Eseti állásfoglalások

A hiteles.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 08/2012. ( III. 30.) sz. Állásfoglalása

A hiteles.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(899/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A hiteles.hu domain a Mepcon Kft részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását a Mepcon Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Hiteles.hu Kft („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A Panaszos álláspontja szerint a cégelnevezésével megegyezõ domain más általi használata törvényes jogait és gazdasági érdekeit sértené, alkalmas lenne az internetet használó vásárlók megtévesztésére, azok ugyanis arra következtethetnek, hogy a domaint a Panaszos társaság használja. Az egyezõség véleménye szerint versenyjogi problémákat, fogyasztóvédelmi panaszokat vonhatna maga után, ami gazdasági károkkal, költségekkel és „prestige” veszteséggel járna számukra.

A Panaszolt nyilatkozata szerint a hiteles.hu domain nevet hiteltermékekkel kapcsolatos „hiteles’ tájékoztatás és értékesítés céljára kívánja felhasználni. A domain kiválasztása során körültekintõen járt el, a domain használata nem lenne sem megtévesztõ, sem jogellenes, mivel a „hiteles’ szó az igénylés pillanatában nem volt védjegy, valamint a „hiteles’ név alatt nincs termék vagy szolgáltatás a köztudatban, amely révén a domain név általa történõ használatbavétele után lehetõsége lenne megtévesztõén fellépni.

Elõadása szerint a Hiteles.hu Kft. 2012. március 2-án került bejegyzésre, a cégnév választásból az vélelmezhetõ, hogy a vállalkozás azzal a céllal alakult, hogy a tárgyalt domain nevet megszerezze magának. A rövid mûködési idõ miatt azonban olyan üzleti tevékenységet vélelmezhetõen nem alakíthatott ki a Panaszos, amelyet károsan érintene a domain név más vállalkozás általi használata.

Hivatkozott a Tanácsadó Testület 1/2000 (IV. 5.) sz. elvi állásfoglalásának 4.6. pontjára, amely korábban kimondta, hogy amennyiben a Cégbíróság az igénylõ nevét illetve rövidített nevét úgy jegyezte be, hogy az ténylegesen tartalmazza a -hu elemet, úgy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint prioritást csak a .hu betûsorozatot is tartalmazó név vonatkozásában szerezhet.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a hatályos DRSZ már nem tartalmaz prioritásra vonatkozó rendelkezéseket, ezért a prioritás kérdését nem vizsgálta. Ugyanakkor a korábbi gyakorlatot a névhasználati jog tekintetében annyiban figyelembe vette, hogy megállapítja, hogy a Panaszos neve nem azonos a tárgyi domain névvel, ezért a névhasználati jog sérelmét a TT nem látja megállapíthatónak.

A TT egyetért továbbá a Panaszolt érvelésével, és maga sem lát versenyjogi összeütközést, összetévesztésre alkalmas árut vagy szolgáltatást a domain névvel összefüggésben. A TT álláspontja szerint a bizonyítás a Panaszost terhelte, de e körben a Panaszos semmilyen konkrétumot, bizonyítékot nem terjesztett elõ.

A TT ezért a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét sem találta megállapíthatónak, ezért álláspontja szerint az igény a Mepcon Kft javára teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. március 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.