Eseti állásfoglalások

A hooters.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 04/2011. (IV. 05.) sz. Állásfoglalása

 

A hooters.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(843/2011. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 843/2011. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2011. április 5-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A hooters.hu domain delegálására vonatkozó igény a Mystery Shopper Kft. részére nem teljesíthetõ.

 

 

Indokolás

 

A hooters.hu domain nevet a Mystery Shopper Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. december 16-án. Az igény ellen a HI Limited Partnership (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy 2008. 06. 12-i elsõbbséggel jogosultja a 196.811 lajstromszámú HOOTERS nemzeti szóvédjegynek, valamint a 196.220 lajstromszámú HOOTERS nemzeti ábrás védjegynek. Panaszos kiemelte, hogy Panaszolt a domain név igénylésekor nem a DRSZ. 2.2.1 pontjában leírtak szerint, a „lehetõ legnagyobb gondossággal” járt el, mivel elvárható lett volna, hogy Panaszolt a név megválasztása elõtt meggyõzõdjön arról, a választott név szerepel-e az MSZH adatbázisában.

 

Emellett Panaszos hivatkozott a Vt. 12.§ (2) bekezdés b, pontjára, mivel Panaszolt cégjegyzékben szereplõ tevékenységi köre kiterjed az „éttermi, mozgó vendéglátásra” és „egyéb vendéglátásra”, mely területen Panaszos nagy múlttal és jó hírnévvel rendelkezik. Mindennek megfelelõen Panaszos a DRSZ. 2.2.2. a, és c, pontjára hivatkozva kéri kifogása helybenhagyását.

 

Panaszolt válaszában kérte a kifogás elutasítását, illetve továbbra is fenn kívánta tartani domain regisztrációs igényét. Kifejtette, hogy nem kíván Panaszos tevékenységi területén mûködni, mivel szirénák, jelzõ- és riasztórendszerek kereskedelmével szándékozik foglalkozni, ennek megfelelõen tevékenységi és fogyasztói köre élesen elhatárolódik a Panaszosétól. Ezen kívül álláspontja szerint a „hooters” szó egy ismert köznév az angol nyelvben, melyre így Panaszosnak nem keletkezik kizárólagos joga.

 

Panaszos viszontválaszában továbbra is kérte a hooters.hu domain delegálásának elutasítását. Több dokumentumot is csatolt, melyek alátámasztják a tényt, miszerint a „hooters” szó internetes keresõbe való begépelésével a felhasználók elsõként a Panaszos weboldalára jutnak el. Ezen kívül Panaszos véleménye szerint a Panaszolt fogyasztói- és tevékenységi köre nem határolható el egyértelmûen, mivel Panaszolt cégkivonata alapján annak tevékenysége többek között kiterjed különféle vendéglátási tevékenységekre is. Ismételten hivatkozott továbbá a Vt. rendelkezéseire, mely szerint Panaszosnak kizárólagos joga van a „hooters” megjelölés használatára, amire nem adott engedélyt Panaszoltnak.

 

Panaszos álláspontja szerint az igénylés teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ és 6.§-ában foglalt tilalmakat is megvalósítaná. Érvelésének alátámasztására Panaszos a Tanácsadó testület több, korábbi döntésére is hivatkozik.

 

Panaszolt viszontválaszában kifejtette, hogy más európai ország felsõ szintû domain alatti névterében is üzemel hooters név alatt honlap (pl.: hooters.de). Emellett véleménye szerint a hooters.hu domain választása nem megtévesztõ, mivel Panaszos nem folytat gazdasági tevékenységet Magyarországon, termékei, szolgáltatásai nem elérhetõek és teljesen ismeretlenek. Panaszolt ismételten hangsúlyozza, hogy nem szándékozik a Panaszos gazdasági tevékenységével megegyezõ, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytatni. Ennek érdekében tevékenységi körét is hajlandó módosítani. Mindezek alapján úgy véli, domain igénylése sem megtévesztõnek sem jogellenesnek nem minõsülhet.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, jogellenesnek tekinthetõ-e a domain delegálása, ezen belül különösen azt, hogy a delegálás mennyiben sértené Panaszos védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület a DRSZ. 2.2.2. bekezdés a.) pontjában megjelölt, a Panaszos által hivatkozott gyanítható jogellenességet a Testület megállapíthatónak tartotta.

 

Egyértelmûen megállapítható, hogy Panaszolt gazdasági tevékenységet folytat. Panaszolt cégjegyzékében a tevékenység körök megjelölésénél felsorolásra kerültek többek között az „éttermi, mozgó vendéglátás”, „rendezvényi étkeztetés” és „egyéb vendéglátás” tevékenységi körök. Panaszos – fentebb említett – 196.811 és 196.220 lajstromszámú „HOOTERS” védjegyeinek árujegyzékében pedig szerepel az „éttermi és koktélbár szolgáltatások”.  A Vt. 12.§ (1) bekezdése értelmében a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A Vt. 12.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A Panaszolt által igényelt „hooters.hu” domain-név teljesen megegyezik a Panaszos „HOOTERS” védjegyeivel. Mivel Panaszos a „HOOTERS” védjegy használatára Panaszoltnak engedélyt nem adott, így a domain-igénylés jogellenes, és a DRS. 2.2.2 bekezdés a.) pontjába ütközik.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó testület megállapította, hogy a Mystery Shopper Kft. által igényelt „hooters.hu” domain-név részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. április 5. 

A Tanácsadó Testület nevében: 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.