Eseti állásfoglalások

A huszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 09/2012 (IV. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A huszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(897/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A huszallas.hu domain név részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A huszallas.hu domain nevet (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2012. március 2-án. Az igénylés ellen a Szallas.hu Kft. (Cg. 05-09-022421, székhely: , székhely: 3529 Miskolc Lévay utca 2. I.em., adószám: 28614489-2-41, a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, jogi képviselõje útján.

 

A kifogásában a Panaszos arra hivatkozik, hogy az igényelt domain név megtévesztésig hasonlít az általa használt <szallas.hu> domain névre, amely egyben a Panaszos cégneve.

 

Szöveges indokolásában elõadta, hogy a <szallas.hu> domain nevet és a „Szallas.hu” kereskedelmi nevet (jogelõdjét is ideértve) 2009 óta használja, több mint 430.000 regisztrált felhasználó ismerte már meg a <szallas.hu> domain név és a „szallas.hu” kereskedelmi név alatt elérhetõ szolgáltatásokat. A <szallas.hu> portált átlagosan naponta 50.000 látogató keresi fel, illetve 2011-tõl a Sanoma Media Budapest Zrt. 50%-os részesedést szerzett, melynek köszönhetõen a jövõben minden bizonnyal a weboldal, illetve a brand népszerûsége tovább nõ. A Panaszos jelentõs befektetéseinek következtében a „Szallas.hu” kereskedelmi név országos ismertségre tett szert és arról a fogyasztók, üzletfelek a Panaszosra asszociálnak.

 

A Panaszos hivatkozott arra, hogy társaságuk javára a következõ ábrás védjegyek kerültek lajstromozásra: 202 843, 201 009, illetve a „SZÁLLÁS.HU” szóösszetétel (205 484). Az M1103788 „SZALLAS.HU” szóösszetétel bejelentési eljárása jelenleg még csak folyamatban van.

 

A Panaszos jogi érvelésében a következõ indokokat sorolta fel a Panaszolt javára történõ domain név regisztrációval szemben. Hivatkozott a Tpvt. 2.§-ra (a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó általános tilalomra), mely akkor is érvényesül, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû. Hivatkozott továbbá a Tpvt. 6.§-ra, amely a jellegbitorlást tiltja. Álláspontja szerint következtetni lehet Panaszolt domain neve alapján, hogy szintén piaci tevékenységet folytatna a weboldal, amely megtévesztõ lehet a szallas.hu-val összefüggésben.

 

A fent hivatkozott védjegyekkel kapcsolatosan a Panaszos szerint védjegybitorlás valósulna meg, ugyanis a védjegy és a tárgybani domain név összetéveszthetõ egymással.

 

Elõadta továbbá, hogy az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

 

Panaszolt az üggyel kapcsolatban a beérkezett beadványában az alábbiakat foglalta össze. A weblap eddigi ismeretének hiányában alaptalan a rosszhiszemû használat feltételezése, illetve a tárgybani domain az igénylés idõpontjában egy teljes mértékben „szabad” domain volt. Továbbá kiemelte, hogy a „szállás” szó szabadon használható, leíró jellegû szó. A weboldal eléréséhez a huszallas.hu begépelése nem összetéveszthetõ a szallas.hu cím begépelésével, hiszen a kezdõbetûk teljesen különbözõek, és nem félregépelhetõk.

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõdlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, ebben a körben nem a Panaszos által felsorolt sorrendben, hanem az eset összes körülményeire tekintettel a domain név és a Panaszos közötti kapcsolat „erõssége” sorrendjében haladt.

 

Elsõként tehát azt vizsgálta a TT, hogy valóban sérülne-e a névkizárólagosság elve a domain név delegálásával. E tekintetben a következetes gyakorlatára hivatkozott, amely szerint kizárólag a cégnévvel azonos karaktersorozat tekinthetõ jogellenesnek, tehát erre hivatkozással a Panaszost nem illeti védelem.

 

Ezt követõen a TT a Panaszos védjegyjogi érvelését vizsgálta. Megállapította, hogy a Panaszos védjegyei a leíró jellegû „szállás”szót tartalmazó ábrás védjegyek, azaz ezek által sem illeti meg a Panaszost „automatikus” jogi védelem. Az, hogy a Panaszosnak olyan színes ábrás védjegye van, amely tartalmazza a „szállás” vagy „szallas” kifejezést, nem jogosítja fel a Panaszost arra, hogy minden olyan domainbejelentés ellen sikeres kifogással éljen, amely tartalmazza a szallas vagy szallas.hu kifejezéseket ill. ezek ékezetes alakját. A „Szállás.hu”-t tartalmazó védjegynek akár szóként, akár ábraként történõ lajstromozása esetén a védjegynek gyaníthatóan rendkívül csekély a megkülönböztetõ képessége, és érvényesek maradnak a Vt. 15 §-ában felsorolt jogkorlátozások, miszerint senki sem tiltható el attól, hogy gazdasági tevékenységénél szolgáltatásának rendeltetését, jellemzõjét feltüntesse.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igényelt domain a „hu” karaktersorozattal kezdõdik, amely szemben a „szallas.hu” kifejezéssel nem teszi hangalakjában sem összetéveszthetõvé a két nevet. Egyetért továbbá a TT a Panaszolt azon érvelésével, hogy a magyarországi szálláshelyekkel kapcsolatban a „hu” + „szallas” karaktersorozat „hu” elõtagja sem értelmetlen, hanem épp Magyarországot jelöli.

 

A TT rögzíti továbbá, hogy a tárgybani domain név Panaszos általi összetéveszthetõ felhasználására az eljárás során nem merült fel adat. A domain alatt jelenleg a GG Solutions Kft. webhosting szolgáltató információi érhetõk el – nyilvánvalóan ideiglenes, „helykitöltõ” jelleggel. A Panaszolt válaszában nem jelölte ugyan meg az általa tervezett konkrét felhasználást (erre nem is köteles), ám kifejezetten sérelmezte a Panaszos által vélelmezett visszaélésszerû, összetéveszthetõ használatot.    

 

A TT azzal a kifejezett tájékoztatással foglal állást a domain név Panaszolt részére történõ delegálása mellett, hogy jelen esetben a névválasztást vizsgálta, és különös tekintettel azt, hogy a két domain név kiejtve összetéveszthetõ-e. A használat módját nem állt módjában és hatásköre sem volt vizsgálni. Ha a Panaszolt a delegálást követõen olyan tartalmat helyez el a honlapján, amely utal a Panaszos tevékenységére, abban az esetben a domain használat jogellenessé válhat és az a delegálás visszavonásához vezethet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 04. 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.