Eseti állásfoglalások

A guess.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 31/2012 (XII. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A guess.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(922/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A guess.hu domain név a Pharma- Marketing Kft. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A guess.hu domain nevet a Pharma-Marketing Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. november 19-én. Az igény ellen a Guess IP Holder L.P. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását és a domain név saját részére történõ delegálását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Panaszos hivatkozott a 157401 lajstromszámú nemzeti ábrás védjegyére, valamint a 1028222, 1086568, 000135640 és a 000552646 lajstromszámú közösségi védjegyeire, amelyek oltalma a következõ osztályokra terjed ki: 3. 9. 14. 18. 24. 25. 35. Panaszos utalt arra, hogy „GUESS” védjegyei világszerte, így Magyarországon is jó hírnévnek örvendenek. Panaszos álláspontja szerint a fentiekre való tekintettel a guess.hu domain név Panaszolt általi használata megtévesztõ és használatával Panaszolt védjegybitorlást követne el. Panaszos álláspontja szerint Panaszolt a guess.hu domain név használatával megvalósítaná továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény 6. § szerinti jellegbitorlást. Panaszos kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7 pontja alapján a guess.hu domain név részére történõ delegálást.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy cége egy kvíz portál létrehozását kívánja megvalósítani, ezért választotta a „guess” (kitalálni, találgatni) szót. Panaszolt utalt arra, hogy az igényelt domain név alatt eddig sem volt, illetve a jövõben sem lesznek megtalálhatóak a Panaszos termékekeihez hasonló áruk. Panaszolt véleménye szerint a domain név delegálása azért nem sérti Panaszos védjegyeihez való kizárólagos jogát, mert a védjegyek árujegyzékeiben felsorolt termékek nagymértékben különböznek a Facebook kvízjátéktól. Panaszolt szerint a fogyasztók megtévesztésének veszélye nem reális, tekintve Panaszolt és Panaszos különbözõ tevékenységi körét. Panaszolt kérte továbbra is a guess.hu domain név részére történõ delegálást.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a guess.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztõnek. Panaszolt egy kvíz portál mûködtetésével kíván foglalkozni, míg Panaszos védjegyeinek oltalma a következõ osztályokra terjed ki: 3. 9. 14. 18. 24. 25. és 35. osztály. Így Panaszolt által végzendõ tevékenység nem tartozik Panaszos által lajstromozott védjegyek oltalmi körébe.

 

Panaszolt jóhírnevû védjegyeire való hivatkozása kapcsán nem csatolt bizonyítékot. A Tanácsadó Testületnek bizonyítottság hiányában nem áll módjában elfogadni, és figyelembe venni a védjegyek jóhírûségét. A jóhírnevûségre való hivatkozásnak további feltétele lenne, hogy Panaszos igazolja, hogy a tervezett használat gyaníthatóan sértené, illetve tisztességtelenül kihasználná Panaszos védjegyének megkülönböztetõ képességét, ezt azonban Panaszos elmulasztotta igazolni. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a guess.hu domain név nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. § és 6. §-ba, mert Panaszolt és Panaszos különbözõ tevékenységi köre arra enged következtetni, hogy az ellenérdekû felek egymásnak nem versenytársai. A Tanácsadó Testület véleménye továbbá, hogy a szó a tervezett kvíz szolgáltatás kapcsán leíró jellegû, és nem köthetõ Panaszoshoz.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott guess.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 12. 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.