Eseti állásfoglalások

A jeep.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 52../2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

A jeep.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 525/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
június 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A jeep.hu domain nem delegálható az Ecologic
Hungaria Kft. ill. a Natura Szolgáltató Bt. számára. A jeep.hu domain
Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. számára
delegálandó.

Indokolás:

Az 525/2000. sz. ügyben a netX Consulting
Kft. a jeep domain vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette
állásfoglalás kérésre a TT elé.

A fenti domainre vonatkozóan az Ecologic Hungaria
Kft. 2000. április 5-én nyújtott be prioritás nélkül igényt. Prioritás
nélkül igényelte a domaint ezen kívül a Netura Szolgáltató Bt. 2000.
április 21-én, valamint a Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást
Folytató Kft. 2001. április 3-án.

A Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.)
állásfoglalásában megállapította, hogy ha egy ügy ‘a prioritással
kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a
Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az
eljárási szempontból azonos idõszakban benyújtott, az azonos domain
névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt,
jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala
során.’ A TT ezért jelen állásfoglalásában mindhárom igényt
elbírálja.

A JEEP megjelölés a Chrysler Corporation (US) MSZH
által lajstromozott védjegye (lajstromszám: 118280), árujegyzékében a
nizzai osztályozás szerinti 12. osztályba tartozó gépjármûvek, azok
alkatrészei és tartozékai, belsõégésû motorok és azok részei, javító és
cserealkatrész gépjármûvekhez tartoznak. Egyes más áruosztályokba
tartozó árukra a megjelölés a Jeep Bt. mint jogosult számára
lajstromozott védjegy (lajstromszám: 159936).

Az iratok tanúsága szerint a Chrysler-Jeep
Magyarországi Importálást Folytató Kft. rendelkezik a DaimlerChrysler
Corporation azon nyilatkozatával, amelyben az a JEEP védjegy domainkénti
igényléséhez hozzájárul.

A 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás szerint ‘a
Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem
rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által
lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév
delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által
lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a
körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék’. Ugyanakkor, mivel a
Regisztrátort szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, a jelen ügy
során irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem köteles,
de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben
is, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan
megtévesztõ helyzetet eredményezne. Az MSZH által lajstromozott
védjegyek igénylése során gyanítható, hogy az igénylés
jogellenes/megtévesztõ helyzetet eredményez; az Ecologic Hungaria Kft.
ill. a Netura Szolgáltató Bt. a névhasználati jogosultságról nem
nyilatkozott.

A TT álláspontja szerint az Ecologic Hungaria Kft. és
a Natura Szolgáltató Bt. igénye az igényléskor hatályban volt, vagyis
ezen igénylések elbírálásakor irányadó Regisztrációs Szabályzat 5.6
pontja szerint megtévesztõ helyzetet eredményezne, vagyis ezen
igénylõknek másik nevet kell választaniuk. A Chrysler-Jeep Magyarországi
Importálást Folytató Kft. részére történõ delegálásnak – tekintettel a
védjegyjogosult nyilatkozatára – a hatályos Regisztrációs Üzletpolitikai
Irányelvek alapján nincs akadálya.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001.június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.