Eseti állásfoglalások

A htm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos 74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalásának kiegészítése

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2001. (V. 2.)
Állásfoglalása

A htm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos
74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalásának kiegészítése

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 533/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést, figyelembe véve a tárgyban korábban
meghozott 74/2000. (XII. 28.) számú Állásfoglalásában kifejtetteket, a
Tanácsadó Testület, a Nyilvántartó erre irányuló kérelme alapján
ismételten megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. május 2-i ülésén 6 tag jelenlétében, az
SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Tanácsadó Testület a 74/2000. (XII. 28.) számú
Állásfoglalását hatályában változatlanul fenntartja.

 

Indokolás

A Tanácsadó Testület a hivatkozott korábbi
állásfoglalását mint tartalmában helyeset továbbra is fenntartja, az
indokolását azonban a Nyilvántartó kérése alapján az alábbiakkal
egészíti ki.

A Nyilvántartó tájékoztatása szerint egyes
regisztrátorok a TT döntése kapcsán értetlenségüket fejezték ki
avonatkozásban, hogy a Tanácsadó Testület az ütközéses prioritás esetén
miért nem alkalmazta az igénybenyújtás idõrendjének szabályát.

Az ügy megítélésére irányadó 2000. március 1-tõl
2000. november 30-ig hatályos Regisztrációs Szabályzat 13.4. pontja
valóban kimondja, hogy ‘a prioritással rendelkezõ igények kiszolgálása
idõrendi sorrendben, elõzetes nyilvános meghirdetés nélkül
történik’.

Korábbi állásfoglalásának indokolásából kiderül, hogy
a Tanácsadó Testületnek az adott domain név vonatkozásában, lényegében
két prioritásos igény ütközése ügyében kellett döntenie, amelyeket
rövid, pár hetes idõközben nyújtott be a két igénylõ, a HTM Hungary Kft
(rövidített neve HTM Hungary Kft) 2000. március 16-án, és a HTM
Nemzetközi Kereskedelmi Kft (rövidített cégneve HTM Kft) 2000. április
5-én.

A Tanácsadó Testület felhívja a figyelmet, hogy már
az 1/2000 (IV. 5.) számú, a cégnév alapján prioritást élvezõ igények
névválasztásának jogszerûsége tárgyában hozott elvi állásfoglalásában
leszögezte ‘Sem az egyes Regisztrátor, sem a Nyilvántartó, sem a
Tanácsadó Testület nincs olyan helyzetben, hogy a bíróság konstitutív
aktusával bejegyzett cégnév vagy rövidített cégnév jogszerûségét, a
névhasználat mögöttes tartalmát utólagosan vizsgálja. Szükséges
azonban annak vizsgálata, hogy az igényelt prioritásos alapú domain név
csakugyan egyezik-e a cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített
cégnévvel. Amennyiben nem, úgy az Igénylés – prioritásos alapon – nem
teljesíthetõ.’

Mivel az elsõként prioritásos igényt benyújtó HTM
Hungary Kft rövidített cégneve nem egyezett betû szerint az igényelt
domain névvel (Regisztrációs Szabályzat 13.3.) ezért az igényt a
Regisztrátor aggályosnak találta és a domain nevet nem adta ki. Ezt
követõen a tárgyi domain névre bejelentett igényeket, összesen három
darabot a Tanácsadó Testület elé terjesztette állásfoglalás végett.

A Tanácsadó Testület ezen igényeket a beadás és az
elbírálás idõpontjában hatályos jogszabályok és a Regisztrációs
Szabályzat rendelkezései szerint komplexen bírálta el, és mivel a
harmadik igénylés nem prioritásos volt, a vitát lényegében a két
prioritásos igény között kellett eldönteni.

A Tanácsadó Testületnek elsõsorban arról kellett
döntenie, hogy a prioritások a két igénylõ vonatkozásában fennállnak-e,
másodsorban arról, hogy a prioritások megléte esetén valamelyik
rendelkezik-e úgynevezett ‘erõsebb’ prioritásos igénnyel, harmadsorban
pedig, ha ezek a kérdések egyértelmûen nem dönthetõk el két cég
vonatkozásában, akkor az igénylés benyújtásának idõbeli sorrendje
döntött volna a kérelmek felõl.

Mind a Regisztrátoroknak és a Nyilvántartónak, mind a
Tanácsadó Testületnek kötelessége arról meggyõzõdni, hogy a prioritásos
igény valóban fennáll-e? Evonatkozásban a Tanácsadó Testület, mind a már
hivatkozott 1/2000 (IV. 5.) számú Elvi Állásfoglalásában mind a
sealedair.hu és europark.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények
tárgyában hozott 20/2000. (VIII. 23.) Állásfoglalásban részletesen
kifejtette a cégnevekkel kapcsolatos álláspontját. Erre, a tárgyi ügy
elbírálása elõtt kialakított álláspontjára a TT helyesen hivatkozott a
tárgyi 74/2000. (XII. 28.) Állásfoglalás indoklásában is.

Ezen indokolásban a Tanácsadó Testület utalt a
cégkülönbözõség tiszteletben tartásának kötelezettségére és
fontosságára. A különbözõség azt jelenti, hogy a cégnevek közötti
eltérésnek olyannak kell lennie, amely a közönséges figyelem mellett
kizárja az összetévesztés (megtévesztés) lehetõségét. A cégnévben
alkalmazott megkülönböztetõ jelzõ (jelen esetben a ‘Hungary’) funkciója
éppen az, hogy más cégekkel való összetéveszthetõséget kizárja.

A konkrét ügyben a HTM Hungary Kft a htm.hu domaint
igényelve a rövidített cégnevének egyik elemét (‘Hungary’) el kívánta
hagyni. A Tanácsadó Testület korábban kifejtett értelmezése szerint a
‘Hungary’ földrajzi megjelölés, alapvetõen a szervezeti formára
vonatkozó utalásnak tekinthetõ, bár nem a cégjogi értelembe vett
szervezeti formát jelöl (Bt, Kft, stb.) hanem a cégek egymás közötti
kapcsolatára, szervezeti rendszerben elfoglalt helyére mutat rá. A
Tanácsadó Testület tehát az ilyesfajta földrajzi (szervezeti) jelzõ
elhagyását jogszerûnek tartja és amennyiben az más jogokat nem sért, a
prioritást a HTM Hungary Kft részére megállapíthatónak tartotta
volna.

Az adott ügyben azonban a HTM Hungary Kft a ‘Hungary’
megjelölés elhagyásával a HTM Kft rövidített cégnevét sértõ módon
kívánta volna megszerezni a htm.hu domaint, igénye tehát az igényt
benyújtó másik Kft vonatkozásában jogsértõ hiszen ennek a cégnek a
Cégbíróság által elfogadott rövidített neve ténylegesen, minden elhagyás
nélkül HTM Kft, amely az igényelt domain névvel betû szerint
egyezik.

A Tanácsadó Testületnek tehát arról kellett döntenie,
hogy ha az egyik cég neve teljes mértékben betû szerint egyezik az
igényelt domain névvel, a másik cég azonban csak egy földrajzi
megjelölésre (szervezeti formára) utaló jelzés elhagyásával tudta volna
ugyanezt a betû szerinti egyezést felmutatni, akkor a kettõjük
prioritásos ütközése esetén kit illet a kérdéses domain? A Tanácsadó
Testület ragaszkodva a konkrét döntés elõtt már kialakított
állásfoglalásaihoz, az abban foglaltakhoz tartva magát hozta meg azt a
határozatát, hogy ebben a konkrét esetben a földrajzi jelzõ elhagyása
összetéveszthetõséget és igy jogellenes helyzetet eredményezne és ebben
az esetben a szószerinti egyezést felmutatni tudó Kft-t rövidített
cégneve alapján ‘erõsebb’ jog illeti, ezért a két szervezet prioritásos
jogi ütközésébõl a htm.hu domain, a földrajzi jelzõ nélkül is betû
szerinti egyezõséget felmutatni képes cégnévvel rendelkezõ Kft-t
illeti.

Mivel a prioritások összevetése során – amely az
idõrendi kérdést megelõzi – a TT a korábban vázolt elvek alapján már
döntésre jutott az idõrendi szabály – amelynek alkalmazását számos
regisztrátor a döntés kapcsán hiányolta – már figyelmen kívül marad.

Eljárási szempontból meg kell jegyeznünk azt, hogy a
TT elé utalt azonos domain névre benyújtott igénylések értékelése során
a TT már nem a Regisztrátor/Nyilvántartó helyzetét foglalja el. A
Regisztrációs Szabályzat már hivatkozott 13. 4. pontja alapján nyilvános
meghirdetés nélkül delegálható a domain név a prioritással rendelkezõ
igénylõnek. Amennyiben azonban a Regisztrátor/Nyilvántartó ezt nem teszi
meg és az igénylések a Tanácsadó Testület elé kerülnek, a Tanácsadó
Testület a priorításos igények ütközése esetén az idõrendi sorrendtõl
függetlenül az összes igényt bírálja el és döntésének csupán egyik eleme
az idõrendi sorrend, amely azonban csak akkor alkalmazható, ha más
jogszabályi vagy más regisztrációs szabályzati rendelkezés nem elõzi
meg, nem zárja ki az idõrendi szabály alkalmazhatóságát.

Tanácsadó Testület 20/2000.(VIII. 23.)
Állásfoglalásának 10. pontjában kifejtette, hogy ‘mindezeket figyelembe
véve a Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a polgári jog szerinti
mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy az adott, egyedi igénylés
vonatkozásában mely, a cégnévben szereplõ, a cég egyediesítésére
vonatkozó elemeket tart elhagyhatónak. Amennyiben valamely, a
megnevezésben szereplõ elem elhagyásával az igényelt domain név a
Regisztrátor és/vagy a Nyilvántartó által felismert módon megtévesztõvé
vagy jogellenessé válna, a Szabályzat (különösen annak 5.6 pontja)
szerint kell eljárnia, ide értve azt a lehetõségét is, hogy konkrét jogi
állásfoglalás kérése végett a Tanácsadó Testülethez fordulhat.’

A Regisztrátor/Nyilvántartó joga és felelõssége
tehát, hogy egy prioritásos igénylõ részére az igényelt domaint
delegálja-e vagy nem. Amennyiben azonban a prioritással kapcsolatos
problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt az ügy
Tanácsadó Testület elé kerül akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási
szempontból azonos idõszakban benyújtott, az azonos domain névre
irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt,
jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala
során.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében

:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.