Eseti állásfoglalások

A hasznaltrenault.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2001. (II. 22.)
Állásfoglalása

A hasznaltrenault.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 583/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
február 22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok három ‘igen’ szavazatával, egy
ellenszavazattal elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név az igénylõ Autoweb Kft. részére nem
adható használatba.

Indokolás:

A 583/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó útján a
DrávaNet a Tanácsadó Testületet annak eldöntésére kérte, hogy a
hasznaltrenault.hu domain név a nem prioritásos igényt benyújtó Autoweb
Kft. részére delegálható-e. Az igénylés ellen a DrávaNet-hez 2000.
december 4.-én intézett levelében Renault Hungária felszólamlással élt,
kérte, hogy a Renault Hungária javára a Magyar Szabadalmi Hivatalnál
bejegyzett védjegynek számító szavak és szóösszetételek más javára sem
önálló domain névként, sem domain név részeként bejegyezhetõk ne
legyenek. A Tanácsadó Testület titkársága útján 2000. december 7. napján
az Igénylõt a panaszról tájékoztatta, egyben regisztrátorán, az
InterWare Kft.-n keresztül felkérte, hogy a névhasználatra való
jogosultságát megalapozó dokumentumokat mutassa be. Az Autoweb Kft.
2000. december 11.-én kelt leveléhez ilyen dokumentumot nem mellékelt. A
használtautó-kereskedõi adatbázist üzemeltetõ Igénylõ álláspontja
szerint az igényelt domain név részére történõ delegálása a
védjegyjogosult érdekeit nem sérti. Szolgáltatásuk részét Magyarország
vezetõ autókereskedései internetes megjelenésének biztosítása, ezen
belül az adott márkakereskedés használt gépkocsi állományának
megjelenítése is.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint mindez a
védjegyoltalom alatt álló név sajátos összefüggésbe helyezésével képzett
domain név használatára vonatkozó igényt nem alapoz meg.

A TT korábbi Elvi és Egyedi Állásfoglalásaiban (lsd.
a 4/2000, 5/2000, 6/2000 Elvi Állásfoglalások jogi indokolásait)
következetesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy a delegációs és
Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjába ütközõ igénylések – ha a
megtévesztés lehetõsége vagy a névhasználat harmadik személyek fennálló
jogait sértené – nem teljesíthetõ. Jelen esetben Renault (mint
védjegyoltalom alatt álló és ismert kereskedelmi névnek számító)
kifejezésbõl képzett domain név az Igénylõ részére történõ használatba
adása egyrészt sértené a védjegyjogosult a védjegykizárólagossághoz
fûzõdõ jogát, másrészt alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére, mert
azt a képzetet sugallná, hogy a domain név alatt nyújtott szolgáltatás –
használt Renault gépjármûvek értékesítése – egyrészt kizárólagossággal
kötõdik a szolgáltatásnyújtóhoz, másrészt, hogy e szolgáltatásnyújtás a
Renault Hungária Kft.-vel van összefüggésben.

Mindezek alapján az igénylés nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
a jelen lévõ tagok három ‘igen’ szavazatával, egy ellenszavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.