Eseti állásfoglalások

A haribo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
     Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 02/2004. (III.19.) Állásfoglalása

A haribo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(637/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 637/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. március 19-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A haribo.hu domain nem delegálható a Balaton Média és Információs Központ Kft. számára.

Indokolás:

A 637/2004. sz. ügyben a Sédnet Kft. Regisztrátor a domain-igénylõ Balaton Média és Információs Központ Kft. (Veszprém) megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását, miután az igényt a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára való hivatkozással a Nyilvántartó visszautasította, különös tekintettel a 452.349 számú „Haribo” védjegyre. Megelõzõen Nyilvántartó az Igénylõt névhasználati jogosultság igazolására kérte fel, amelynek az nem tett eleget.

Igénylõ elõkészítõ iratot nyújtott be, amelyben elõadta, hogy az MSZH Ügyfélszolgálatával való konzultációja után kialakított véleménye szerint az elutasítás indokaként szereplõ védjegy csak a 30. osztályban szereplõ árukra és csak az ábrás kialakításra élvez védelmet, ezért a delegálás visszautasítása nem megalapozott.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a kérdéses domain nevet, és megállapította, hogy több érvényes védjegy tartalmazza a Haribo megjelölést, ezek közül különösen a 452.349 számú, és a 210.515 számú védjegyek jelentenek delegálási akadályt. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a védjegyek az 1997. évi XI. .törvény (Vt.) szerint belföldön jóhírnevûnek is tekinthetõk.

Igénylõ álláspontjával ellentétben a Vt. 12. § szerint a védjegy hasonló megjelölések használata ellen is véd. A felhozott ábrás védjegyek mindegyikének domináns eleme a „haribo” szó, amely azonos az igényelt domain névvel. Belföldön (és közösségi védjegyek esetében hamarosan az EU bármelyik országában) jóhírnevet élvezõ védjegyek esetében az árujegyzékhez nem hasonló áruk vagy szolgáltatások esetében is jogellenes a védjegy engedély nélküli használata.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. A Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette a jóhírnevû védjegyekkel kapcsolatos, a jogszabályokra támaszkodó álláspontját (2.2.pont). Ezen állásfoglalás szerint a Regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania, még akkor is, ha a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain delegálása az igénylõ számára, és annak az igénylõ általi használata gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztõ volna, ezért az az igénylõ által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választható, számára a név nem delegálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. március 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.