Eseti állásfoglalások

A hotdoghungary.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2009.  (IX. 03.) sz. Állásfoglalása

 

a hotdoghungary.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(799/2009. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 799/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. szeptember 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A hotdoghungary.hu domain név delegálására vonatkozó igény számára teljesíthetõ.

 

 

 

Indokolás

 

A hotdoghungary.hu domain nevet (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 30-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy 2005 októbere óta üzemelteti a hotdog.hu domain alatt elérhetõ ifjúsági-közösségi portálját, HotDog.hu néven, mely véleménye szerint széles körben ismert és amelyen a látogatók száma saját bevallása szerint jelentõs. Elõadta továbbá, hogy rendelkezik a 187 564 lajstromszámú „Hotdog” szóvédjeggyel. A Panaszos szerint a hotdog.hu domain névvel összetéveszthetõ a hotdoghungary.hu domain név, és annak Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztetõ magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a hotdoghungary.hu domain névrõl õt, a Sanoma HotDog.hu domain név alatt elérhetõ oldalát ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Hotdog” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a HotDog internetes portállal kapcsolatos információk, vagy maga a hotdog.hu oldal található.

 

Panaszos mindezek alapján a hotdoghungary.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain nevekre vonatkozó igényének teljesíthetõségét. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd megjegyezte: a karaktersor felépítésébõl számára a Panaszolt rosszhiszemûsége egyértelmû, a HotDog.hu felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

 

Panaszolt válaszában leírta, hogy a közösségi portált nem ismerte, egyébként a domain alatt saját vállalkozásáról kíván információt elérhetõvé tenni üzlettársai részére. A Panaszolt saját bevallása szerint hot dogot árusít és mozgó elárusító kocsikat gyárt.

 

A Panaszolt véleménye szerint a közösségi portál létezésébõl nem következik az, hogy más a „hot dog” szót ne használhatná, azzal szóösszetételt, szókapcsolatot ne képezhetne. A „hot dog” kifejezés nem a Panaszos által megalkotott szó, ily módon ezen általános szó használatát a szó eredeti jelentésének megfelelõen a Panaszos nem sajátíthatja ki. Hivatkozott már üzemelõ honlapjára, mely a kurtoskalacshungary.hu cím alatt érhetõ el: annak létezésébõl sem következik az, hogy a „kürtõskalács” szó összes variációja õt illetné meg.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás- és használat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszemûségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követõ jogviták esetében irányadók, a delegálást megelõzõen a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Hotdog” megjelölés vonatkozásában a 35. (reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák), a 38. (távközlés) és a 41. (nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek) áruosztályokra. A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fûzõdõ kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát tekintettel a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti eltérésre, valamint a védjegy és a tárgyi domain név különbözõségére. A Panaszolt saját elõadása szerint az igényelt domain név alatt saját vállalkozásáról nyújtana információkat, melynek tevékenysége hotdog forgalmazás, valamint mozgó elárusító kocsik és felszerelések gyártása, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól. A védjegyoltalom sérelme nem állapítható meg. Az érintett szolgáltatások nem hasonlóak, a Panaszos pedig nem terjesztett elõ bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így az erre vonatkozó hivatkozása sem volt megalapozott.

 

 A Tanácsadó Testület ugyanakkor hivatkozik korábbi, 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalására, amelyben elõször hangsúlyozta, hogy „egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplõ gazdasági erõviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten”.

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni”, és hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének.  A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendõ annak lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna.

 

A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével nem áll fenn az összetéveszthetõség lehetõsége, így a domain megtévesztõ sem lenne. Hivatkozik a Panaszos arra, hogy az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtévesztõ, mivel a „hotdog” kifejezés egyik jelentése a „virslivel töltött buci”, ezzel a jelentésével összefüggésben a szó szabadon használható. A rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain név számára delegálandó.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. szeptember 3.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.