Eseti állásfoglalások

A hu-szallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 39/2011 (XI. 29.) sz. Állásfoglalása

 

A hu-szallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(884/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A hu-szallas.hu domain név a Compagnon Bt. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A hu-szallas.hu domain nevet a Compagnon Bt. (Cg. 01-06-417113, székhely: 1039 Budapest, Bálint György u 20., nyilvántartja a Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 28614489-2-41, a továbbiakban „Panaszolt”) Regisztrátor igényelte 2011. október 27-én. Az igénylés ellen a Szallas.hu Kft. (Cg. 05-09-022421, székhely: 3526 Miskolc, Eperjesi utca 4. B. lh. tetõtér 3., nyilvántartja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 23473706-2-05, a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, jogi képviselõje útján.

 

A kifogásában a Panaszos arra hivatkozik, hogy az igényelt domain név megtévesztésig hasonlít az általa használt  <szallas.hu> domain névre, amely egyben a Panaszos cégneve, valamint a Panaszos lajstromba vett védjegye. Bizonyítékként csatolta a lajstromkivonatokat.

 

Szöveges indokolásában elõadta, hogy 2007 óta van jelen a szállásközvetítési piacon. A <szallas.hu> domain nevet és a „Szallas.hu” kereskedelmi nevet 2009 óta használja. A Panaszos több mint 4500 magyarországi szálláshely partnerrel rendelkezik. Több mint 310.000 regisztrált felhasználó ismerte már meg a <szallas.hu> domain név és a „szallas.hu” kereskedelmi név alatt elérhetõ szolgáltatásokat. A <szallas.hu> portált napi 25.000- 80.000 látogató keresi fel, és havonta átlagosan 4-10 millió oldalletöltés történik. A Panaszos a <szallas.hu> domain nevet és a „Szallas.hu” kereskedelmi nevet a Class FM, Neo FM, RTL Klub, Enjoy rádiólánc csatornáin/frekvenciáin reklámozta már több 10 millió Ft értékben, valamint jelenleg is számos reklámkampánya fut a médiában. Több ezer autón/taxin is fellelhetõ a „www.szallas.hu” feliratú matrica, amely szintén a Panaszos „szallas.hu” kereskedelmi nevét (brandjét) erõsíti. A Panaszos jelentõs befektetéseinek következtében a „Szallas.hu” kereskedelmi név országos ismertségre tett szert és arról a fogyasztók, üzletfelek a Panaszosra asszociálnak.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá az 01/2011. (I. 06.) sz., Tanácsadó testületi döntésre, amelyben egy korábban általa kifogásolt ügyben neki adott a Tanácsadó Testület igazat.

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

Jogi érvelésében a Panaszos hivatkozott arra, hogy a domain nevet szerinte a Panaszos céggel illetve annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolják össze, másrészt a domain használata jogellenes, mert sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv.(Tpvt) elõírásait, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) rendelkezésit, továbbá a cégkizárólagosság elvét.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõdlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, ebben a körben nem a Panaszos által felsorolt sorrendben, hanem az eset összes körülményeire tekintettel a domain név és a Panaszos közötti kapcsolat „erõssége” sorrendjében haladt.

 

Elsõként tehát azt vizsgálta a TT, hogy valóban sérülne-e a névkizárólagosság elve a domain név delegálásával. E tekintetben a következetes gyakorlatára hivatkozott, amely szerint kizárólag a cégnévvel azonos karaktersorozat tekinthetõ jogellenesnek, tehát erre hivatkozással a Panaszost nem illeti védelem.

 

Ezt követõen a TT a Panaszos védjegyjogi érvelését vizsgálta. Megállapította, hogy a Panaszos védjegye leíró jellegû színes ábrás védjegy, azaz e tekintetben sem illeti meg a Panaszost „automatikus” jogi védelem. Az, hogy a Panaszosnak olyan színes ábrás védjegye van, amely tartalmazza a „szallas” kifejezést, nem jogosítja fel a Panaszost arra, hogy minden olyan domainbejelentés ellen kifogással éljen, amely tartalmazza a szallas vagy szallas.hu kifejezéseket.

 

Végezetül a TT a megtévesztés kérdéskörét vizsgálta. Elismerte, hogy kielégítõ módon bizonyította a panaszos, hogy jelentõs befektetéseket eszközölt a „szallas.hu” domain név és web portál népszerûsítésébe. A Panaszos által is hivatkozott „aszallas.hu” ügyben azonban a jelen ügyhöz képest épp az a különbség, hogy az „aszallas” ügyben a beadványában a panaszos arra vonatkozóan is csatolt bizonyítékokat, hogy az „a szállás.hu” hangalak hasonlósága miatt a felhasználók összetévesztik az „aszallas.hu” és a „szallas.hu” domain neveket. Jelen esetben azonban hasonló nyilatkozatot vagy bizonyítékot a Panaszos nem csatolt.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igényelt domain „hu-” karaktersorozattal kezdõdik, amely szemben az „a szállás.hu” kifejezéssel nem teszi hangalakjában sem összetéveszthetõvé a két nevet.

 

A TT azzal a tájékoztatással járult hozzá a domain név Panaszolt részére történõ delegálásához, hogy jelen esetben a névválasztást vizsgálta, és különös tekintettel azt, hogy a két domain név kiejtve összetéveszthetõ-e. A használat módját nem állt módjában és hatásköre sem volt vizsgálni. Ha a Panaszolt a delegálást követõen olyan tartalmaz helyez el a honlapján, amely utal a Panaszos tevékenységére, abban az esetben a domain használat jogellenessé válhat.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.