Eseti állásfoglalások

A hotmail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 43/2001. (VI.20.)
Állásfoglalása

A hotmail.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 548/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
június 20-ikai ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, ellenszavazat
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A hotmail.hu domain név a Satellit &
Communication Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Satellit & Communication Kft.
igénylõnek, a hotmail.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem
prioritásos igénylését Regisztrátor (Kibernet Kft.) a fenti szám alatt
iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás
indokaként azt jelölte meg, hogy a Nyilvántartó az igény teljesítését
elutasította azzal, hogy a domain név közismert kereskedelmi névvel
egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértõ lenne. 2000. augusztus
21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylõ
regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT elé utalás indokainak és
ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez
a rendelkezésre álló határidõn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a ‘hotmail’
Magyarországon, ill. nemzetközileg is – az Internetet használók körében
különösen – közismert védjegy, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal
154414 lajstromszámon vett nyilvántartásba. E védjegybõl az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján
képezhetõ a hotmail.hu domain név.

Lényeges körülményként értékelte a Testület továbbá,
hogy a fenti védjegy árujegyzéke szerint az oltalom a 35. osztályból
reklámok, hirdetések és marketing szolgáltatásokra ill. a 38. osztályból
elektronikus postai (e-mail) szolgáltatásokra terjed ki. A Tanácsadó
Testület véleménye szerint ezért a domain névnek a védjegyjogosult
engedélye nélkül bármilyen kereskedelmi célú használata védjegybitorlást
valósítana meg.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT titkárságának
felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
legalábbis valószínûsíthetõ lenne a domainnév használatának
jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az
hotmail.hu domain név a Satellit & Communication Kft. részére
nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. június 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.