Eseti állásfoglalások

A halozattv.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 04/2014 (VI. 05) sz. Állásfoglalása

 

A halozattv.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(953/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A halozattv.hu domain név, az igénylõ EuroCable Magyarország Kft. részére delegálható.

 

Indokolás

 

Az EuroCable Magyarország Kft (Igénylõ) által, a halozattv.hu domainre benyújtott igényt a Nyilvántartó elutasította, mivel az igényt gyaníthatóan jogellenesnek és/vagy megtévesztõnek találta, mivel a korábban ismertté vált Hálózat TV médiaszolgáltatás üzemeltetõje, a Hálóza-tos Televíziók Zrt jelenleg felszámolás alatt áll ugyan, de az illetékes Cégbíróság a cégnyil-vántartásból még nem törölte. Az igénylõ EuroCable Magyarország Kft saját jogán névhasználati jogosultságot nem igazolt.

 

Az Igénylõ az elutasítás ellen a Tanácsadó Testülethez (TT) benyújtott kérelmében elõadta, hogy a domain regisztrációt a WebPark.hu hivatalos oldalán keresztül kezdeményezte, a domain regisztrálhatóként volt feltüntetve. Az igénylést követõen kaptak értesítést a WebPark.hu ügyfélszolgálatától, hogy az ISZT „ismert tv csatorna’ lévén nem járul hozzá a domain regisztrálásához.

 

Az Igénylõ információi szerint a Hálózat TV, mint médiaszolgáltató közel 2 éve befejezte mûsorszolgáltatói tevékenységét, a Hálózatos Televíziók Zrt felszámolás alatt áll. Tudomása szerint a tárgyi domainre a korábbi igénybevevõ által nincs kifizetve a regisztrációs díj, ezért joggal feltételezhette, hogy a halozattv.hu domain szabad, az bárki számára igénybe vehetõ. A regisztrációs rendszer az igénylést a domain névre és ékezetes formájára, valamint egyéb végzõdéseire befogadta. Indokai alapján kéri a domain részére történõ delegálását

 

Elõadta még, hogy az Igénylõ Kft kábeltelevízió és távközlési szolgáltató, hálózatokat és TV szolgáltatásokat üzemeltet, tevékenységét az NMHH általi kiadott engedély alapján végzi.

 

A TT vizsgálata során megállapította, hogy a Nyilvántartó a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT (DRSZ) 1.2.3.3 pontja alapján jogszerûen járt el, amikor a domain igénylés Szabályzatnak való megfelelõségét vizsgálta.

 

„1.2.3.3. A technikai mûködõképesség követelményeinek ellenõrzését követõen a Nyilvántartó az igény jelen Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelõségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körû megadását ellenõrzi. Ezt követõen, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésõbb a következõ munkanapon a domain igénylõ feltételes használatába adja.”

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja szerint a Nyilvántartó nem köteles semmiféle elõszûrést végezni a választott domain név megfelelõségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelõsségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylõ kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendezõ Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

 

A TT a DRSZ 1.2.3.8. pont alapján jogosult a jelen eljárásra.

 

A DRSZ 2.2.2. pontja kimondja:

 

„2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve

és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

c) megtévesztõ.”

 

A Nyilvántartó elutasításában nem jelölt meg jogszabályhelyet illetve nem részletezte, hogy miért tartja az igénylést jogszabálysértõnek illetve megtévesztõnek.

 

A TT számára rendelkezésre álló információk szerin a domain név regisztrációja a Regisztrátor felmondása miatt szûnt meg 2013. októberében. A korábbi jogosult Hálózatos Televíziók Zrt a megszüntetés során, illetve az azóta eltelt idõszak alatt semmilyen intézkedését nem tett a domain visszaszerzése, delegálásnak fenntartása iránt.

 

A TT ezt a körülményt – az eltelt jelentõs, félévnyi idõtartamra figyelemmel – úgy ítéli meg, hogy a korábbi tulajdonos a domain használatáról önként lemondott, a domain gazdátlanná és újból delegálhatóvá vált. Mivel gazdasági érdek a domain nevekkel – mint erõforrásokkal – való okszerû gazdálkodás, törekedni kell arra, hogy ezen erõforrások megfelelõen kihasználva legyenek. Erre utal a DRSZ már hivatkozott 1.2.3.8. pontja, amely a Nyilvántartó céljává, kötelezettségévé teszi, hogy – a jogszabályi és szabályzati rendelkezések teljesülése esetén – valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse.

 

A TT álláspontja szerint a Nyilvántartó – az igényelt domain tartósan más által, üzletkörében történt korábbi hasznosítása miatt – jogosan vetette fel a domain delegálhatóságának kérdését, okkal vélhette azt, hogy a domain más általi használata – tekintettel a felszámolás alatt álló korábbi jogosult cég törlésének hiányára – jogellenesnek és/vagy megtévesztõnek minõsülhet.

 

A TT megjegyzi, hogy az ügy elbírálásának idõpontjában nem állnak rendelkezésére olyan adatok, amely az igény jogellenességét alátámasztanák. A TT álláspontja szerint a megtévesztõ jelleg fennállhat, ha a felhasználók, az internetes közönség tévesen hiheti azt, hogy a domain név alatt a korábbi – a domain ismertségét megteremtõ – jogosult fejti ki tevékenységét, azonban a TT – ebben a konkrét esetben – a megtéveszthetõséget nem tartja megállapíthatónak alábbi indokok alapján:

 

– Az internetes közönség elõtt az is ismert, hogy a Hálózat Tv beszüntette mûködését, üzemeltetõje, a domain korábbi jogosultja felszámolási eljárás (megszüntetés) alatt áll, illetve közismertnek tekintetõ a domain felszabadulása, delegálhatósága.

– Jelentõs tény e körben, hogy a korábbi jogosult, annak képviselõje, felszámolója nem tett lépéseket a gazdasági érdekeltségébe tartozó domain jogi, anyagi sorsának rendezése iránt.

– A domain, az internetes szolgáltatások kapcsán jelentõs idõtartam alatt nem volt hasznosítva, amely a fentiek szerint ellentétes a domainek kezelésének céljával, rendeltetésével.

 

A TT ezért úgy véli, hogy a halozattv.hu domain delegálhatósága fennáll, felhívja azonban arra az Igénylõ figyelmét, hogy felelõsséggel tartozik a domain jogszerû használatáért, ezen belül a megtévesztõ jelleg kizártságáért illetve azért, hogy a használat során az internetes közönség elõtt is egyértelmûsítse, hogy a domaint õ és nem a korábbi jogosult használja. Esetleges jogsértéséért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

A TT álláspontja szerint a fentiek alapján, az Igénylõ részére a halozattv.hu domain név delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 06. 05.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.