nem delegálható.

 

A DRSZ 9.7.
pontja szerint a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a
kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára
delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a
feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától
számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani,
feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos
Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019.
augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.