Eseti állásfoglalások

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 9/2001. (III. 07.)
Állásfoglalása

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények


tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 19/2000., 165/2000.,
258/2000. és 332/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket,
figyelembe véve a tárgyban korábban meghozott 26/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalásában kifejtetteket, a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2001. március 07-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként
megjelölt Selindek Bt-t illeti.

Indokolás

I.

A Tanácsadó Testület a 26/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalásában a hirdetés.hu domain név vonatkozásában az alábbi
állásfoglalást alakította ki.

‘A Tanácsadó Testület felkéri a Regisztrátort
(Hungary Network), hogy az Igénylõ Hirdetés Kft.-t az idõszaki lap
bejegyzését tanúsító közigazgatási határozat eredeti példányának,
valamint cégbejegyzési végzése eredeti példányának bemutatására hívja
fel, s ezek másolatát a TT felé legkésõbb 2000. szeptember 15. napjáig
küldje meg. A TT a Hirdetés Kft. és Hirdetés Bt. igényei közötti
elsõbbségi jog vonatkozásában csak ezek birtokában tud állást foglalni,
ugyanakkor megállapítja, hogy a MediaComm igénylése (feltéve, hogy a
névhasználatra a szabályzat szerinti prioritás alapján valamely, az
elõbb említett cég igényt tarthat) nem teljesíthetõ.’

A Hirdetés Kft. igénylésével kapcsolatos 19/2000.
számú állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Hirdetés Bt.
igénylésével kapcsolatos 165/2000. számú állásfoglalás kérést az
Interware, A Hirdetés Bt 332/2000. számú állásfoglalás kérést a
Nyilvántartó, a MediaComm Kft igénylésével kapcsolatos 258/2000. számú
állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Selindek Bt beadványát a
Telnet Magyarország Kft terjesztette a Tanácsadó Testület elé.

II.

A 19/2000. ügyszámon futó ügy a
Nyilvántartó tájékoztatása szerint a Telemax Kft. igénye, amelyet
magánszemély bízott meg a domain név
regisztrálásával.
2000. február 11-én kapta meg Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 2.2/6073/2000. Sz. határozatát a www.hirdetes.hu címû
idõszaki lap nyilvántartásba vételérõl és ugyanezen a napon bízta meg a
Telemax Kft.-t, amelynek igénylése február 24-en került a rendszer
nyilvántartásába. Az adminisztrátor ezt február 25-én elutasította azzal
az indokkal, hogy a név kizárólagosságot sugall. A TT rendelkezésére
álló információk szerint a Telemax Kft. erre a kifogásra nem reagált,
így 2000. március 2-án az igény törölve lett.

A TT a kérelmet elintézettnek tekinti egyben
megállapítja, hogy mivel a 2000. március 1. elõtt benyújtott, a régi
regisztrációs rendszer szerint elbírálandó ügyekre, illetve a
Regisztrátor által már érdemben elbírált ügyekre felhatalmazása nem
terjed ki, a 19/2000. ügyszám alatti ügy vonatkozásában állásfoglalást
nem alakít ki. Megállapítja továbbá, hogy a 19/2000. számú ügyben
korábban szereplõ Hirdetés Kft megjelölés tévedésen alapul, ilyen Kft a
cégnyilvántartás szerint Magyarországon nem létezik illetve a
hirdetes.hu domain névre igénylést nem nyújtott be.

A 332/2000. sz. ügy iratanyagában
szerepel a Fõvárosi Bíróságon mint Cégbíróságon 2000. március 17-én
bejegyzett Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt cégbejegyzési
végzése, amely társaság a hirdetes.hu domain névre, a Nyilvántartó
adatai alapján 2000. június 21-én, prioritás nélkül nyújtott be igényt.
E társaság beltagja , aki 2000. 02. 11-i keltezéssel megkapta
a 19/2000. sz. ügyben már hivatkozott NKÖM határozatot a www.hirdetés.hu
idõszaki lap nyilvántartásába vételérõl.

a hirdetes.hu domaint mint lapalapító és
mint a Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt képviselõje is kérte kiadni. A
fent kifejtettek szerint a 19/2000. sz. ügyben benyújtott,
lapengedélyre alapított prioritásos igényével kapcsolatban, hatáskör
hiányában a TT érdemben nem tud állást foglalni.

A Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt korábbi,
nevére kiadott lapengedélyre történõ hivatkozással beadott igényével
kapcsolatban a TT megállapítja, hogy a priorítás, még az igénylõlapon
történõ megjelölés esetén sem illette volna a Bt-t. ugyanis a
lapengedélyt, a 2000. március 1-tõl hatályos új Regisztrációs Szabályzat
már nem ismeri el prioritási okként, erre priorításos igényt alapítani
már nem lehet.

Cégnév alapján igényelhetõ prioritás a Hirdetés
Tartalomszolgáltató Bt-t a 2000. júniusi igénylése idõpontjában már
megillette volna (de ilyen igényt nem jelölt meg), mivel cégbejegyzése
az illetékes Cégbíróságon 2000. március 17-én megtörtént, de ebben az
idõpontban – a késõbb kifejtendõk szerint – az igényelt domain már
foglalt volt.

A 165/2000. számon a Hirdetés
Szolgáltató Betéti Társaság
, 2000. 03. 13-án benyújtott
prioritásos igényléséhez mellékelte a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság
végzését, mely a gazdasági társaság a cégjegyzékbe 2000. március 10.
napján történõ bejegyzését tanúsította. A hiánypótlás keretében
beérkezett, 2000. 09. 03-án kelt beadványában jogszabályi rendelkezésre
(a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 14. § /2/
bek-re, (mely szerint ‘(2) A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a
társasági szerzõdésben (alapító okiratban, alapszabályban kijelölt
vezetõ tisztségviselõi a létrehozni kívánt gazdasági társaság
cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az elõtársasági
jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság
iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fûzött
‘bejegyzés alatt’ toldattal kell jelezni.’) illetve a Tanácsadó Testület
Állásfoglalásaira hivatkozott igénye jogosságának igazolása
érdekében.

A cégnév vonatkozásában igényelhetõ priorítás
tekintetében a Regisztrációs Szabályzat 13.1. a) pontja kimondja, hogy
‘Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név
az Igénylõ szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazoló
dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben)…… rögzített
megnevezés’, de ez priorítás kizárólag a cégnyilvántartásba már
ténylegesen bejegyzett cégeket illeti. A Szabályzat e rendelkezése nem
érinti a társaságoknak a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben
meghatározott elõtársaságként történõ mûködésének jogát, de korlátot
állít a domain nevek delegálása tekintetében, az igénylés teljesítését
követõen esetleg be nem jegyzett társaságoknak kiadott domain nevekkel
kapcsolatos veszélyek miatt.

A fentiekre tekintettel a 03. 13-án benyújtott
kérelme alapján, mivel a társaság cégbejegyzése 2000. 03. 10-én
megtörtént a Hirdetés Szolgáltató Betéti Társaságot cégneve
vonatkozásában priorítás illetné.

A 258/2000. sz. alatt nyilvántartott, a
MediaComm Kft által 2000. 03. 02-án benyújtott, nem
priorításos igényléséhez az igénylõ a névhasználati jog vonatkozásában
elsõbbséget biztosító igazolást, dokumentumot értelemszerûen nem
mellékelt.

Ez az igénylés egyébként három néven ,
magánszemélyek és a MédiaComm Kft ( képviselõ ) nevén futott. Mindhárom, a Nyilvántartó által külön-külön
nyilvántartott és kezelt igénylés részt vett – a Selindek Bt igényével
versenyezve – a domain nevek 2000. március 3-i sorsolásán.

A Selindek Bt 2000. 09. 06-án kelt
beadványában mint a 2000. március 3-i sorsolás nyertese tartott igényt a
domain név, részére történõ delegálására, késõbbi beadványában
hivatkozott arra, hogy a Hirdetés Bt cégbejegyzése csak 2000. március
10-én történt meg illetve, hogy a Hirdetés Kft cégbejegyzése
beadványának benyújtásásig nem történt meg.

III.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mint a domain
nevek delegálását végzõ szervezetek egyesülete a domain liberalizációt
megelõzõen, 2000. év februárjában tette közzé ‘Liberalizált magyar
domainregisztráció 2000. március 1-tõl’ címû felhívását, mely
szerint:

‘2000. március 1-tõl megszûnnek a hazai (.hu) legfelsõ szintû
Internet domainben a nevek megválasztására vonatkozó jelenlegi
kötöttségek. Ettõl az idõponttól kezdve a regisztrálásnak nem lesz többé
feltétele, hogy a név az igénylõhöz hivatalosan kapcsolódjon. Az új
szabályozást más európai példák nyomán az elektronikus kereskedelem
élénkítése érdekében vezetik be. ……

… Az új szabályok szerinti igényekkel már február
eleje óta tömegesen keresik meg a regisztrátorokat az igénylõk. A
március 2-ig beérkezõ igények (függetlenül attól, hogy mikor kerültek a
regisztrátorhoz) azonos eséllyel indulnak azon a sorbarendezésen, amely
március 3-án történik közjegyzõ elõtt. A sorbarendezés eredménye szerint
történik majd az igények elbírálása. Március 3-át követõen már az
igények a normál rend szerint, érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.
Igénye benyújtásával kapcsolatban mielõbb vegye fel választott
regisztrátorával a kapcsolatot.’

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Elnöksége a jelen ügy kapcsán az
alábbi ‘Tájékoztatót’ adta a 2000. március elejei átállás pontos
rendjérõl:

‘A régi szabályzat szerinti igényeket, illetve ilyen igények
hiánypótlásait 2000. február 28-án éjfélig fogadta a nyilvántartó.
Ezeket az igényeket még elbírálta, és amennyiben hiánytalanok és
teljesíthetõk voltak, akkor ezeket regisztrálta. Minden olyan igény,
amely beérkezett ugyan 2000. február 28-án éjfélig, de amely szabály
ellenes volt, illetve hiánypótlásra kellett utasítani, és a hiánypótlás
nem történt meg 2000. február 28-án éjfélig, a nyilvántartó törölt.

Az új szabályzat szerinti igények gyûjtését már 2000.
február 15-én elkezdték a regisztrátorok. Az új szabályzat szerinti
igények nyilvántartóhoz történõ továbbítását 2000. 03. 02-e éjfélig
végezhették, ekkor a beküldést lezártuk. Másnap az új szabályzat
szerinti igények (függetlenül a beküldés idõpontjától) azonos esélyû
véletlenszerû sorbarendezésen estek át, és a sorbarendezés szerint
(2000. 03. 03-ára kiosztott) új létrehozási dátumot kaptak (a
létrehozási dátum az elbírálási sorrend alapja).

Megjegyzés: A két hét megtekintési idõt végül
hivatalosan 2000. 03. 07-tel indítva számoltuk, mivel az elõtte való
napokban mûszaki zavarok voltak a szerver elérésében, így nem mindenki
tudta megnézni a listát.

Az új szabályzat szerinti igények beküldésének
engedélyezését a 2000. 03. 02-a éjfélkor történt befagyasztását követõen
2000. 03. 04-én ismét megnyitottuk, ekkortól már a sorrendet meghatározó
létesítési dátumot az igények a nyilvántartóhoz történt tényleges
beérkezésük dátuma szerint kapták.’

 

Az új regisztrációs rendszerben tehát, a hatályos
Regisztrációs Szabályzat 14. pontjába foglaltak szerint, a nem
prioritásos igényeket két heti idõtartamra az un. megtekintési listán
teszik közzé, ezen idõtartam alatt lehet a név delegálása ellen
kifogással élni.

A fenti Tájékoztatóból kitûnik, hogy a két hetes
megtekintési határidõ, amely idõtartam alatt a sorsoláson részt vett és
közzétett domain nevekre és igénylõkre vonatkozó észrevételeket meg
lehetett tenni 2000. március 21-én éjfélkor járt le.

Az iratokból kitûnõen ezen nyitva álló határidõ alatt
a domain név nyertes Selindek Bt jogosultságával kapcsolatban, a
sorsolásra való hivatkozással, kifogás benyújtására nem került sor, de a
Hirdetés Szolgáltató Bt 2000. 03.13-án a hirdetes.hu domainra
prioritásos igényt nyújtott be.

Kérdés, hogy mi a jogi megítélése azon igényeknek
amelyeket alakszerûen ugyan nem a közzétett két hetes várólistán
szereplõ igényekkel kapcsolatban, arra reagálva vagy azt kifogásolva
adnak be az igénylõk, de a közzétett domain nevet a megtekintési idõszak
alatt beadott igényükben, prioritásra hivatkozva a maguknak
igénylik.

A hatályos regisztrációs Szabályzat 14. pontja az alábbiakat
rögzíti:

14.1 Amennyiben az Igénylõ által választott domain nevet nem
támasztja alá a 13.1 pont szerinti dokumentum, az igénylés nem
rendelkezik prioritással.

14.2 A prioritással nem rendelkezõ igények elõzetes nyilvános
meghirdetésre kerülnek:

a) A választott domain név a meghirdetés dátumával együtt megjelenik
a Web Szerveren.

b) A meghirdetéstõl számított 2 héten belül a meghirdetett domain
névvel azonosított domain delegálására vonatkozó igényt nyújthat be az
az Igénylõ is, akinek igénye megfelel a 13.1-3 pontokban megfogalmazott
követelményeknek, továbbá a 13.1 pont szerinti
nyilvántartásba/lajstromba vétel korábbi keletû, mint a 14.2.a. pont
szerinti meghirdetés dátuma.

14.3 Ha van a 14.2.b. pont szerinti feltételeket
teljesítõ Igénylõ, akkor a delegálás az õ javára történik (ha esetleg
több ilyen Igénylõ is jelentkezne, akkor közöttük igénylésük idõrendje
dönt), ha ilyen nincs, akkor a delegálás az eredeti Igénylõ javára
történik.’

 

A Regisztrációs Szabályzat 14.2.b. pontja tehát
kimondja, hogy prioritásos igény, a már meghirdetési listára került
igénnyel szemben csak akkor élvez elsõbbséget, ha a prioritás
jogalapjának létrejötte (jelen esetben a cégbírósági bejegyzés idõpontja
) a nem prioritásos igény kihirdetésének idõpontját megelõzte.

A Nyilvántartó gyakorlata is ezt az elvet követi és mûszakilag is
biztosítja a megtekintési idõszak alatt benyújtott, a Szabályzat
elõírásainak megfelelõ prioritásos igények figyelemmel kisérését és
teljesítését.

Tárgyi ügyben tehát megállapítható, hogy a 19/2000.
igénylést a 2000.március 1-i liberalizációt megelõzõen elutasították, ez
az igény a továbbiakban az ügy elbírálása szempontjából figyelmen kívül
marad.

A 258/2000. számú, nem prioritásos igény a sorsoláson
szabályszerûen részt vett, ott a Selindek Bt lett a sorsolás
nyertese.

A 165/2000. igénylést 2000. március 13-án, a
megtekintési idõszak alatt benyújtó Hirdetés Szolgáltató Bt-t jogszerûen
hivatkozik az õt rövidített cégneve alapján megilletõ prioritásra de
mivel a 2000. 03. 10-i cégbejegyzési végzése késõbbi idõpontban
keletkezett mint a Selindek Bt 2000. március 3-i igénylése, és
meghirdetése ezért igénye a Regisztrációs Szabályzat 14.2.b. pontja
alapján nem teljesíthetõ.

A 332/2000. sz. – egyébként nem prioritásos –
igénylését a Hirdetés Tartalomszolgáltató Bt 2000. június 21-én
nyújtotta be. Ebben az idõpontban a hirdetes.hu domain, a fentebb
kifejtettek alapján már foglalt volt.

Végezetül a TT megjegyzi, hogy köztudomású tény,
hogy már létezik a hírlap-piacon egy ‘Hirdetés’ elnevezésû ingyenesen
megjelenõ napilap is. A megtévesztés azonban ebben az esetben a TT
álláspontja szerint nem gyanítható, ugyanis a ‘hirdetés’ szó nem
fantázianév, és nem kapcsolódik kifejezetten és kizárólagosan az azonos
elnevezésû laphoz.

A TT ugyanakkor megjegyzi, hogy mind a kéthetes
váróidõszak alatt a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján, mind
azt követõen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorkátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései alapján nyitva
áll a másik Hirdetés c. lap számára a jogi út arra, hogy hatóságokhoz
forduljon annak érdekében, hogy megakadályozzon más vállalkozásokat a
nevével azonos domain név használatában. A TT azonban a rendelkezésre
álló adatok alapján úgy találta, hogy az igénylés pillanatában –
mindaddig ameddig a másik lap nem jelzi a domain név iránti igényét –
nem gyanítható a megtévesztés szándéka a késõbbi tartalom vizsgálata
pedig nem tartozik a hatáskörébe.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. március 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében

:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.