Eseti állásfoglalások

A gpsinforad.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR    Informatikai
Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 17/2015. (XI. 04.) sz. Állásfoglalása

 

 A gpsinforad.hu
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(981/2015
sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti
szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gpsinforad.hu domain
javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A
gpsinforad.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt)
igényelte
2015.10.12-én. Az igény ellen az INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft. (a
továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselõje útján, és kérte a domain
delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a hivatkozott domain név
„megtévesztésig hasonlít” a Társaságuk által használt „inforadio.hu” domain névre,
mely ezáltal a felhasználók számára a kifogásolt domainnel összetéveszthetõvé
válik.

Emellett
utalt rá, hogy a Panaszolt a domain igénylésével – a Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.1 pontja alapján – sérti az õ jogait.

 

Panaszolt részletes
érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy a kérelmezett és a megszerezni kívánt domain
név írásmódja – többek közt – a betûk tekintetében számszerû különbséget mutat;
a kérelmezett domain több karakterrel (gpsinforad – inforadio) eltérõ.
Kifejtette továbbá, hogy nemcsak a domain név írásbeli, hanem kiejtésbeli
különbsége is markáns: a vitás domain szótagszámában, a magánhangzók és
mássalhangzók ejtésében és azok ritmusában is eltérés van. Ezek alapján a
Panaszolt kizárta az összetéveszthetõség lehetõségét.

Panaszolt utalt arra, hogy az általa és Panaszos által végzett
tevékenységek különböznek, a kérdéses domainek felhasználási területe eltér
egymástól, hiszen míg a Panaszos rádióadást sugárzó médiaszolgáltató; õ maga
egy elektronikus helymeghatározó eszközcsalád kereskedelmi forgalmazásának
kívánt hátteret nyújtani, mely szintén kizárja a Panaszos érdekeinek sérelmét.

 

A Tanácsadó
Testület
eljárása során a Panaszolt részérõl a delegálás esetleges jogellenességét
és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület a gpsinforad.hu
domain név Panaszoltnak történõ delegálását nem találta jogellenesnek
vagy megtévesztõnek.

 

A
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 tekintetében a Testület megállapította,
hogy a Panaszosnak a Panaszolt által igényelt domain semmilyen jogát nem sérti,
tudniillik azok vagy nem állnak fent (pl. névkizárólagosság joga, kegyeleti
jog), vagy nem szenvednek sérelmet (pl. a személyiséghez, szellemi tulajdonhoz
fûzõdõ jog).

 

A védjegyjogi
jogosultságra alapozott jogellenesség megállapításának feltétele, hogy a
Panaszolt a domain nevet gyaníthatóan azonos áruk, illetve szolgáltatások
körében használja. A Panaszolt nyilatkozata és az alábbiak alapján ezek a
feltételek nem állnak fenn.

 

A védjegyjogi
összetéveszthetõség kérdésének alapos, minden releváns körülményt mérlegelõ
vizsgálata után megállapítható, hogy az ütközõ domain nevek sem vizuális, sem
fonetikus, sem pedig fogalmi hasonlósággal nem rendelkeznek. Jelentõs továbbá a
domain nevek közti fonetikus, illetve ütemes különbözõség is, mely kimondva jól
hallható, azokat egymástól könnyen megkülönböztethetõvé teszi, szintén
minimálisra redukálva ezzel az összetéveszthetõség lehetõségét.

 

Megtévesztés
szempontjából, ahogyan azzal Panaszolt helyesen érvelt, a két domain
elgépelése, félreértése vagy félreolvasása azok említett sajátosságai miatt nem
valószínûsíthetõ. Ezen felül amennyiben valamely fogyasztó a Panaszos domainje
helyett a Panaszolt domain címét írja be, az áruk és szolgáltatások
különbözõségét felismerve a hibát rögtön orvosolni képes, folytatva ezzel a
szándékolt fogyasztói magatartását.

 

Az
ismertetett körülmények együttes
mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a véleményre jutott, hogy a
gpsinforad.hu domain Panaszolt általi használata nem sérti a Panaszos jogát illetve
gazdasági érdekét; azok a Panaszos által használt inforadio.hu domainnel nem
összetéveszthetõk, valamint az ellenérdekû felek egymásnak nem versenytársai.

 

A
fentiekre tekintettel a Tanácsadó
Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott gpsinforad.hu
domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 11. 04.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

  

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi
Gábor

Titkár
Sk.